Lesson 8 Flashcards Preview

Chinese Vocabulary 2 > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (25):
0

vehicle

chēliàng

车辆

1

according to

àn

2

subway

dìtiě

地铁

3

move;be in motion

yùnxíng

运行

4

transfer(transportation)

huànchéng

换乘

5

platform

zhàntái

站台

6

step

táijiē

台阶

7

firmly grasp;pay close attention to

zhuājǐn

抓紧

8

crowd and lean

jǐkào

挤靠

9

sharp on time

zhèngdiǎn

正点

10

arrive

dàodá

到达

11

throughout a journey

yántú

沿途

12

through;via;by way of

jīngyóu

经由

13

terminal station

zhōngdiǎn zhàn

终点站

14

ride as a passenger

chéngzuò

乘坐

15

flight number;scheduled flight

hángbān

航班

16

boarding pass

dēngjīpái

登机牌

17

take/have with

suíshēn

随身

18

article;goods;belongings

wùpǐn

物品

19

to show;present

chūshì

出示

20

fully booked;full capacity

kèmǎn

客满

21

roller bag

lāgǎnxiāng

拉杆箱

22

large article (luggage)

dà jiàn

大件

23

free of charge

miǎn fèi

免费

24

check for shipment

tuōyùn

托运