Lesson 12 Flashcards Preview

Chinese Lessons Vocab > Lesson 12 > Flashcards

Flashcards in Lesson 12 Deck (24):
0

New

xīn

1

to know how to (skills)

huì

2

Spoken Language

。。。Yǔ
。。。语

3

Arabic ~ spoken

Ālābóyǔ
阿拉伯语

4

German ~ spoken

Déyǔ
德语

5

French ~ spoken

fǎyǔ
法语

6

Chinese ~spoken

Hànyǔ
汉语

7

japanese ~ spoken

Rìyǔ
日语

8

Spanish ~ spoken

xībānyáyǔ
西班牙语

9

English ~ spoken

Yīngyǔ
英语

10

country

guó

11

person

rén

12

Can/may

kěyǐ
可以

13

to speak,to say

shuō

14

very,to be very

hěn

15

classmate

tóngxué
同学

16

A little bit

Yìdiǎnr
一点儿

17

University

dàxué
大学

18

to study,to learn

xuéxí
学习

19

Language

yǔyán
语言

20

Culture

wénhuà
文化

21

John

Yuēhàn
约翰

22

beijing university

Běijīng dàxué
北京大学

23

Beijing language university

Běijīng yǔyán dàxué
北京语言大学