Länder, Sprache etc. Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Länder, Sprache etc. > Flashcards

Flashcards in Länder, Sprache etc. Deck (357)
Loading flashcards...
91

Jangtse (Fluss in China)

长江
長江
Cháng Jiāng

92

Nordamerika (Kontinent)

北美洲
Běi Měizhōu

93

Südamerika (Kontinent)

南美洲
Nán Měizhōu

94

Zentralamerika (Kontinent)

中美洲
Zhōng Měizhōu

95

Lateinamerika (Kontinent)

拉丁美洲
Lādīng Měizhōu

96

Mexiko (Land in Mittelamerika)

墨西哥
Mòxīgē

97

Kuba (Land in Mittelamerika)

古巴
Gǔba

98

Guatemala (Land in Mittelamerika)

危地马拉
危地馬拉
Wēidìmǎlā

99

El Salvador (Land in Mittelamerika)

萨尔瓦多
薩爾瓦多
Sà'ěrwǎduō

100

Nicaragua (Land in Mittelamerika)

尼加拉瓜
Níjiālāguā

101

Costa Rica (Land in Mittelamerika)

哥斯达黎加
哥斯達黎加
Gēsīdálíjiā

哥斯大黎加 (TW)
Gēsīdàlíjiā (TW)

102

Panama (Land in Mittelamerika)

巴拿马
巴拿馬
Banámǎ

103

Jamaika (Land in Mittelamerika)

牙买加
牙買加
Yámǎijiā

104

Honduras (Land in Mittelamerika)

洪都拉斯
Hóngdūlāsī

宏都拉斯 (TW)
Hóngdūlāsī (TW)

105

Belize (Land in Mittelamerika)

伯利兹
Bólìzī

贝里斯(TW)
貝里斯(TW)
Bèilǐsī (TW)

106

Haiti (Land in Mittelamerika)

海地
Hǎidì

107

Dominikanische Republik (Land in Mittelamerika)

多明尼加
Duōmíngníjiā

多米尼加
Duōmǐníjiā

108

Venezuela (Land in Südamerika)

委内瑞拉
委內瑞拉
Wěinèiruìlā

109

Kolumbien (Land in Südamerika)

哥伦比亚
哥倫比亞
Gēlúnbǐyǎ

110

Ecuador (Land in Südamerika)

厄瓜多尔
厄瓜多爾
Èguāduō’ěr

厄瓜多(TW)
Èguāduō (TW)

111

Peru (Land in Südamerika)

秘鲁
秘魯
Bìlǔ

112

Brasilien (Land in Südamerika)

巴西
Bāxī

113

Bolivien (Land in Südamerika)

玻利维亚
玻利維亞
Bōlìwéiyǎ

114

Paraguay (Land in Südamerika)

巴拉圭
Bālāguī

115

Guyana (Land in Südamerika)

圭亚那
圭亞那
Guīyǎnà

116

Suriname (Land in Südamerika)

苏里南
蘇里南
Sūlǐnán

苏利南(TW)
蘇利南(TW)
Sūlìnán (TW)

117

Trinidad-Tobago (Land in Mittelamerika)

特立尼达和多巴哥
特立尼達和多巴哥
Tèlìnídá hé Duōbāgē

千里达及托巴哥(TW)
千里達及托巴哥(TW)
Qiānlǐdájí Tuōbāgē (TW)

118

Chile (Land in Südamerika)

智利
Zhìlì

119

Argentinien (Land in Südamerika)

阿根廷
Āgēntíng

120

Uruguay (Land in Südamerika)

乌拉圭
烏拉圭
Wūlāguī