Lekce 16 (USR) Flashcards Preview

Russian > Lekce 16 (USR) > Flashcards

Flashcards in Lekce 16 (USR) Deck (66):
1

šíleně, bláznivě

безу́мно

2

upovídaný, ukecaný

болтли́вый

3

vážný důvod

ве́ский аргуме́нт

4

velmi, zcela

весьма́

5

látka, hmota

вещество́

6

pohled (na vec), hledisko

взгляд

7

náhle, nejednou

внеза́пно

8

vlk

волк

9

znepokojovat se

волнова́ться, ...

10

výdrž, vytrvalost

вы́держка

11

vyplnit, splnit, udělat

вы́полнить

12

dokončovat

доводи́ть до конца

13

dostatečný, dostačující, postačující

доста́точный

14

závidět

зави́довать

15

uzavřený

за́мкнутый

16

znovu

сно́ва

17

zatoužit

захоте́ть

18

sdělení, prohlášení

заявле́ние

19

hvězda

звезда́

20

znalec, odborník

знато́к

21

vlastnost, kvalita

ка́чество

22

společnost, parta, skupina osob, firma, podnik

компа́ния

23

kůň

конь

24

cukrář

конди́тер

25

milý, roztomilý, hezký

ми́лый

26

mlčenlivý

молчали́вый

27

myšlenka

мысль

28

naopak, obráceně

наоборо́т

29

neopakovatelný, jedinečný

неповтори́мый

30

nepředvídatelný, nevypočitatelný

непредсказу́емый

31

být nervózní, znervózňovat

...

32

promyslet, uvážit

обду́мать

33

slíbit

обеща́ть

34

vzdělaný, učený, inteligent

образо́ванный

35

společenský, družný

общи́тельный

36

spojovat, sjednocovat

объединя́ть

37

určitě, jistě

обяза́тельно

38

optimista

оптими́ст

39

vztah, postoj

отноше́ние

40

záporný

отрица́тельный

41

známka

оце́нка

42

přežívat, prožívat, zažívat

пережива́ть

43

kladný, pozitivní, současný

положи́тельный

44

spolehnout se (na koho/co)

положи́ться

45

změnit, vyměnit

поменя́ть

46

někdy, občas

поро́й

47

potit se

поте́ть

48

úžasný

потряса́ющий, ужа́сный

49

pochlubit se

похва́статься

50

zažertovat si, zavtipkovat

пошути́ть, ...

51

přerušit, dočasně zastavit, ukončit

прерва́ть, ...

52

pronásledovat, sledovat (cíl)

пресле́довать

53

příprava

приготовле́ние

54

přiznat se, doznat se

призна́ться

55

důvod, příčina

причи́на

56

propracovat

прорабо́тать

57

dochvilný, přesný, precizní

пунктуа́льный

58

rozvážet

развози́ть

59

různý, rozdílný

ра́зный

60

samostatnost, soběstačnost

самостоя́тельность

61

spojovat, svazovat, poutat

свя́зывать

62

vzdávat se

сдаваться

63

vážný, seriózní

серьёзный

64

nuda

ску́ка

65

nudit se, stýskat se

скуча́ть

66

sladký

сла́дкий