Meeting words C Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words C > Flashcards

Flashcards in Meeting words C Deck (274):
1

Calamity X2

Гай зовлон,гамшиг

2

Calf

Тугал

3

Call (v)

Дуудах

4

Calm (n)(weather)

Тогтуун байдал

5

Calm (to)(oneself),

Тайвшрах

6

Calm down/feel relieved (after worry, not anger)

Сэтгэл санаа уужрах

7

Calvary(skull)

Гавал

8

Camoflage (Military)

Өнгөлөн далдлалт

9

Camp(military) X2

Хүрээ,хуаран

10

Candle

Лаа

11

Candlestick

Дэнлүүний суурь

12

Captain (ship's)

Ахмад

13

Calling

Дуудлага

14

Captain (army) X2

Жанжин/удирдагч

15

Captain (of team)

Багийн ахлагч

16

Captain of our salvation

Авралын Эхлүүлэгч

17

Captain of the temple

Сүмийн харуулын дарга

18

Captive (n)

Олзлогдогч, олзны хүн

19

Captive (to hold someone)

Хүнийг олзлогд байлгах

20

Captive (to take someone)

Хүнийг олзлох

21

Captivity X2

Олзлонд(in captivity), шоронгийн нөхцөл байдал

22

Captor

Олзлогч

23

Capture(v)

Олзлох

24

Carcass (animal)

Цэг

25

Carcass (ship, house)

Яс мод

26

Care (about)

Санаа тавих

27

Care for (look after)(plant, thing, spiritual life)

-ыг,-ийг халамжлах/арчлах

28

Careful

Болгоомжтой

29

Careless

Болгоомжгүй

30

Cargo

Ачаа

31

Carnal X2

Эд зүйлсийн,махан биеийн

32

Carpenter

Мужаан

33

Carry/bear (to)

Үүрэх

34

Cast aside/ abandoned

Хаягдах

35

Cast lots

Шодох. [Шавга хаях -Б], шавга орхих (to most this is unknown)

36

Cast net

Тор хаях, тор тавих

37

Cast out X3

Зайлуулах, хөөж гаргах,хөөж туух

38

Casual X2

Хайш яаш, хайнга

39

Catastrophe X2

Сүйрэл, гай зовлон

40

Caterpillar

Төөлүүр

41

Catholic

Католик

42

Cattle (livestock)

Мал, бод мал

43

Cave

Агуй

44

Centurion

Зуутын дарга

45

Ceremony/rite X3

Ёслол. Албан ёсны журам. Зан үйл

46

Ceremonial

Ёслолын

47

Chaff

Будааны хальс [сүрэл(straw),хивэг(bran)]

48

Chain (n)

Гинж

49

Chamberlain

Даамал (ордны)

50

Chance

Боломж

51

Chance (another)

Дахин нэг боломж

52

Chance (a 2nd)

Хоёр дахьболомж

53

Change (to)

Өөчлөх

54

Change (n)

Өөрчлөлт

55

Cedar

Хуш мод

56

Changeable(person or character)

Хувирамтгай

57

Charm (Satans charms etc)

Дур булаах, сэтгэл татах

58

Charity(kindness)

Сайн санаа, сайхан сэтгэл

59

Chart (n)

Хүснэгт

60

Chasten

Зэмлэх (сахилгажуулах - Б)

61

Chastened

Шийтгэгдсэн (сахилгажуулагдсан - Б)

62

Chastisment

Шийтгэл (сахилга, сахилгажуулалт - Б)

63

Chequered

Эрээнтэй бараантай, сайнтай,муутай

64

Cherish X2

Нандигнах, өндрөөр үнэлэх

65

Cherubim(s)

Херуб, херубууд

66

Chief priest

Ахлагч тахилч

67

Child (little) X3

Хүүхэд (балчир/бага/бяцхан хүүхэд)

68

Childish X3

Эрх/томоогүй/шаналан хүүхдэрхүү

69

Childlike

Хүүхэдийн гэнэн, цагаан цайлган үнэнч сэтгэл. Хэрсүү/ухаатай хүүхдэрхүү сэтгэл

70

Choice (n)

