Lsn 59-60 : becoming & forgetting Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lsn 59-60 : becoming & forgetting > Flashcards

Flashcards in Lsn 59-60 : becoming & forgetting Deck (19):
1


འབེལ་རུ་


belru - become plentiful

2


མགྱོགས་རུ་


gyokru - become fast

3


དཔེ་གསལ་པོ་དྲེན་གྱི་འདུག་


péselpo trengyidu - remember very clearly

4


རློན་རུ།


lonru - become dry

5


རྒྱག་རུ་


gyakru - become fat

6


རྦེད་དེ་


pé dé - completely

8


རྙིང་རུ་


nyingru - become older

9


རུ་བཏང་


ru dang - to make ...

11


ཡག་རུ་ཡག་རུཏུ་བཏང་


yakru yakdudang- made better and better

12


ཡས་བརྗེད་ཤག་


yéjé shé - forgot , have forgotten

also
ཡས་བརྗེད་འདུག་ ཡས་བརྗེད་སོང་. also =forgot

13


རུ་ཕྱིན་


ru chin - to become...

14


ནང་ལས་བྱེད་ཡས་བརྗེད་


nangléché yéjé - forget to do chores

16


དྲན་གྱི་འདུག་


trengyidu - to remember

18


གསལ་པོ་


selpo - clearly

22


ཚ་རུ་ཚ་རུ་ཕྱིན་


tsa ru tsaru chin become hotter and hotter

26


སྐྱིད་རུ་


gyiru - become pleasant

27


ཡག་རུ་


yakru - become better

28


དཀོན་རུ་


gonru - become rare

29


སྤྱང་རུ་


changru - become smarter