Lektion 7 ( Slutseminarium ) Flashcards Preview

Econ > Lektion 7 ( Slutseminarium ) > Flashcards

Flashcards in Lektion 7 ( Slutseminarium ) Deck (13):
1

Vad är Gordons formel ?

En vanlig värderingsformel.

V0= CF1
------------------
r-g


Gordons formel används främst för att beräkna evighetsvärdet i en DCF modell. I en DCF modell så kan man endast progonosticera kassaflödet med rimlig säkerhet för kanske tre till fem år framåt i tiden. Därefter brukar man använda sig av Gordon för att få fram ett värde på framtida kassaflöden i evigheten, evighetsvärdet. Det är egentligen en väldigt simpel värderingsmetod av/för ett företag

Formeln ser ut enligt nedan:
Gordons tillväxt formel

P= Evighetsvärdet som adderas till DCF modellen, alltså summan av de framtida kassaflöden in i evigheten.
D= Fritt kassaflöde för det första året som vi inte har en prognos. Alltså, vi vet år 1 tom 5 års prognoser på kassaflödet. År 6 utgår vi från år fems prognos och använder alltså samma värde. (fritt kassaflöde är samma som utdelning som vissa menar att Gordons formel handlar om. Det är sant, ett fritt kassaflöde kan man göra vad man vill med, dela ut, t.ex.)
k = Kapitalkostnad, enligt WACC beräkning
g = Tillväxttal, oftast samma som BNP tillväxten i tex. Sverige. Ett rimligt tal är mellan 2,5 och 3%
Ett exempel
Ett företag prognostiserar ett fritt kassaflöde på 100. BNP tillväxten är beräknat till 3% och WACC, den vägda kapitalkostnaden är beräknad till 13%. Företagets värde är då 1000. Detta genom: Värdet = ((100/(0,13-0,03)) = 1000. As simple as that!

2

Vad är abenomics?

Ett sätt att motverka Japan scenariot. En slags expansiv finanspolitik.

3

Vilka faktorer har drivit upp hushållens skuldsättning?
och varför?

Hushållets totala skulder exklusive studielån i relation till / dividerat med inkomsten efter skatt. Skulderna är ca 3 gånger större än inkomsterna.

Lånen har ökat pga folk tjänar mer pengar.

Realräntorna har sjunkit från 6% till 1 %

-Bostadspriserna har gått upp kraftigt

Efterfrågan på bostäder har varit högre än utbudet.

-Bankerna har kunnat tillhandahålla stora mängder lån.


4

Varför har realräntan sjunkit så mycket de senaste 20 åren?

Realräntan = Nominella räntan - inflation

Enligt ekonomisk teori borde den förväntade tillväxten spela en viktig roll för
utvecklingen av realräntan, ju lägre tillväxt desto lägre realränta. Internationella
organisationer som IMF och OECD har korrigerat ned sina bedömningar av den
globala trendmässiga tillväxten under de senaste åren. Detta skulle då leda till
en lägre realränta

Högt globalt sparande

Lägre efterfrågan på krediter

- Lägre global tillväxt.

- Demografin påverkar benägenheten att spara och därmed realräntan.

5

Behöver inflationen gå upp eller ner för att realräntan ska sjunka

desto högre inflation desto lägre realränta

6

Vad är skuldkvot?

Mått på hushållen i samhällets skuldsättning.

Denna kvot
beräknas som
den sammanlagda skulden
(bolån, kreditkortslån och
konsumentlån, men
exklusive studielån), dividerad
med inkomsten efter skatt.

Ligger på ca 300 %

dvs skulden är 300 % högre än inkomsten

7

Hur defineras prisbubbla enligt riksbanken?

Marknadspriset är mycket högre än det fundamentala värdet. + Pyramidspelsmekanism

8

Vad är en reaktiv strategi (prisbubbla) ? och varför ska man ha en sådan ?

”En reaktiv strategi innebär att penningpolitiken inte ska försöka motverka
uppkomsten av en bubbla men reagera då bubblan har spruckit.”

Varför reaktiv strategi?
i. ”En centralbank är inte bättre än marknaden när det gäller att avgöra
det fundamentala börsvärdet och därför finns det inte någon grund för
en penningpolitisk reaktion som syftar till att rätta till marknaden.”
ii. ”En centralbank som har prisstabilitet som övergripande mål har svårt
att motivera avsteg från en traditionell inflationsprognosbaserad
penningpolitik”
iii. ”Det är mycket osäkert vilken penningpolitisk reaktion som skulle
krävas för att förhindra uppkomsten av en bubbla.”

9

Vilka förebyggande strategier finns för att förhindra en prisbubbla ?

■ En förebyggande strategi innebär att hänsyn tas explicit till tillgångspriser
(och prisbubblor i synnerhet) utöver deras inverkan på inflationsutsikterna i
syfte att förhindra uppkomsten eller motverka utvecklingen av en
prisbubbla.”

■ Varför förebyggande strategi?
i. ”Det går att göra en fundamental börsvärdering.”
ii. ”En centralbank som är helt inriktad på prisstabilitet bör försöka
motverka uppkomsten av en prisbubbla även om det innebär sämre
målupp fyllelse på kort sikt”
iii. ”Ett explicit hänsynstagande till tillgångspriser minskar sannolikheten
för att en bubbla ska uppstå.”

10

Vad gäller för amorteringskrav ?

Bolån mellan 50-70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet. Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet. Alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) omfattas av det så kallade skärpta amorteringskravet och ska amortera ytterligare 1 % på hela bolånet per år.

11

Vad är liquidity coverage ratio?

Att banken ska ha tillräckligt med pengar för att kunna betala akuta utgifter som ska betalas inom 30 dagar.

12

Vad är net stable funding ratio ?

Banken kan visa upp att man säkrat finansieringen.

13

Vad innebär kapitaltäckningskrav?

Finansinspektionen kräver att bankerna kan visa upp att de har stabil finansiering under det kommande året.