Lesson 10 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 10 > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Deck (23):
0

customer service center

kèhù fúwù zhōngxīn

客户服务中心

1

headquarters

zǒngbù

总部

2

to register

dēngjì

登记

3

record

jìlù

记录

4

direct dial

zhíbō

直拨

5

(telephone)extension

fēnjī

分机

6

to maintain;keep in (good)repair

wéixiū

维修

7

department

bùmén

部门

8

send a telegram (to)

zhìdiàn

致电

9

professional work;business

yèwù

业务

10

inquiry;consulting

zīxún

咨询

11

after-sale service

shòuhòu fúwù

售后服务

12

to complain to higher position

tóusù

投诉

13

leave a message

liúyán

留言

14

model;type

xínghào

型号

15

fully automatic

quánzìdòng

全自动

16

to confirm

quèdìng

确定

17

power

diànyuán

电源

18

supermarket

chāoshì

超市

19

”to door” service

shàng mén fúwù

上门服务

20

unbearable;terrible;enough

gòuqiàng

够呛

21

temporary;for the time being

zànshí

暂时

22

in proper order

shùnxù

顺序