lektion 1 Flashcards Preview

Econ > lektion 1 > Flashcards

Flashcards in lektion 1 Deck (17):
1

Vad är en bostadsrättsförening?

- En särskild form av en ekonomisk förening
- Juridisk person
- Eget skattesubjekt
- Föreningsstämman är beslutande organ

2

Vad är en bostadsrättsförenings huvudsakliga ändamål?

- Upplåta lägenheter med bostadsrätt och främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
- Självkostnadsprincip - inget vinstintresse

3

Hur bildas en bostadsrättsförening?

1. Konstituerande stämma med medlemmarna
a) Anta stadgar
b) Välja styrelse

2. Registrering av föreningen hos Bolagsverket.

3. Teckna förhandsavtal ( eventuellt )
a) Skriftligt (bindande)
b) Kostnadskalkyl
c) För att ta emot förskott krävs tillstånd av Bolagsverket.

4. Upprätta en ekonomisk plan
a) Registrering hos Bolagsverket före upplåtelse
b) Bostadsrätten bildas ( Konstitueras )

4

Vad innebär likhetsprincipen?

Inbördes lika behandling av medlemmarna
- Motverka

5

VIlka avgifter får Bostadsrättsföreningen ta ut av medlemmarna enligt bostadsrättslagen ?

- Insats ( Grundavgift )
- Upplåtelseavgift
- Årsavgift
* Individuell mätning av värme, vatten och el är tillåtet om detta är mätbart.
- Överlåtelseavgift
- Pantsättningsavgift
- Särskild avgift för uthyrning i andra hand

Avgifter för icke lagstadgade skyldigheter får tas ut individuellt, så som parkering, bastu osv.

6

Vad ska årsavgiften till en bostadsrättsförening täcka ?

- Driftskostnader
- Kapitalkostnader
- Avskrivningar
- Avsättning för framtida underhåll

7

Vad inkluderas i driftskostnader för en Bostadsrättsförening?

Värme
Vatten
El
Arvoden till styrelse
Teknisk och ekonomisk förvaltning
Eventuell tomträttsavgäld

Exempel på nyckeltal:
• Summa årsavgifter / m2 (bostadsyta)
• Summa driftskostnader / m2 (bostadsyta

8

Vad inkluderas i kapitalkostnader för en Bostadsrättsförening?

▪ Räntekostnaderna är inte sällan den största kostnadsposten i resultaträkningen.

▪ Exempel på nyckeltal:

• Belåningsgrad = Summa lån / m2 (bostadsyta)

• Räntekänslighet = Summa lån / Summa årsavgifter (bostadsrätter)

– Exempel: 1 000 000 / 100 000 = 10
– Hur mycket måste årsavgiften höjas om räntan går upp med 1 %?
– Svar: 10 %

9

Vad inkluderas i avskrivningar för en Bostadsrättsförening?

▪ Värdeminskning – slitage/förbrukning över tid

▪ Exempel:
• Anskaffningsvärde byggnad = 20 000 000 kr
• Avskrivningstid = 50 år
• Avskrivning/år = 20 000 000 x 1/50 = 400 000

10

▪ Vad avses med komponentavskrivning?

Komponentavskrivning är en avskrivningsmetod för materiella anläggnings-tillgångar som grundar sig på att de olika komponenterna i t.ex. en fastighet särskiljs och skrivs av var för sig, det utgår ifrån att varje separat del anses ha olika lång livslängd och att den tid de kan användas därför skiljer sig åt

11

▪ Vad är skillnaden mellan linjär (rak) och progressiv
avskrivning?

En progressiv avskrivning innebär en oregelbunden avskrivning, en linjär avkskrivning innebär en rak linjär avksrivning.

12

Hur beräknas belåningsgraden i en bostadsrättsförening?

Summa lån / m2 (bostadsyta)

13

Hur beräknas räntekänslighet i en bostadsrättsförening ?

Summa lån / Summa årsavgifter (bostadsrätter)
– Exempel: 1 000 000 / 100 000 = 10
– Hur mycket måste årsavgiften höjas om räntan går upp med 1 %?
– Svar: 10 %

14

Hur beräknas resultat ?

Intäkter-kostnader= resultat

15

Hur beräknas en bostadsrättsförenings kassaflöde ?

Inbetalningar – Utbetalningar = Kassaflöde

16

Hur görs avsättningen till yttre fond i en bostadsrättsförening ?

I räkenskaperna sker avsättningen till underhållsfonden genom omföring av medel mellan fritt och bundet eget kapital.

17

Hur beräknas eget kapital ?

Tillgångar-skulder=eget kapital