Lesson 19: Vocabulary Flashcards Preview

Creole > Lesson 19: Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 19: Vocabulary Deck (45):
1

frape

knock

2

Padon paske mwen ta pral antre san frape.

Excuse me because I was going to enter without knocking.

3

san

without

4

te/ta pral

going to

5

Mwen ta pral pale de sa avek ou.

I was going to talk with you about that.

6

Kisa ou ta oral fè lè moun yo te vini an?

What were you going to do when the people came?

7

pa bò isit

here (in general terms)

8

isit la

here (in specific terms)

9

Nan klas anglè pa bo isit . . .

English class here . . .

10

gade

watch, look

11

Nou tap gade . . .

We were watching . . .

12

sou

on

13

Nou ap travay sou pwoblèm sa.

We are working on this problem.

14

manke

almost

15

Mwen manke bwè tout.

I almost drank it all.

16

têt pòt là

top of the doorframe

17

Tèt mwen preske touche têt pòt là.

My head almost hit the top of the doorframe.

18

Tèt li ap vin geo.

Her head is getting bigger.

19

vin

signifies process

20

wo

tall

21

kout

short

22

anlè

top

23

kòmanse

getting, beginning

24

Mwen kòmanse fatigue.

I'm getting tired.

25

Ou tap ere mwen si ou te kab.

You would help me if you could.

26

soulye

shoes

27

siye

wipe

28

bliye

forget

29

Mwen bliye siye soulye mwen.

I forgot to shine my shoes.

30

fas

face; front

31

Nou ap fè fas ak pwoblèm sa (a).

We are facing this problem.

32

devan

front

33

Devan machin lan.

The front of the car.

34

kanpe

stand

35

Mwen kanpe devan nou kounya.

I'm standing in front of you right now.

36

janm

never

37

Mwen pa janm wè ou.

I never see you.

38

mo

words

39

inosan

innocent

40

Mo pa inosan.

Words are not innocent.

41

kouri

run

42

koupe

cut

43

deyò

outside

44

Allan ak mwen toujou gen konvesasyon sa.

Allan and I have this conversation all the time.

45

Nonm deyò a ap koupe bwa a.

The man outside is cutting the wood.