Meeting words T Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words T > Flashcards

Flashcards in Meeting words T Deck (137):
1

Tabernacle

Асар(tent)

2

Tables of stone

Чулуун самбар. Чулуун хавтан( - tile)

3

Take for granted

Тэгж л байх ёстой мэт хүлээн авдаг, байх ёстой мэт санах

4

Tame

Гаршуулах(animal), Хүмүүжлэх(child - bring up)

5

Tapestry

Уран хээ хатагмал

6

Tares

Зэрлэг өвс

7

Taskmaster

Ажил хийлгэгч, хуяч

8

Taste food (v)

Амсаж үзэх, амтлах,амсах.

9

Teach

Заах

10

Teacher

Багш

11

Teachings

Сургаал

12

Tear (n) (rip)

Цоорхой, уранхай

13

Tear (v)

Урах, тасдах,Цуулах

14

Tears

Нулимс

15

Temperance (self control)

Өөрийгөө захирах байдал, биеэ захирах

16

Temple

Сүм(church), дуган,хийд(budhist)

17

Temporary

Түр зуурын

18

Temp (v)

-ыг,-ийг сорих(test), уруу татах(temptation)

19

Tempted (to be)

Уруу татгадах

20

Temptation

Сорилт (test), уруу татах(by soemthing). Хорхой хүргэх(own desires)

21

Temptation (give in to)

Тэвчээр алдах

22

Tempter

Соригч,уруу татагч

23

Ten commandments

Арван тушаал

24

Tenderness

Зөөлөн сэтгэлтэй, Уяхан зан. Хөндүүр байдал (soreness)

25

Tent peg

Гадас

26

Temporal

Түр зуурынх

27

Terrible

Аймаар муухай,сүрхий, хэцүү,муу мухай

28

Test (v)

-ыг,-ийг срих, шалгах

29

Testator

Гэрээслэгч

30

Testify

-ыг,-ийг/-ын тухай гэрч болох, гэрчлэх. Мэдүүлэг өгөх(in court)

31

Testimony(n)

Мэдүүлэг(court),гэрчлэл

32

Testimony (to give)

Гэрлэлээ ярих

33

Thank (to)

-д,т баярлах,талархах

34

Thankful

Баярласан, талархалсан

35

Thankfulness

Талархал, Сэтгэл талархалаар дүүрэн

36

Thankworthy

Талархууштай

37

Thee

Танд

38

Thefts

Хулгай

39

Thine

Таных

40

Thou

Та

41

Thought

Бодол санаа

42

Thy

Таны

43

Thief

Хулгайч(spoken), тоногч(written). Дээрэмчин(take by force)

44

Thistle

Азаргана

45

Thirsty

Ангаж цангах

46

Thirsty for

-аар цангах(for Gods love etc. Abstract things, not real things like water)

47

Thorn

Өргөс

48

Thorn bush

Өргөс бут

49

Thorny

Өргөстэй

50

Threat/terror (n)

Сүрдүүлэг, аюул занал

51

Threaten(v)

Заналхийлэх, сүрдүүлэх,айлгах

52

Thresh

Тариа цайруулах(by any means), Дэвслэх(by feet 2 squash anything)

53

Threshing floor

Үтэм

54

Throne

Сэнтий(Б), Хаан ширээ

55

Throne of grace

Нигүүслийн хаан ширээ

56

Through Christ

Христээр дамжуулан

57

Through pass through an experience)

Ямар нэгэн байдлыг даван туулах

58

Thummin

Туммим

59

Thunder

Тэнгэр дуугарах, тэнгэрийн дуу

60

Thunderbolt/lightening strike

Аянга буух

61

Tide (high)

Далайн түрлэг хамгийн их

62

Tide (coming in)

Далайн түрдэг болж байна

63

Tide (low)

Далайн татлага хамгийн их

64

Tide (going out)

Далайн татлага болж байна

65

Tide (to go against)

Урсгал сөрөх(water),нийтийн жаягаас зөрөх (people)

66

Tide (is turning)

Түргэлийн эргэлт болж байна(water), Хэрэг явдал эргэж байна(thing)

67

Tiller

Газар хугалагч

68

Time

Цаг хугацаа

69

Time (at that time...)