Сонголт

71

Choice (make)

Сонголт хийх

72

Choose (v)

Сонгох

73

Christ

Христ

74

Christian

Хрисийнх

75

Church

Сүм (Чуулган -Б - this is large meeting like a convention)

76

Church in the home

Гэрийн цуглаан

77

Circumsize (to)

хозлох

78

Circumcision

Хозлол

80

Circumspect

Хэрсүү

81

Citizen

Иргэн

82

Citizenship

Иргэний харьяалал

83

Clay

Шавар

84

Cleanliness

Цэвэр байдал

85

Cleanse

Цэвэрлэх, ариусгах

86

Cleansing/purification

Ариусал, ариусгал

87

Cleave (v)(break)

Хагалах

88

Cleave the rock X2

Хад чулуунуудыг хагалах, хадыг хагалах

89

Clergy X2

Санваартан(all religions), лам хувраг(Buddists)

90

Clear (to make), cause to understand

Ухааруулах

91

Clerk

Түшмэл

92

Cliff/precipice

Ангал

93

Clothe (to)

Хувцаслах

94

Cloud

Үүл

95

Clothing

Хувцас

96

Coals (of fire)

Галтай нүүрс

97

Cock crow

Тахиа донгодох

98

Cockeral

Азарган тахиа

99

Coffin

Авс

100

Coincidence

Тохиолдол, тохиолдлоор

101

Collection (money)

Хандив(offering)

102

Colt

Илжигний дудран

103

Come apart from

-аас4 тусгаарлагдах

104

Comforter X2

Тайтгаруулагч, туслагч

105

Comfort (n) (v)

Тайтгарал. Тайтгаруулах

106

Comfortable

Тохь тух

107

Command (v)

Тушаах

108

Commandment

Тушаал

109

Commend (entrust)

Даатгах

110

Commit (s'thing to)

Даалгах

111

Committed (to a cause)

Үйл хэрэгт чин үнэнчээр зүтгэх

112

Commit oneself to

Даатгах

113

Commitment (make a promise)

Амлах. амлалт

114

Common (to have s'thing in common with s'one)

-д,т адилхан зүйл байх

115

Communion

Ойр дотно бодол санаа хуваалцах

116

Compare(more a comparison taking place in the mind)

Зүйрлэх

117

Companion

Хамтрагч

118

Compass

Луужин

119

Compassion (to have), (n)

-ыг,-ийг өрөвдөх, өрөвдөл

120

Competition X2

Өрсөлдөөн, тэмцээн

121

Complain (v)

Гомдоллох

122

Compel (v)

Албадах

123

Complaint

Гомдол

124

Completely

Бүрмөсөн, бүр

125

Complicate

-ыг,-ийг хүндрүүлэх

126

Compromise (with people)

-д,т харилцан буулт хийх

127

Compromise (with the devil)

Бид Сатанд харилцан буулт хийх ёсгүй

128

Condemn (v) X2 (not severe + Severe)

-ыг,-ийг буруушах(not as sever), яллах (severe, like prison)

129

Compromise truth (or with a thing)

-д,т буулт хийх

130

Condition (of heart)

Сэтгэлийн байдал/төлөв

131

Conditions (to fulfil)

Болзол/нөхцөлийг хангах

132

Condone

Буруу зүйлийг зөвшөөрөх

133

Confess

Нүглээ/буруулаа хүлээн зөвшөөрөх/хүлээх, наминчлах

134

Confidence

Итгэл

135

Confirm X3

Нотлох, бататгах,тогтоох(Э). Батлах(А)

136

Confidence (self)

Өөртөө итгэлтэй

137

Conflict (v) (battle/struggle) X2

Зөрчилдөх, тэмцэлдэх

138

Conflict (n)

Зөрчил

139

Conform to (law etc)

