Lesson 2 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 2 > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 Deck (30):
0

green

绿

1

look into distance from high place

tiào

2

to read

yuè dú

阅读

3

traditional opera

xìqǔ

戏曲

4

science

kēxué

科学

5

emperor

huángdì

皇帝

6

law

fǎlù

法律

7

war

zhànzhēng

战争

8

religion

zōngjiào

宗教

9

food and drink

yǐnshí

饮食

10

gardens;park

yuánlín

园林

11

technology;skill;technique

jìshù

技术

12

achievement;success

chēngjiù

成就

13

ring (finger)

jièzhi

戒指

14

to encourage

gǔlì

鼓励

15

lonely;alone

gūdú

孤独

16

to help;assist

bāngzhù

帮助

17

elective course

xuǎnxiūkè

选修课

18

lecture;course of lectures

jiǎngzuò

讲座

19

general situation;survey

gàikuàng

概况

20

official;formal

zhèngshì

正式

21

to publish;to come off the press

chūbǎn

出版

22

by the way

shùnbiàn

顺便

23

to agree with

zànchéng

赞成

24

requiring effort

chīlì

吃力

25

impatient for success

jíyúqiúchéng

急于求成

26

fat

pàng

27

skinny

shōu

28

required course

bìxiūkè

必修课

29

to try;test
examination;test

shì