Lesson 6 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (28):
0

weather forecast

tiānqìyùbào

天气预报

1

to broadcast;to transmit

bōsòng

播送

2

weather station

qìxiàngtái

气象台

3

to announce

fābù

发布

4

to predict;to estimate

yùjì

预计

5

good

liáng

6

occasional shower

zhènyǔ

阵雨

7

thunderstorm

léizhènyǔ

雷阵雨

8

obvious

míngxiǎn

明显

9

to inclined/leaning to one side

piān

10

urban

chéngqū

城区

11

(celsius)degree

shèshì dù

(摄氏)度

12

to descend;to drop

xiàjiàng

下降

13

along with;follow;followed by

suízhe

随着

14

chilliness

liángyì

凉意

15

later stage (of time)

hòuqī

后期

16

to rise again

huíshēng

回升

17

to approach;near;close

jiējìn

接近

18

normal

zhèngcháng

正常

19

to turn

zhuǎn

20

cloudy

duōyún

多云

21

probability of raining

jiàngshuǐ gàilù

降水概率

22

to watch (tv shows,etc。)

shōukàn

收看

23

go (down)south

nánxià

南下

24

keep warm

bǎonuǎn

保暖

25

mix;clip;press from both sides

jiā

26

fog

27

probability

gàilù

概率