Lektion 5 Flashcards Preview

Econ > Lektion 5 > Flashcards

Flashcards in Lektion 5 Deck (11):
1

Vad är BNP och hur beräknas den?

Bruttonationalprodukten = BNP
= konsumtion + investeringar + (export – import)

Kallas för försörjningsbalans

Försörjningsbalansen kan också delas upp konsumtion
och investeringar i offentligt och privat.

Bruttonationalprodukten = BNP
= Privat konsumtion och privata investeringar
+ offentlig konsumtion och offentliga investeringar+ (export – import)

2

Vad är stabiliseringspolitik?

Stabiliseringspolitik går grundläggande ut på att bedriva en expansiv penning- och finanspolitik i lågkonjunktur och en kontraktiv penning- och finanspolitik i högkonjunktur. Ett lands ekonomiska tillväxt är sällan speciellt jämn.

3

Vem sköter Finanspolitiken ?

■ Staten sköter finanspolitiken

Staten kan med finanspolitik påverka Sveriges ekonomi genom att öka eller
minska inkomster och utgifter i statsbudgeten. Finanspolitiken påverkar till
exempel arbetslösheten och värdet på den svenska kronan.

4

Vem sköter penningpolitiken?

■ Riksbanken sköter penningpolitiken:
Prisstabilitet och Finansiell stabilitet.
Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.
Riksbankens arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt
värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att hålla inflationen,
den allmänna prisstegringen, låg och stabil. Banken har också i uppdrag att se till
att betalningarna i ekonomin kan ske säkert och effektivt.

5

Ge exempel på finanspolitiska åtgärder som påverkar
bostadsmarknaden och fastighetsmarknaden

■ Skatter och avgifter på olika skattebaser.
■ Direkta efterfrågesubventioner
■ Indirekta efterfrågesubventioner

6

Vad är riksbankens ansvar ?
Vad är inflationsmålet ?

■ Riskbankens (centralbankers) ansvar. Monetary policy.
■ Vilka är Riksbankens huvuduppgifter?
■Säkra penningvärdet (inflationsmål på 2%)

■Lågt inflationstryck:
Sänk styrräntan.
Kvantitativa lättnader: Köp obligationer
(öppna marknadsoperationer, QE). Aktuellt
idag!
■ Högt inflationstryck:
Höj styrräntan. Sälj obligationer (öppna
marknadsoperationer, QE).

7

Vilka åtgärder kan man utföra vid lågt inflationstryck ? Samt vilka är ansvariga för sådana åtgärder?

■Lågt inflationstryck:
Sänk styrräntan.
Kvantitativa lättnader: Köp obligationer
(öppna marknadsoperationer, QE). Aktuellt
idag!

Riksbanken är ansvarig

8

Vilka åtgärder kan man utföra vid högt inflationstryck ? Samt vilka är ansvariga för sådana åtgärder?

■ Högt inflationstryck:
Höj styrräntan. Sälj obligationer (öppna
marknadsoperationer, QE).

9

Vad innehåller en penningpolitisk rapport ? Samt vilka ger ut en sådan?

Rapporten innehåller en beskrivning av de framtida inflations- och konjukturutsikterna baserad på den penningpolitik som Riksbanken för närvarande anser är väl avvägd.

riksbanken

10

Vilka risker finns med en för låg inflation?

Om inflationen under lång tid ligger under inflationsmålet ökar risken för att aktörerna i ekonomin anpassar sina förväntningar och börjar ställa in sig på att inflationen inte ens på längre sikt kommer att nå tillbaka till målet. Det skulle bland annat försämra lönebildningen. Med en inflation och inflationsförväntningar som varaktigt ligger under målet kommer också den nominella räntan i genomsnitt bli lägre. Med en lägre genomsnittlig nominell ränta ökar risken för att reporäntan slår i sin nedre gräns, på motsvarande sätt som om inflationsmålet skulle sänkas.

11

Vad innebär "det otänkbara"

Se föreläsning 5