Länder, Sprache etc. Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Länder, Sprache etc. > Flashcards

Flashcards in Länder, Sprache etc. Deck (357)
Loading flashcards...
121

Slowakei (Land in Europa)

斯洛伐克
Sīluòfákè

122

Slowenien (Land in Europa)

斯洛文尼亚
斯洛文尼亞
Sīluòwénníyǎ

斯洛维尼亚(TW)
斯洛維尼亞(TW)
Sīluòwéiníyǎ (TW)

123

Ungarn (Land in Europa)

匈牙利
Xiōngyálì

124

Kroatien (Land in Europa)

克罗地亚
克羅地亞
Kèluódìyà

克罗埃西亚(TW)
克羅埃西亞(TW)
Kèluóāixīyǎ (TW)

125

Bosnien (Land in Europa)

波斯尼亚
波斯尼亞
Bōsīníyǎ

波士尼亚(TW)
波士尼亞(TW)
Bōshìníyǎ (TW)

126

Herzegowina (Land in Europa)

黑塞哥维那
黑塞哥維那
Hēisāigēwéinà

127

Serbien (Land in Europa)

塞尔维亚
塞爾維亞
Sài'ěrwéiyǎ

128

Montenegro (Land in Europa)

黑山
Hēishān

129

Mazedonien (Land in Europa)

马其顿
馬其頓
Mǎqídùn

130

Bulgarien (Land in Europa)

保加利亚
保加利亞
Bǎojiālìyǎ

131

Moldawien (Land in Europa)

摩尔多瓦
摩爾多瓦
Mó'ěrduōwǎ

132

Rumänien (Land in Europa)

罗马尼亚
羅馬尼亞
Luómǎníyǎ

133

Ukraine (Land in Europa)

乌克兰
烏克蘭
Wūkèlán

134

Weißrussland (Land in Europa)

白俄罗斯
白俄羅斯
Bái'èluósī

135

Litauen (Land in Europa)

立陶宛
Lìtáowǎn

136

Lettland (Land in Europa)

拉脱维亚
拉脫維亞
Lātuōwéiyǎ

137

Estland (Land in Europa)

爱沙尼亚
愛沙尼亞
Àishāníyǎ

138

Grönland (Insel, zu Dänemark gehörend)

格陵兰
格陵蘭
Gélínglán

139

Antarktis (Kontinent)

南极洲
南極洲
Nánjízhōu

140

England (Land in Europa)

英格兰
英格蘭
Yīnggélán

141

Schottland (Land in Europa)

苏格兰
蘇格蘭
Sūgélán

142

Georgien

格鲁吉亚
格魯吉亞
Gélǔjíyà

乔治亚(TW)
喬治亞(TW)
Qiáozhìyà (TW)

143

Armenien

亚美尼亚
亞美尼亞
Yàměiníyǎ

144

Aserbaidschan

阿塞拜疆
Āsèbàijiāng

亚瑟柏然(TW)
亞瑟柏然(TW)
Yàsèbǎirán (TW)

145

Kasachstan

哈萨克斯坦
哈薩克斯坦
Hāsàkèsītǎn

146

Usbekistan

乌兹别克斯坦
烏茲別克斯坦
Wūzībiékèsītǎn

147

Turkmenistan

土库曼斯坦
土庫曼斯坦
Tǔkùmànsītǎn

148

Kirgistan

吉尔吉斯斯坦
吉爾吉斯斯坦
Jí'ěrjísīsītǎn

149

Tadschikistan

塔吉克斯坦
Tǎjíkèsītǎn

150

Syrien

叙利亚
敘利亞
Xùlìyǎ