lektion 6 Flashcards Preview

Econ > lektion 6 > Flashcards

Flashcards in lektion 6 Deck (20):
1

Hur många procent är en räntepunkt?

0.01 procentenheter

2

Vad innebär en ökad inflation och en högre arbetslöshet för styrräntan?

Räntan höjs

3

Varför gör man en reporäntehöjning?

Inflationen är för hög eller förutspås bli för hög

4

Hur påverkas andra räntor om reporäntan höjs?

De andra räntorna i Sverige höjs också

5

Vad innebär det för den svenska kronan vid en reporäntehöjning? samt vad innebär det för import och export ?

Svenska kronan stärks vid en höjning, det innebär att importpriserna blir lägre. Minskad försäljning då det är svårt för Svenska företag att konkurrera när kronan är för stark.

6

På vilket sätt innebär en höjd reporänta att inflationen sänks ? Förklara alla steg.

Reporäntan höjs vid lägen då Inflationen anses vara för hög, man höjer då räntan för att marknadsräntor i Sverige ska höjas.

Om marknadsräntor i Sverige höjs , innebär det att

7

På vilket sätt innebär en höjd reporänta att inflationen sänks ? Förklara alla steg.

Reporäntan höjs vid lägen då Inflationen anses vara för hög, man höjer då räntan för att marknadsräntor i Sverige ska höjas.

Om marknadsräntor i Sverige höjs , innebär det att kronan blir starkare. En stark krona innebär att våra importpriser blir lägre, dock blir export priserna högre. Vid för höga export priser blir det svårt för Svenska företag att konkurrera på den globala marknaden.

Den höjda marknadsräntan innebär även en lägre förväntad lönsamhet hos företag.
Detta innebär för dem att det blir svårare att få krediter samt att få lån.

Generellt innebär höjda marknadsräntor att konsumtionen minskar samt investeringar minskar.

Om allt detta ses till en helhet i form av minskad konsumtion, minskade investeringar samt en minskad export kombinerat med en ökad import resulterar det i att inflationen blir lägre.

8

Vad innebär kreditkanalen?

Kreditkanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar efterfrågan via banker och andra finansiella institut. Om räntan stiger, väljer bankerna att minska utlåningen och köper istället obligationer. Det gör att hushåll och företag får svårare att låna pengar. Företag som inte får eller vill låna måste dra ner på sin verksamhet, skjuta på investeringar och så vidare, vilket dämpar aktiviteten i ekonomin.

9

Vad innebär räntekanalen?

Räntekanalen påverkar efterfrågan på varor och tjänster. Högre räntor leder normalt till att hushållens konsumtion dämpas. Detta beror på flera saker. Högre räntor gör det mer attraktivt att spara, det vill säga att skjuta konsumtionen på framtiden vilket dämpar dagens konsumtion. Dessutom minskar konsumtionen därför att de lån man redan har kostar mer i räntebetalningar. Slutligen gör högre räntor att priset på både finansiella och reala tillgångar - aktier, obligationer, fastigheter, med mera - faller i och med att nuvärdet av den framtida avkastningen blir lägre när räntan stiger. hushåll som ser sin förmögenhet krympa blir mindre villiga att konsumera.

10

Vad utgör bruttomarginalen ?

Skillnaden mellan bankens utlåningsränta och finansieringskostnad

11

Vad påverkar bankens finansieringskostnader ?

* Riksbankens penningpolitik och reporänta
* Skuldinvesterares bedömer kredit- och likviditetsrisken i bankernas säkerställda obligationer
* En bank kan påverka den genomsnittliga finansieringskostnaden för bolån genom att ändra sammansättningen av sina finansieringsalternativ , både vad gäller olika löptider och olika typer av finansieringskällor.

12

Vad är en emission?

Man trycker obligationer för att låna pengar

13

Hur förhåller sig Stibor 3m till reporäntan?

De följer varandra väldigt noggrannt

14

Vad är Stibor 3m ?

.

15

Vad innebär ett japan-scenario?

Räntorna är och förblir låga väldigt länge(många år), ekonomin tar aldrig riktigt fart. Inflationen tar inte riktigt fart.
Folk sparar mycket pengar.
Folk investerar.

16

Om du är låntagare, föredrar du en räntemiljö med
a) 2 % nominell bolåneränta och 0,5 % inflation, eller
b) 2 % nominell bolåneränta och 1,5 %

varför?

B) Hög inflation är bra för låntagare

17

Om du är långivare (bank) föredrar du en räntemiljö med
a) 2 % nominell bolåneränta och 0,5 % inflation, eller
b) 2 % nominell bolåneränta och 1,5 %

varför?

A) För inflationen tar upp den nominella bolåneräntan

dvs 2 % bolåneränta - 0,5 innebär att banken tjänar 1,5 %

18

Vad är realräntan?

Realränta = Nominell ränta - inflation

19

Hur har realräntorna förändrats de senaste 20 åren?

Realräntorna har haft en stor nedgång i Sverige, de har sjunkit från 6 % till 1 %

20

Vad är växelkurskanalen?

Växelkurskanalen beskriver hur penningpolitiken påverkar värdet på valutan. Normalt sätt leder en högning av reporäntan att kronan stärks. På kort sikt beror detta på att högre räntor får svenska tillgångar att framstå som mer attraktiva än placeringar i andra valutor. Detta leder till ett inflöde av kapital och ökad efterfrågan på kronor, vilket stärker växelkursen.