Lsn 64&65 : ready Flashcards Preview

Speak Fluent Tibetan II > Lsn 64&65 : ready > Flashcards

Flashcards in Lsn 64&65 : ready Deck (9):
1


སྦྱངས་་ཆོག་ཆོག་


chang chokchok - ready to study

2


ཁ་ལག་བཟོས་ཆོག་ཆོག་


kalaksé chokchok - food ready to be made

3


དངུལ་བརྗེས་ཆོག་ཆོག་


nguljé chokchok - money ready to be changed

4


གྲོགས་པོ་ཐུག་ཆོག་ཆོག་


trukpo thukchokchok - friends ready to be met

5


སྐད་ཆ་བཤད་ཆོག་ཆོག་


gécha she chokchok- ready to discuss, talk

6


གཅིན་པ་བཏང་ཆོག་ཆོག་


chinpa dang chokchok- ready to urinate

7


ལས་ཀ་བྱས་ཆོག་ཆོག་


légacha chokchok - ready to work

13


དུག་སློག་གྱོན་ཆོག་ཆོག་


duklok kyonchokchok - clothes ready to be worn

14


ཡི་གི་བཏང་ཆོག་ཆོག་


yiké་dang chokchok - letters ready to be sent