Lesson 3 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 Deck (25):
0

be located;positioned;situated

wèiyú

位于

1

main entrance

zhèngmén

正门

2

opposite to

yǔ...xiāngdui

与...相对

3

chinese style architecture

zhōngshì jiànzhù

中试建筑

4

(both)sides

(liǎng)cè

(两)侧

5

go/circle around

rào

6

along

yán (zhe)

沿 (着)

7

elegant;beautiful (scenery,music)

yōuměi

优美

8

the other side of the river

(duì)àn

(对)岸

9

tower

10

sign,symbol

biāozhì

标志

11

teaching area

jiàoxuéqū

教学区

12

turn

guǎi

13

(closely)adjacent to;next to

(jǐn)āi (zhe)

(紧)挨 (着)

14

to follow

shùn


顺(着)

15

total surface area

zǒngmiànjī

总面积

16

face west

zuò dōng cháo xī

坐东朝西

17

separate

gé (zhe)

隔 (着)

18

lawn

cǎopíng

草坪

19

measure word,quantifier for buildings

dòng

20

cross;pass through

chuānguò

穿过

21

lotus flower

héhuā

荷花

22

in full bloom;blossom

shèngkāi

盛开

23

large-size (place,event)

dàxíng

大型

24

strong and handsome;vigorous and graceful

jiànměi

健美