Lekce 7 (USR) Flashcards Preview

Russian > Lekce 7 (USR) > Flashcards

Flashcards in Lekce 7 (USR) Deck (101):
1

alej

алле́я

2

více

бо́льше

3

nejvíce

бо́льше всего́

4

většina

большинство́

5

budoucí, příští

бу́дущий

6

věrný, spolehlivý

ве́рный

7

jaro

весна́

8

večírek

вечери́нка

9

druh, typ, vzhled

вид

10

vzduch

во́здух

11

možnost

возмо́жность, альтернати́ва

12

škodlivý

вре́дный

13

setkání, schůze

встре́ча

14

výstava, expozice

вы́ставка, экспози́ция

15

host

гость

16

pohyb

движе́ние

17

jazz

джаз

18

pohovka

дива́н

19

musí

до́лжен/должна/должнó/должны

20

On musí odejít

Он должен уйти

21

domácí

дома́шний

22

volný čas

досу́г, свобо́дное вре́мя

23

ve volném čase

на досу́гe

24

je žádoucí

жела́тельно

25

obyvatel

обита́тель , жи́тель

26

továrna

заво́д , фа́брика

27

telefonovat

звони́ть, -ню, -нишь, -нят

28

zdraví

здоро́вье

29

zrcadlo

зе́ркало

30

divák

зри́тель

31

známý, slavný, proslulý

изве́стный

32

zpravidla

как пра́вило

33

jezdit, vozit se (na čem)

ката́ться, -аюсь, -аешься, -аются

34

tábor , tábořiště

ла́герь

35

milovaný, oblíbený

люби́мый

36

milovník

люби́тель

37

mládež

молодёжь

38

muzeum

музе́й

39

hudební, muzikální

музыка́льный

40

obyvatelstvo

населе́ние

41

jezero

о́зеро

42

podzim

о́сень

43

zejména, zvlášť, obzvlášť

осо́бенно

44

je zřejmé, zřejmě

очеви́дно

45

je zřejmé, že

очеви́дно, что

46

pasivní

пасси́вный

47

první

пе́рвый

48

šaty, oblečení

пла́тье

49

popovídat si, pokecat

поболта́ть

50

zavolat, zatelefonovat

позвони́ть, -ню, -нишь, -нят

51

nákup, nakupování, koupě

поку́пка

52

nakupovat

де́лать поку́пки

53

ručník

полоте́нце

54

užitek, prospěch

по́льза

55

aktovka, taška, brašna

портфе́ль

56

navštěvovat

посеща́ть

57

podívat se

посмотре́ть, -трю, -тришь, -трят

58

objevit se, ukázat se, vyskytnout se

появи́ться, -влюсь, -вишься, -вятся

59

stát se kým/čím, proměnit se, přeměnit se na co/v co

преврати́ться, -щусь, -тишься, -тятся

60

návrh, nabídka

предложе́ние

61

dávat přednost čemu před čím, preferovat co před čím

предпочита́ть что чемy

62

učitel, lektor

преподава́тель

63

učitel, lektor, přednášející

преподава́тель

64

připravit

пригото́вить, -влю, -вишь, -вят

65

příklad

приме́р

66

provést (přes most, zahradou atd.), uskutečnit, realizovat, strávit čas

провести́, -веду, -ведёшь, -ведут (п. время)

67

provádět, vést (jednání atd.), trávit (léto)

проводи́ть

68

provádět, vést (jednání atd.), trávit (léto)

проводи́ть, -вожу, -вóдишь, -вóдят (п. лето)

69

procházka

прогу́лка

70

radovat se

ра́доваться, -дуюсь, -дуешься, -дуются чему

71

pravidelně

регуля́рно

72

potok

руче́й, -чтя

73

salon

сало́н

74

volný čas

свобо́дное вре́мя

75

salon (krásy, kosmetický)

сало́н

76

srdce

се́рдце

77

sedadlo

сиде́нье

78

slovník

слова́рь

79

poslouchat

слу́шать

80

způsob

спо́соб

81

stát se

стать, -ну, -нешь, -нут кем, чем

82

styl, způsob

стиль

83

stoupenec, přívrženec

сторо́нник

84

štěstí

сча́стье

85

tanec

та́нец

86

televizní

телевизио́нный

87

televizní program

телепрогра́мма

88

tělo

те́ло

89

obchodní

торго́вый, комме́рческий

90

obchodní

торго́вый, комме́рческий

91

obchodní centrum

торго́вый центр

92

posilovna

тренажёрный зал

93

žádat, vyžadovat

тре́бовать, -бую, -буешь, -буют чего

94

unavovat se čím

уставать, устаю, устаёшь, устают от чего

95

festival

фестиваль

96

film

фильм

97

festival

фестива́ль

98

chodit, jít, procházet se

ходи́ть, хожý, хóдишь, хóдят

99

sklad(iště)

храни́лище, склад

100

častý

ча́стый

101

nakupování

поку́пки