Lesson 15 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 15 > Flashcards

Flashcards in Lesson 15 Deck (38):
0

line;route

xiànlù

线路

1

confused;muddled

hútu

糊涂

2

tool;instrument

gōngjù

工具

3

special bus line

zhuānxiàn

专线

4

airconditioner

kōngtiáo

空调

5

bus information board

zhànpái

站牌

6

starting station;starting point

qǐdiǎn

起点

7

terminal station;destination

zhōngdiǎn

终点

8

in advance;beforehand

shìxiān

事先

9

in case

wànyī

万一

10

miserable;tragic;brutal;cruel

cǎn

11

traffic jam

dǔchē

堵车

12

it's too bad;it's a pity

kěxī

可惜

13

to have transport service

tōng

14

city railway

chéngshì tiělù

城市铁路

15

long distance


chángtú

长途

16

to arrive directly;nonstop

zhídá

直达

17

perhaps;maybe

shuōbuding

说不定

18

to change buses or trains

dǎochē

倒车

19

simply must;have to

fēi。。。bùkě

非。。。不可

20

to get lost;lose one's way

mílù

迷路

21

even if

jiù suán (shì)

就算(是)

22

to rent (to rent together)


zū (hé zū)

租 (合租)

23

to invite so to dinner


qǐng kè

请客

24

bedroom

wòshì

卧室

25

living room

kètīng

客厅

26

to install ;peaceful


ān

27

email


diànzǐ yóujiàn

电子邮件

28

disk;cd

guāngpán

光盘

29

to admire;envy

xiànmù

羡慕

30

surroundings

zhōuwéi

周围

31

notice;inspiration;revelation


qǐshì

启事

32

expert


hángjia

行家

33

better;strong;powerful

qiáng

34

amiable;kind and gentle


héshàn

和善

35

door bell

ménlíng

门铃

36

tap


shuǐlóngtóu

水龙头

37

to leak;be missing


lòu