Lesson 25: Vocabulary Flashcards Preview

Creole > Lesson 25: Vocabulary > Flashcards

Flashcards in Lesson 25: Vocabulary Deck (63):
1

labou

mud

2

de saj

sure of

3

move

frustrated, bad

4

makawon

diseaster

5

fi

woman

6

kanpe

stand

7

mi

ripe

8

si

sour

9

dous

sweet

10

tiye

kill

11

kòk

rooster

12

tire

shoot

13

Li gen anpil labou.

They have a lot of mud.

14

Èske ou si de saj?

Are you sure?

15

Li te fè lapli anpil.

It rained a lot.

16

Mwen tande wout la trè move.

I heard the roads were bad.

17

Poukisa fi sa move la?

Why is that woman frustrated?

18

ou können li se yon moun kousa.

You know she is like that.

19

Poukisa ou kanpe la?

Why are you standing?

20

Poukisa ou di sa la?

Why do you say that?

21

Si yo pa mi, yo si. Si yo mi, yo dous.

If they aren't ripe, they are sour. If they are ripe, they are sweet.

22

Sitwon yo si.

The lemons are sour.

23

Mwen vle tire kòk la.

I want to shoot the rooster.

24

tann

wait

25

banday/bandaj

bandaid

26

bande

to bandage or erection

27

anmède

tease, bother

28

boule

burn (noun & verb)

29

ide

idea

30

erè

error

31

fèl (fè li)

do it

32

konsa

that way

33

dwe

should, would

34

Mwen te fè yon aksidan moto.

I had a moto accident.

35

Mwen ap tann li.

I'm waiting for her.

36

Poukisa ou bande pye ou?

Why is your foot bandaged?

37

Poukisa ou gen yon bandaj nan pye ou?

Why do you have a bandage on your foot?

38

Èske ou pa vle anmède li jodi a?

Don't you want to bother her today?

39

Li sa yon boule.

It's a burn.

40

Ki kote ou te boule a?

Where were you burned?

41

Sa se yon move ide.

That's a bad idea.

42

Sa pa yon bon ide.

That's not a good idea.

43

Sa te yon move ide pou fèl konsa.

That was a bad idea to do it that way.

44

Nou pa te dwe fèl konsa.

We shouldn't do it that way.

45

Ki moun ou ap tann?

Who are you waiting for?

46

Di sa pi dousman.

Say it more slowly.

47

Kisa ou ap tann?

What are you waiting for?

48

Mwen ap tann bis la?

I'm waiting on the bus.

49

Èske nou kon prann yo nèt?

Do you understand completely?

50

Tande podcast kreyòl lè nou gen yon ti tan.

Listen to Creole podcast when you have a little time.

51

tablo

painting

52

janm/janb

leg

53

chany

shoe shiner

54

bwat chany

the shoe shiner box

55

klòch

bell

56

tankou

like

57

pote

carry

58

yèswa

last night

59

Èske ou pa gen tablo ki gen yon nèg ki gen janb long?

Don't you have the painting with the man who has long legs?

60

Mwen bezwen tablo ki gen nèg ki gen janm long lan e li gen yon bwat chany ak yon klòch tou.

I need the painting that has the man with the long legs and he has a shoe shine box and a bell too.

61

Li gen yon bwat nan men li ki tankou yon bwat chany.

He has a box in his hand like a shoe shine box.

62

Li ap pote yon bwat tankou . . .

He is carrying a box like . . .

63

Li pa fè cho jodi paske li te fè lapli yèswa.

It isn't hot today because it rained last night.