Lesson 14: Vocabulary Flashcards Preview

Creole > Lesson 14: Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 14: Vocabulary Deck (52):
1

dezòd

disaster; disorder

2

Èske te genyen dezòd nan zòn nan?

Was there disorder in the area?

3

Kisa ki te genyen?

What happened?

4

swiv

follow

5

Èske mwen mèt swiv ou?

May I follow you?

6

Èske nou te tande moun di gen dezòd?

Were we told that there was a disorder?

7

tande

tell

8

eksplike

explain

9

eksplikasyon

explaination

10

Eksplikem.

Explain it to me.

11

Èske ou eksplike Suzan pwoblèm ou?

Do you explain to Suzan your problem?

12

when

13

Èske ou kontan lè li eksplike ou pwoblèm li?

Are you happy when he explains to you his problems?

14

anfòm

alright

15

Èske ou anfòm?

Are you alright?

16

alèji

allergy

17

Ou gen alèji?

Do yo have allergy?

18

Èske ou fè alèji?

Are you allergic?

19

Mwen alèji a ...

I'm allergic to ...

20

pezib

peaceful

21

Li trè pezib.

It is very peaceful.

22

stil

style

23

Mwen pa können non stil mizik yo.

I don't know the name of the styles of music.

24

reyinyon

meeting

25

Ak kilè reyinyon an ap kòmanse?

When does the meeting begin?

26

kòmanse

begin

27

Li ap kòmanse a onzè.

It begins at 11:00.

28

fè mal

hurt

29

Èske men ou fè ou mal?

Does your hand hurt?

30

swaf

thirsty

31

Èske ou swaf?

Are you thirsty?

32

Kay la pezib.

The house is peaceful.

33

Ki sak genyen?

What's happening?

34

bri

noise

35

Mwen pa tande bri.

I don't hear noise.

36

Yon moun ki al jwe nan telefòn mwen an.

Someone played on my telephone.

37

tou de

both

38

panse

think

39

sou sa

about that

40

Nou tou de a te ap panse sou sa.

We were both thinking about that.

41

Ban mwen pans sou sa.

Let me think about that.

42

anile

cancel

43

Nou anile reyinyon an.

We canceled the meeting.

44

kouzen

cousin (male)

45

kouzin

cousin (female)

46

Ti kouzen ak kouzin mwen yo konn vin jwe lakay la.

Little cousins of my cousin frequently come play at the house.

47

konn

frequency adverb

48

konnen

to know

49

rekonesan

grateful, thankful

50

gen rekonesans

to be grateful

51

engra

ungrateful

52

engratitid

ingratitude