Тэр цаг, тэр үе, тухайн үед

70

Times (perilous)

Хэцүү цаг

71

Tiredness

Ядрал, зүдрэл

72

Tithes

Арваны нэг хэсэг ( a tenth)

73

Toil

Хатуу ажил,хүнд ажил,нэн хөдөлмөр

74

Toekn (sign)

Тэнгэрийн нэг тэмдэг(from heaven)

75

Tolerance

Хүлцэл, хүлцэнгүй

76

Tolerate

-ыг,-ийг (хүлцэх - with patience), хүлцэн тэвчих

77

Tone of voice

Аялга(accent), дууны өнгө

78

Tongue

Хэл

79

Touched (i.e.heart)

Сэтгэл хөдлөх,уярах. -ыг,-ийг уяраах

80

Touch (to touch someones heart)

Сэтгэлийг хөдлөгдөх. Сэтгэлийгдогдлуулах(excite)

81

Touching/moving

Уярмаар

82

Torch

Бамбар

83

Tower

Цамхаг

84

Tormented

Тарчлах

85

Tradition

Уламжлал

86

Trample

Дэвсэх, хөлөөрөө гишгэх

87

Trance

Хэт хөөрөх, гүн бодолд дарагдах

88

Transfiguration

Өөрчлөлт, хувиралт

89

Transfigure

Өөрчлөх, хувирах

90

Transform

Өөрчлөх, хувирах

91

Transgress

-ыг,-ийг зөрчих(a rule or law), (Зөрөх - transgress by mouth. Also to miss/pass each other on the road)

92

Transgressor

Буруутан, зөрчигч

93

Transplant

-ы,-ийг шилжүүлэж суулгах

94

Trap (n)

Хавх(snaps shut), урхи(anything used to catch s'thing), занга(snare,hidden)

95

Trap (to)

Урхи,занга,хавханд орох. Хавхаар хавчих. Урхидах

96

Trap(to set/put)

Урхи тавих

97

Trapped (to be)

Уригдуулах, хавчигдах

98

Tread

Алхах,явах,зам гаргах. Дарсны шахуургуудыг гишгэх(tread the winepress)

99

Treasure

Эрдэнэс, үнэт зүйлс

100

Treasurer

Сангийн нярав

101

Treasury

Эрдэнсийн сан

102

Treat lightly

-д,т хөнгөн хандах(problem/life)

103

Treat seriously

-д,т буурьтай хандах, буурь суурьтайхандах

104

Tree of life

Амийн мод

105

Tremble(v)

Дагжих, чичрэх

106

Trial

Сорилт

107

Trials (to go through)

Бэрхшээлийг даван туулах

108

Tribe

Овог аймаг, овог угсаа

109

Tribulation (to go through),(n)

Зовлон зүдүүр (үзэх), бэрхшээл, гай гамшиг

110

Tribute

Албан татвар,гувчуур

111

Triumph

Аугаа ялалт

112

Trouble/disturb (v)

Төвөг(түвэг) удах

113

Troubled (in heart)

Сэтгэл тавгүйтэх, санаа зовох

114

True

Үнэн,зөв

115

Trumpet

Бүрээ

116

Trust (to)

Итгэн найдах

117

Trust

Итгэл

118

Trust (to do s'thing)

-д,т найдвар тавих

119

Trusted person (we can have confidence in)

Итгэмжлэгдсэн

120

Trusting (adj)

Итгэмтгий

121

Truth

Үнэн

122

Tug boat

Татдаг завь

123

Tumult

Үймээн, хөл үймээн, бужигнаан

124

Tune (n)

Ая

125

Tune (v)

Хөглөх(instrument), хөг тааруулах(orchestra)

126

Tune (to be in)

Хөг нийлсэн

127

Tune (to be out of)

Хөг нийлэхгүй байх

128

Tuner

Хөглөлгч

129

Turn away from God

Бурханаас нүүр буруулсан

130

Turn upside down

Доош нь харууж тавих

131

Turtle dove

Хүүрзгэнэ

132

Twinkling of an eye (blink)

Нүд ирмэхийн зуур

133

Type/shadow of Christ

Христийн шинж төрөл

134

Taste / experience something

Үзэх, амсах,биеээр мэдрэх/туулах

135

Taste power

Хүчээ үзэх/сорих

136

Taste freedom

Эрх чөлөө эдлэх/амсах

137

Taste failure, Taste defeat

Сүйрэлд/дампууралд орох(failure), ялагдал хүлээх, дийлэгдэх(defeat)