Lesson 11 - Asking Questions Flashcards Preview

Creole > Lesson 11 - Asking Questions > Flashcards

Flashcards in Lesson 11 - Asking Questions Deck (95):
1

Ki moun

Who/Whom

2

Kisa

What

3

Kilès

Which

4

Kilè

When

5

Ki kote

Where

6

Poukisa

Why

7

Kijan

How

8

Kouman

How

9

Ki moun ki fini?

Who is finished?

10

Ki moun ki pral la?

Who will be there?

11

Kilès ki pa m'?

Which is mine?

12

Ki kote Jak ye?

Where is Jak?

13

Kijan li te ale?

How did he go?

14

Ki kote Mari te ye?

Where was Mari?

15

Èske yo konnen?

Do they know?

16

Èske l' te la?

Was she there?

17

Kilè li yè?

What time is it?

18

Èske

put in front of any statement to make a yes/no question

19

vid

empty

20

mache

walk

21

è

hour

22

fot

mistake

23

chwazi

to choose

24

pandan

during

25

gentan

already

26

jan

way, manner

27

jaden

garden

28

repons

answer

29

mwens, mwen

less

30

talè

soon

31

poko

not yet

32

tèl, konsa

such

33

malerezman

unfortunately

34

sere

tight, taut

35

kwense

tight fit

36

aksidan

accident

37

kwen

corner

38

tout moun

everyone

39

demi, mwatye

half

40

yon demi

half a ...

41

mwatye nan

half of ...

42

edmi

and a half (used like "half past 3")

43

Ki kote ou te mete l'?

Where did you put it?

44

Kilè madanm ou pral vini?

When will your wife come?

45

Poukisa lezòt yo te kite jodi a?

Why did the others leave today?

46

Kilès liv ki pou mwen?

Which book is for me?

47

Ban m' mwatye e pran mwatye.

Give me half and take half.

48

Ki moun ki pral fini nan yon è edmi?

Who will be finished in an hour and a half?

49

Poukisa li pa vle vini demen?

Why doesn't he want to come tomorrow?

50

Konbyen jounal ou te li?

How many newspapers have you read?

51

Kilè ou te fini klase papye yo?

When did you finish filing the papers?

52

Ki kote papye yo ye ki montre lajan ou peye travayè yo?

Where are the papers which show the money you pay the workers?

53

L'ap fè mange.

She is making food.

54

Èske l'ap fè mange?

Will she be making food?

55

Èske li vle fè mange?

Does she want to make food?

56

Ki liv sa ye?

What book is this?

57

Ki moun sa ye?

Who is this?

58

Ki moun ou ye?

Who are you?

59

Ki sa sa ye?

What is this?

60

Ki lè w'a vini?

What time will you come?

61

Ki moun ki pral kwit manje a?

Who will cook the food?

62

Ki jan ou rele?

How are you called?

63

Ki koulè chapo ou ye?

What color is your hat?

64

Kilès li ye?

Which is it?

65

Kilès chapo ki pou ou?

Which hat is yours?

66

Ki kote ou ale ... ?

Where do you go ... ?

67

Ki kote ou ye?

Where are you?

68

Ki moun ki la?

Who is there?

69

Kilès biwo ki pi bon pou ou?

Which desk is better for you?

70

Kouman ou rele?

How you called?

71

Ki lè l'a vini?

When will she come?

72

Poukisa li kite li?

Why did he leave it?

73

Kilès ki pi gwo?

Which is bigger?

74

Ki kote ou ye?

Where are you?

75

Kouman ou ye?

How are you?

76

Ki moun k'ap vini?

Who is coming?

77

Ki lè w'a fè li?

When will do it?

78

Kilès ou vle?

Which one do you want?

79

Ki moun k'ap fè li?

Who is doing it?

80

Eske ou prale lakay ou?

Are you going to your house?

81

Ki kote ou te mete li?

Where did you put it?

82

Poukisa li pap travay?

Why is she not working?

83

Kilès moun k' ap pale nan reyinyon an?

Who is speaking at the meeting?

84

Eske l'ap vini?

Is he coming?

85

Poukisa li prale?

Why she went?

86

Eske nonm nan genyen papye yo?

Does the man have the papers?

87

Eske ou rele Pierre?

Is your name Pierre?

88

Ki kote liv la ye?

Where is the book?

89

Ki sa w'ap fè?

What are you doing?

90

Poukisa òdinatè a travay trè vit?

Why is the computer working very fast?

91

Eske yo sonje ki kote li ye?

Do they remember where it is?

92

Ki jan petit li a rele?

What is her child's name?

93

Ki kote Jan rete?

Where does Jan live?

94

Ki kote ou prale?

Where will you go?

95

Poukisa li te fè sa?

Why did he do that?