Lekce 15 (USR) Flashcards Preview

Russian > Lekce 15 (USR) > Flashcards

Flashcards in Lekce 15 (USR) Deck (97):
1

prádlo

бельё

2

lesknout se, zářit, třpytit se

блесте́ть, ...

3

list papíru

лист бума́ги

4

domácí přístroje

бытовые приборы

5

návštěvní

визи́тный

6

odměna, honorář, odškodnění

вознагражде́ние

7

kouzelný, zázračný, čarodějný

волше́бный

8

vyžádat

востре́бовать

9

vymýt, umýt

вы́мыть кого/что

10

umýt si ruce

вы́мыть ру́ки

11

vyschnout

вы́сохнуть

12

utřít, osušit, usušit

вы́тереть, ...

13

vyčistit, očistit, vydrhnout

вы́чистить

14

generální, hlavní, ústřední

генера́льный

15

hrdinka

герои́ня

16

mnohem, mnoho, o mnoho

гора́здо

17

mnohem lépe

гора́здо лу́чше

18

host

гость

19

houba (na mytí)

гу́бка

20

činnost, působení

де́йствие

21

žena v domácnosti

домохозя́йка

22

sprcha

душ

23

dát si sprchu, osprchovat se

приня́ть душ

24

zával, kalamita, zavalení

зава́л

25

pohlédnout, vzhlédnout, povšimnout si

взгляну́ть (на кого/что), посмотре́ть

26

záclona

занаве́ска

27

zasluhovat (si), být hoden

заслу́живать

28

častokrát, mnohokrát

зачасту́ю

29

zrcadlo

зе́ркало

30

zbavit se (koho/čeho)

изба́виться (от чего)

31

skutečný, pravý, opravdový

и́стинный

32

výsledek, závěr, souhrn

ито́г, результа́т

33

ve výsledku

в результате (в итоге)

34

hrnec, kastrol

кастрю́ля

35

koberec

ковёр, ...

36

mávnout, máchnout

махну́ть

37

opatření, akce, postup

мероприя́тие

38

minimum

ми́нимум

39

obsluha, péče, provoz

обслу́живание

40

uvolnit, vysvobodit

освободи́ть, ...

41

hůlka (kouzelná hůlka)

па́лочка (волше́бная па́лочка)

42

převést, přeložit (přeložit text)

перевести́ (перевести текст)

43

sporák, plotna, deska (plynový sporák)

плита́ (га́зовая плита́)

44

pověsit

пове́сить, ...

45

pohladit, polaskat, vyžehlit

погла́дить

46

vhodný, vyhovující

подходя́щий

47

kladný, pozitivní

позити́вный

48

podlaha, pohlaví

пол

49

položit, postavit, uložit (peníze do banky)

положи́ть

50

umýt, omýt

помы́ть, ...

51

pořádek

поря́док

52

posloupnost, pořadí

после́довательность

53

vyprat, přeprat

постира́ть

54

nádobí

посу́да

55

promarnit, utratit (peníze)

потра́тить, ...

56

svátek, slavnost, oslava

пра́здник

57

dohlédnout, dát pozor (na koho/co), pohlídat (koho/co)

присмотре́ть (за кем/чем)

58

pohlídat dítě

присмотре́ть за ...

59

předsíň

прихо́жая

60

příjemný, milý

прия́тный

61

vyluxovat

пропылесо́сить

62

prach

пыль

63

umyvadlo

ра́ковина, умыва́льник

64

rozkládat, rozmisťovat

раскла́дывать

65

třpytit se, zářit, blýskat se

сверка́ть

66

síla

си́ла

67

pánev

сковоро́д(к)а

68

událost, případ, příhoda, příležitost

слу́чай

69

sestavit, vyhotovit

соста́вить

70

stav

состоя́ние

71

uchovat, zachovat

сохрани́ть

72

klidný, tichý, nerušený

споко́йный

73

poradit si , vypořádat se (s čím)

спра́виться (с чем)

74

utřít, setřít

стере́ть, ...

75

pračka

стира́льная маши́на

76

prát

стира́ть

77

jídelna

столо́вая

78

překvapení

сюрпри́з

79

slavnost, oslava

торжество́

80

hadr

тря́пка

81

přesvědčit se, ujistit se (o čem)

убеди́ться (в чём)

82

úklid

убо́рка

83

uklidit

убра́ть

84

uklízet

убира́ть

85

organizovat, pořádat, zařizovat (koncert, oslavu)

устра́ивать

86

únavný, vysilující, vyčerpávající, nudný

утоми́тельный

87

útulný, pohodlný

ую́тный

88

hospodyně, žena v domácnosti

(домо)хозя́йка

89

přestože, ačkoliv, avšak

хотя́

90

alespoň

хоть бы

91

u(s)chovávat, skladovat, chránit, střežit

храни́ть

92

čistota

чистота́

93

skříň

шкаф

94

štěně

щено́к

95

kartáč, štětka

щётка

96

šetřit, spořit

эконо́мить

97

efekrivní

эффекти́вный