Lektion 4 Flashcards Preview

Econ > Lektion 4 > Flashcards

Flashcards in Lektion 4 Deck (16):
1

Vad är det för skillnad på att investera och spekulera?

En person som investerar läser på , en person som spekulerar köper på spekulation
ex. bitcoin, fingerprint och andra trender.

2

Hur har tillgångarna för de svenska hushållen ändrats de senaste åren ?

De svenska hushållens tillgångar har växt med ca 200 % sedan 1996. Ökningen har skett framförallt i försäkrings- och fondsparande.

3

Vad är första AP-fonden?

Första AP fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används kapitalet i AP-fonderna.

Fonden investerar långsiktigt, i fondens uppdrag ligger att investera så största möjliga nytta för pensionssystemet uppnås.

Satsar på en real avkastning, dvs inflation räknas bort från "resultatet"

4

Vilka är de finansiella marknaderna ?

■ Räntemarknad

■ Penningmarknad (statsskuldväxlar,
företagscertifikat, löptider upp till ett år)

■ Obligationsmarknad (statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer, företagsobligationer)

5

Vilka emittenter finns på obligationsmarknaden ?

Staten
Bolåneinstitut
Banker
Kommuner och landsting
Icke-finansiella företag
Övriga kreditmarknadsföretag

6

Vilka placerare finns på penningmarknaden ?

Företag och övriga
Försäkringsbolag
Utlandet
AP-fonderna
Banker

Samma som placerare på obligationsmarknaden

7

Vilka placerare finns på obligationsmarknaden ?

Företag och övriga
Försäkringsbolag
Utlandet
AP-fonderna
Banker

Samma som placerare på penningmarknaden

8

Hur beräknas totalavkastning?

Totalavkastning = direktavkastning + värdeförändring

9

Vad är derivat och vilka olika slags derivatinstrument finns?

Derivatinstrument är ett samlingsnamn på en form av värdepapper.

Bland annat Optioner, terminer, swappar

10

Vad är en köpoption?

En option är ett finansiellt instrument som ingår i gruppen derivatinstrument. En option är ett värdepapper som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att vid en på förhand bestämd tidpunkt i framtiden, köpa eller sälja en aktie eller ett index till ett bestämt pris, det så kallade lösenpriset.

11

Vad är en säljoption?

Innehavaren av en säljoption har rätt att sälja aktien till ett på förhand bestämt pris, och är den som betalar premie. Utfärdaren av en säljoption har skyldigheten att köpa aktien till lösenpris när innehavaren önskar, och erhåller då en premie.

12

Vad är en termin?

En termin är ett avtal mellan två parter om en framtida affär. Denna affär görs upp idag där priset bestäms och den skillnad som uppstår mellan överenskommet pris och vad priset på underliggande står i vid slutdagen blir den eventuella vinsten eller förlusten.

13

Vad är en hedgefond?

En hedgefond (värdepappersfond) är en fond som tar både korta och långa positioner på värdepappersmarknaden. Gemensamt för hedgefonder är att de har friare regler för sina placeringar än exempelvis aktiefonder. De kan använda belåning, blankning och placeringar i olika typer av derivat för att öka sin avkastning.

14

Ge exempel på placeringar för hedgefonder.

Belåning: Genom att helt enkelt använda sig av vanlig utlåning av pengar kan en hedgefond öka i värde. Alltså att i princip låna ut pengar som en bank.

Blankning: Snabbt förklarat betyder det att hedgefonden lånar in aktier under en viss tid för att sedan hoppas att de går ner i värde innan de ska lämnas tillbaka. Aktierna säljs direkt när de lånas in och köps tillbaka senare. På detta sätt tjänas pengar.

Aktiehandel: En hedgefund kan handla med aktier

Derivat: detta är handel som är kopplad till händelser som ligger i framtiden. Värdet på derivatainstrument är kopplat till en underliggande tillgång som t ex aktier, aktieindex, valutor , räntor eller råvaror.

15

Vad är Riskkapitalbolag?

Riskkapitalbolag är ett företag som förmedlar riskkapital från privata investerare (ibland även från fonder) för nystartade företag som behöver finansiering. Svenska riskkapitalbolag är organiserade i Svenska riskkapitalföreningen.

16

Vad är VIX index?

VIX heter egentligen Market Volatility Index och speglar realtidskurserna på optionerna på Chicago Board Options Exchange (CBOE). Inte vilka optioner som helst förstås, utan de optioner som går mot det stora börsindexet S&P 500