Lesson 37 Flashcards Preview

Chinese Lessons Vocab > Lesson 37 > Flashcards

Flashcards in Lesson 37 Deck (16):
0

To invite

yāoqǐng
邀请

1

ball

qiú

2

basketball

lánqiú
篮球

3

volleyball

páiqiú
排球

4

football(soccer)

zúqiú
足球

5

match,contest

bǐsài
比赛

6

to happen,to chance to

zhènghǎo
正好

7

bleachers,stand

kàntái
看台

8

player,sportsman,athlete

yùndòngyuán
运动员

9

referee,judge

cáipànyuán
裁判员

10

its too bad

zāogāo
糟糕

11

to forgot

wàng

12

to take,to hold


13

to worry,anxious

zháojí
着急

14

immediately,at once

mǎshàng
马上

15

to let,to ask(sb. to do sth.)

Ràng