les 2 Flashcards Preview

Preventieve mondzorg 2 > les 2 > Flashcards

Flashcards in les 2 Deck (13):
1

3 doelen van een onderzoek

- hoe vaak komt de ziekte of afwijking voor?
- welke bevolkingsgroepen hebben er het meest last van?
- neemt de frequentie in de loop der tijd af of neemt de frequentie toe

2

epidemiologie

kennis over de verspreiding van ziekten in een bevolking

3

determinanten

factoren die in positieve of negatieve zin met het optreden of voorkomen van een ziekte samenhangen

4

causale determinanten

oorzakelijke determinanten --> inzicht op de wijze waarop een ziekte voorkomen kan worden

5

3 typen epidemiologisch onderzoek

- beschrijvend epidemiologisch onderzoek
- analytisch epidemiologisch onderzoek
- experimenteel onderzoek

6

beschrijvend epidemiologisch onderzoek

verzamelen gegevens over;
- prevalentie van een ziekte
- incidentie van een ziekte
- verschillen tussen bevolkingsgroepen ten aanzien van de prevalentie van ziekte of ziektedeterminanten

7

analytisch epidemiologisch onderzoek

gericht om een samenhang te ontdekken tussen de prevalentie of incidentie van de ziekte en andere kenmerken van mensen in de desbetreffende populatie

8

confounder

determinant die het zicht op de relatie tussen 2 kernmerken verstoort

9

experimenteel onderzoek

men gaat na of een bepaalde interventie een al dan niet effect heeft of leidt tot een verandering van bestaande situaties
- testgroep
- controlegroep

10

3 voorwaarden voor een goed experiment

- nulmeting
- proefpersonen in het ongewisse laten over het feit of ze tot de controlegroep of de testgroep behoren
- alle factoren die tijdens de experimentele periode invloed kunnen hebben op de uitkomst dienen in gelijke mate werkzaam te zijn in de test en in de controle groep

11

parameter van toestand parodontium(4)

- voorkomen van tst
- sulcusbloeding
- verdiepte pockets
- blootliggende wortels

12

determinanten van parodontitis(4)

- tandplaque en tst
- mondhygiëne
- sociale milieu
- etniciteit

13

2 determinanten van gebitsaandoeningen/verlies

- frequentie van tandartsbezoek
- kwaliteit van de professionele zorgverlening
- waarde die men toekent aan het natuurlijk gebit
- houding tov een gebitsprothese