Lesson 30 Flashcards Preview

Chinese Lessons Vocab > Lesson 30 > Flashcards

Flashcards in Lesson 30 Deck (25):
0

Play, modern drama

huàjù
话剧

1

booking office

shòupiàochù
售票处

2

row

pái

3

most

zuì

4

seat

zuòwèi
座位

5

To be about to...

kuài。。。le
快。。。了

6

To be about to...

Kuài yào。。。le
快要。。。了

7

to be about to...

Yào。。。le
要。。。了

8

to be about to...

jiù yào。。。le
就要。。。了

9

(Of a performance) to start

Kāiyǎn
开演

10

quick

kuài

11

to go in,to enter

jìnqu
进去

12

before,ago

Yǐqián
以前

13

to say goodbye to...

Gàobié
告别

14

to see...off

Sòng

15

busy

máng

16

A measure word for people

Wèi

17

Train

Huǒchē
火车

18

to start,to drive

kāi(chē)
开(车)

19

must (expressing certainty)

Yídìng
一定

20

home/family

jiā

21

To play

Wánr
玩儿

22

To have a good journey

yí lù píng' ān
一路平安

23

Name: Zhang ziqiang

Zhāng zǐqiáng
张子强

24

Shanghai

shànghǎi
上海