Lesson 16 Flashcards Preview

Chinese Lessons Vocab > Lesson 16 > Flashcards

Flashcards in Lesson 16 Deck (36):
0

Together

Yíkuàir
一块儿

1

last (month,week)

Shàng (yuè,xīngqī)
上 (月,星期)

2

next (month,week)

xià (month,week)
下 (月,星期)

3

middle school

zhōngxué
中学

4

primary school

xiǎoxué
小学

5

time

shíhou
时候

6

to graduate

bìyè
毕业

7

year

nián

8

last year

qùnián
去年

9

this year

jīnián
今年

10

next year

míngnián
明年

11

the summer palace

yíhéyuán
颐和园

12

xiangshan park

xiāng shān
香山

13

the great wall

chángchéng
长城

14

forbidden city/ palace museum

gùgōng
故宫

15

The year before last

Qiánnián
前年

16

the day before yesterday

Qiántiān
前天

17

October two years ago

Qiánnián shí yuè
前年十月

18

The week before last week

Shàng shàng ge xīngqī
上上个星期

19

the Sunday before last

shàng shàng ge xīngqī rì
上上个星期日

20

The month before last

Shàng shàng ge yuè
上上个月

21

last year

qùnián
去年

22

last sunday

shàng ge xīngqī rì
上个星期日

23

last week

shàng ge xīngqī
上个星期

24

last month

shàng ge yuè
上个月

25

october last year

qùnián shí yuè
去年十月

26

this year

jīnnián
今年

27

this sunday/week/month

zhèi ge xīngqī rì/xīng qī/yuè
这个星期日/星期/月

28

this october

jīnnián shí yuè
今年十月

29

next year

míngnián
明年

30

Next Sunday/week/month

Xià ge xīngqī rì/ xīngqī/yuè
下个星期日/星期/月

31

October next year

míngnián shí yuè
明年十月

32

the year after next

hòunián
后年

33

the day after tomorrow

hòutiān
后天

34

the sunday/week/month after next

xià xià ge xīngqī rì/ xīngqī/ yuè
下下个星期日/星期/月

35

October in two years time

hòunián shí yuè
后年十月