Lesson 39 Flashcards Preview

Chinese Lessons Vocab > Lesson 39 > Flashcards

Flashcards in Lesson 39 Deck (25):
0

Lively, (of a place) bustling

rènao
热闹

1

to feel,to think

juéde
觉得

2

wonderful,exciting

jīngcǎi
精彩

3

team

duì

4

to kick


5

slow

màn

6

self,(ones)own

zìjǐ
自己

7

hobby

àihào
爱好

8

to like

xǐhuan
喜欢

9

sports,physical education

tǐyù
体育

10

sport,movement

yùndòng
运动

11

tennis

wǎngqiú
网球

12

table tennis

pīngpāngqiú
乒乓球

13

long-distance running

chángpǎo
长跑

14

to swim

yóuyǒng
游泳

15

to do (shadowboxing)

dǎ (tàijíquán)
打 (太极拳

16

to teach

jiāo

17

later on

hòulái
后来

18

to talk things over

shāngliang
商量

19

to suggest,to propose

tíyì
提议

20

to agree to (sth)

tóngyì
同意

21

Perhaps

Dàgài
大概

22

probably,will

huì

23

but

dànshì
但是

24

Traditional chinese shadow boxing (taichi)

Tàjíquán
太极拳