Нийцэх(-д,т),нийцүүлэх

140

Conflict with

Зөрчилдөх

141

Conquer (v)(enemy) X2

Байлдан эзлэх/дагуулах

142

Confuse

Төөрөлдүүлэх, төөрөлдөх

143

Conqueror

Байлдан эзлэгч/дагуулагч

144

Conquest

Байлдан дагуулал

145

Conscience

Хүний мөс чанар

146

Conscience (having)

Мөс чанартай

147

Conscience (having no)

Мөс чанаргүй

148

Conscience (to struggle with)

Мөс чанартайгаа/дотоод сэтгэлтэйгээ тэмцэх/зөрчилдөх

149

Consecrate X2

Тусгайлан зориулах, ариун болгох

150

Consecrated X2

Тусгайлан зориулсан, ариун болгосон

151

Considerate X2

Эелдэг, хайхрамжтай

152

Consciencious

Мэрийлтэй

153

Constant X2 (Continuous. Fixed)

Байнгын(continuous), тогтмол(fixed)

154

Constancy X2

Тогтмол байх, үнэнч байх

155

Constrain X3

Албадах, шахах, тулгах, [Not good to use - хүчлэх]

156

Conspire

-аар4 хуйвалдах

157

Constrain

Албадах, шахах, тулгах, [Not good to use - хүчлэх]

158

Contempt

Жигшил,зэвүүцэл

159

Contentious

Маргаантай,хэл амтай

160

Contribute (to charity)

Хандив өгөх

161

Contentment

Сэтгэл хангалуун байдал

162

Control (v) X3

Захирах,эрхлэх,харьяалах

163

Control (to be under someones) X2

Хүний удирдлаганд байх, [more severe - хяналтанд байх]

164

Contrite

Гэмшсэн

165

Control (self)

Биеэ барах чадвар

166

Convention

Чуулган, Конферэнс

167

Convert (n) X2

Өөр шүтгэлтэй болгох, Христийн итгэлттэй болгох

168

Convict (to)X2

Итгүүлэх, үнэмшүүлэх

169

Convert (v)

Өөрчлөх, сүсэгтэн болгох

170

Convict (of sin)

Хүн гэм буруутайгаа яллах

171

Convicted (in heart)

Үнэмших

172

Conviction (i.e. convinced)

Итгэл, үнэмшил

173

Convince(to)

Итгүүлэх, ойлгуулах

174

Copper

Зэс

175

Coppersmith

Зэсийн дархан, зэс эдлэлийн дархан

176

Corner stone X2

Булангийн чулуу, суурийн/өнцгийн чулуу.

177

Correct (v) (and punish)

Шийтгэх,зэмлэх

178

Corners of the earth

Дэлхийн дөрвөн өнцөг

179

Correct (v) (put right)

Засах,зөв болгох

180

Corrupt (person)

Завхайрч

181

Correction (discipline)

Зэмлэл

182

Corruptible X3

Устах зүйл/мөхөх/муудах зүйл

183

Corrupt (adj)

Завхайрч(person), ялзрал(food etc), шударга бус зүйлс хийдэг хүн

184

Corruptible

Устах зүйл/мөхөх/муудах зүйл

185

Cost (count the)

Төлөөс тооцох

186

Costly (adj) + (n)

Маш үнэтэй(adj), өндөр төлөөс төлдөг(n)

187

Cost what it may

Ямар ч төлөөс төлөхөд бэлэн байх

188

Council (Sanhedrin)

Зөвлөл

189

Counsel (n) (v)

Зөвлөлгөө, зөвлөх

190

Counsellors

Зөвлөгч нар

191

Counted in

Тооцогдох

192

Countenance

Царайны өнгө,зүс царай, төрх байдал

193

Countless

Тоймгүй, тоолшгүй

194

Count the cost

-ын өртгийг тооцох

195

Courage

Зориг, зоригтой

196

Courageous

Зүрхтэй, зоригтой,эрэлхэг

197

Courage (take)

Урам зориг орох, зоригжих

198

Covenant

Гэрээ

199

Covenant (to make)

Гэрээ байгуулах

200

Cover(sins)

Дарах, аргалах

201

Covenant (to break)

