Magtarmfarmakologi Flashcards Preview

NHoI ht17 > Magtarmfarmakologi > Flashcards

Flashcards in Magtarmfarmakologi Deck (21):
1

Vilka är de funktionella mag-tarmsjukdomarna?

Funktionell dyspepsi: dålig matsmältning. Kronisk eller återkommande smärta med gastro/duodenalt ursprung. Kallades förr för magkatarr. Funktionell dyspepsi har inga organiska orsaker till symptomen medan annan dyspepsi kan bero på GERD, magsår, gallväg- och pankreasbesvär samt malignitet.

IBS: symptom från nedre delen av magtarmkanalen.

2

I vilka tre grupper kan IBS delas upp i?

I diarré, förstoppning eller blandad.

3

Hur verka linaklotid?

Linaklotid verkar på samma receptor som den kroppsegna substansen guanylin (samt patogena stammar av e coli). Guanylat cyklas receptorn gör GTP till cGMP som aktiverar proteinkinas G-II vilket i sin tur aktiverar CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) vilket gör att kloridjoner lämnar cytosolen vilket ger en negativ laddning som gör att natrium följer med. Den ökade osmolaliteten kommer göra att vatten följer med. -> ger en lösare avföring.

4

Vilka fem funktioner har magsaften?

Ta kål på mikroorganismer
Luckra upp bindväv och muskelfibrer samt aktiverar pepsinogen till pepsin
HCl reagerar med nitrit som gör att NO bildas vilket har en slemhinnandeskyddande effekt.
Skapa förutsättningar för absorption av B12
Underlätta absorptionen av kalcium och järn i duodenum

5

Vad är reflux?

När magsaft hamnar i matstrupen. Nedre esofagussfinktern och diafragman ska förhindra bakflöde.

6

Hur sker esofagus clerance?

Surt innehåll i esofagus retar magstrupens slemhinna vilket gör att den töjs ut och då sker en peristaltisk reflex som tillsammans med nedsvald saliv gör att det sura innehållet töms ner i magsäcken och att bikarbonat i saliven neutraliserar en del av det sura innehållet.

7

Vad är GERD? Vad kan det finnas för orsaker?

Dålig sfinkterfunktion, dålig magsäckstömning, ökat abdominalt tryck, bråck.

8

Hur kan GERD behandlas?

Tillfälliga refluxsbesvär: syraneutraliserande medel (antacida = Novalucol), alginsyra (Gaviscon), histamin-2-receptorblockare (famotidin och ranitidin) och protonpumpshämmare. PPI används även vid svårare symptom (omeprazol)

9

Hur verkar protonpumpshämmare?

Det finns tre vägar att aktivera H/K+ATPaset. Via histamin-2-receptorer, Muskarin M3-receptor och via gastrin på en CCK-receptor. Protonpumpshämmare är en irreversibel hämning av H/K-ATPaset. När omperazol kommer in i parietalcellen finns det där en massa vesiklar med blåsor. Omperasol är fettlösligt och kommer in i vesiklarna och reagerar med vätejoner. Då bildas sulfenamid som binder irreversibelt till H/K-ATPaset.

10

Vad krävs för att det ska klassas som ett magsår?

Sårkratern måste pentetrera muscularis mucosae och gå in i submucosan.

11

Vad orsakar magsår?

Helicobacter pylori och NSAID

12

Hur tror man helicobacter pylori överlever i magsäcken?

HP sätter sig på epitelet i magsäcken där den häfter fast via cadheriner. Bakterien har en ureakanal som öppnas när pH blir under tre. Kommer urea från blodet transmproteras genom bakterien och där omvandlas till koldioxid och ammoniak. -> det bilda ett moln av ammoniak runt den här bakterien.
HP-infektion sitter främst i antrum. Där finns g-celler med gastrin och d-celler med somatostatin. Därför kommer saltsyraproduktionen hämmas.

13

Hur behandlas magsår?

Med protonpumpshämmare och två olika antibiotikum.
Vid NSAID-orsakad används: PPI eller misoprostol (PGE1-analog)

14

Hur kan NSAID och ASA orsaka magsår? Hur kan man försöka undvika det?

NSAID och ASA hämmar COX-1 och COX-2 och kommer därför hämma prostaglandinsyntesen. PG är viktiga för olika saker:
1. COX-1/PGE2 stimulerar slem- och bikarbonatekretion.
2. PG ökar blodflödet
3. PG hämmar saltsyrasekretionen
4. COX-2/PG är viktiga för reparationen av slemhinna

15

Vid vilka indikationer kan man sätta in PPI? Vad har PPI för biverkningar?

GERD, ventrikelsår, duodenalsår, profylax vid NSAID-behandling och Zollinger-Ellisons syndrom.
Biverkningar kan vara illamående, gasbildning, diarré/förstoppning

16


Vilka är de två vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna? Vad skiljer dem åt?

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Symtombilden är likartat men UC angriper ändtarmen och en del av eller hela tjocktarmen. Inflammationen är begränsad till slemhinnan. Vid CD drabbas ileum och allra första delen av colon och hela tarmväggen kan vara inflammerad.

17

Hur behandlar man UC-patienter?

1. 5-aminosalicylsyrapreparat som sulfasalazin och mesalazin. Vid skov ges glukokortikoider. Man kan också ge immunsuppressiva läkemedel (azatioprin) och antibiotika (metronidazol). Man kan också ge TNF-alfa antikroppar: Adalimumab.

18

Hur behandlas CD-patienter?

1. De får 5-ASA-preparat, låg dos glukokortikoiter eller axatioprin som underhållsbhenadling men vid skov får de starkare glukokortikoider eller betametason.

19

Vad finns det för orsaker till diarré?

1 Osmotisk diarré
2. Motorikstörning
3. Ökad sekretion eller minskad absorption
4. Inflammation i tarmen

20

Hur kan diarré behandlas?

Loperamid är en opiatreceptoragonist som i tarmen hämmar frisättning av ach och PG vilket gör att peristaltiken misnkar. Därmed förlängs passagetiden i tarmen vilket ökar absoprtion av vatten och elektrolyter.

21

Vad är de vanligaste orsakerna till förstoppning? Hur kan man behandla det?

Motorstörning i kolon/rektum. Kan behandlas med bulkmedel (lunelax), osmotiskt aktiva medel (laktulos) och tarmirriterande medel (sennaglykosider)