Гэрээ зөрчих

202

Cover by His blood

Есүсийн цусаар халхлагдсан

203

Covet

Хүслэн болох, шунах

204

Covetousness

Шунахайрал

205

Crack (in a vessel)

Цав

206

Craftiness

Заль мэх, муу санаа

207

Craftsman

Гар урлаач

208

Creep up on

-руу,-рүү мяраах

209

Create

Бүтээл

210

Creator

Бүтээгч

211

Creature

Амьтан, хүн

212

Creditor

Зээл олгогч, зээлдүүлэгч

213

Crippled person

Тахир дутуу хүн, бэртэнг

214

Crooked

Мушгиа,муруй хазгай,тахир

215

Crop (harvest)

Ургац

216

Crop (produce)

Тариа

217

Cross

Загалмай

218

Cross (bear our)

Загалмайгаа үүрэх

219

Crow (to)

Тахиа донгодох

220

Crown

Титэм

221

Crucify (v)

Цовдлох

222

Cruel

Харгис,хэрцгий ширүүн

223

Crumb

Үйхмэг

224

Cry (weep)

Уйлах

225

Crush (v)

Дарах, бяцлах,няцлах,няц дарах

226

Crystal

Болор

227

Cubit

Тохой (0.5метр)

228

Cup bearer/butler

Сөнч - Б (this only means to bear alcohol), Гэрийн ахлах үйлчлэгч

229

Cultivate (earth)

(хөрс) хагалах

230

Cure (v) (n)

Эдгээх. Эдгээх арга

231

Curse (v)

Хараах, зүхэх

232

Custom

Заншил,ёс заншил.

233

Curse (n)

Хараал

234

Cut to the heart (NIV = furious) X3

уурлан хилэгнэж, хорсол буцалж - Б. Зүрх сэтгэлийг хөндөх

235

Custom

Заншил,ёс заншил. Зуршил(bad habit), дадал(good habit)

236

Cymbal

Цан

237

Camoflage (zoological)

хамгаалах өнгө

238

Circumcised (to be)

Хозлуулсан

239

Calm (n)(place, atmosphere)

тайван амгалан байдал

240

Calm (n) (sea)

дөлгөөн,намуухан

241

Calm (n) (person)

амар амгадан

242

Calm (n)(person in adversity)

тайван байдал

243

Cut off (from His people)

-аас таслагдах

244

Cut off (things)

тайрч авах,хайчлах,огтлох

245

Cover (a body)

бүтээх

246

Cover (shelter)

-аар халхлах

247

Cost (of doing /making something)

өртөг

248

Cost (pay price of something with life and not money)

төлөөс

249

Corrupt (v) (the law)

завхруулах

250

Corrupt (do something corrupt)

шударга бус зүйл хийх

251

Contribute (to a problem)

хувь нэмэр оруулах

252

Contribute / help

тус нэмэр болох

253

Contribute (to a discussion)

оролцох

254

Corrupt/rotten (food etc)

ялзрал

255

Corrupt (person)

шударга бус зүйлс хийдэг хүн

256

Consume (time)

зарцуулах

257

Consume (food /fuel)

хэрэглэх

258

Consumed with sadness

автах

259

Consume/ destroy X3

сөнөөх,хөнөөх,дуусгах

260

Consumed/drowned with sadness

живэх

261

Conquer (fears)

дийлэх

262

Conquer (territory)

дарах

263

Compare (real things)

Харьцуулах (-ыг,-ийг, -тай)

264

Cloud (pillar of)

үүлэн багана

265

Cleave (rip/tear)

цуулах

266

Cleave / cling to a person

-аас4 зуурах

267

Charity(aid)

Буяны хандив болгон мөнгө өгөх

268

Charity(tolerance in judging others)

нигүүсэл, сайхан сэтгэл

269

Care for (child/elderly)

асрамжлах

270

Care for (patient/wounded animal)

асрах

271

Camp (without the camp)

Хуарангийн гадна

272

Calm(v)(someone)

тайвшруулах

273

Calm (v)(animal)

номхруулох

274

Calm (to become calm - storm)

намжаах

275

Calm down (after anger)

тайвшрах