Meeting words R Flashcards Preview

Mongolian > Meeting words R > Flashcards

Flashcards in Meeting words R Deck (177):
1

Rabbi X2

Рабби, багш аа

2

Race (running)

Уралдаан

3

Rags

Хуучин хувцасны тасархай

4

Rags (filthy)

Хиртэй,хуучин хувцасны тасархай

5

Rainbow

Солонго

6

Raise (to) (banner)

Өргөх

7

Ram (n)

Хуц

8

Ransom(n) X2

Төлөөс, барьцаа

9

Rat

Харх

10

Raven

Хэрээ

11

Ravine

Хавцал

12

Reach (to reach to) (with hand)

-д,т гар хүрэх

13

Ready

Бэлэн

14

Reap

Тариа/ургац хураах

15

Reaper

Ургац хураагч

16

Reason/cause (good or bad)

Шалтгаан

17

Reason/cause (always bad)

Харгай

18

Reasonable (service)

Сүнслэг мөргөл - Б, зүй ёсны үйлчилгээ

19

Reasonable

Зүй ёсны хэрэг

20

Reasoning (human)

Оюун дүнэлт

21

Reassure

Тайтгаруулах

22

Rebel (v)

-ыг,-ийг эсэргүүцэх [тэрслэн босох - very bad]

23

Rebirth

Дахин төрөх. (Дээрээс төрөх -Б)

24

Rebuke (v),(n)

-ыг,-ийг зэмлэх, зэмлэл

25

Receive (get)

Авах

26

Recognise (person/sound of voice)

Таних

27

Recompense

Шагнал/Ачийг хариулах

28

Reconcile

-ыг,ийг, -тай4 эвлэрүүлэх, -тай4 эвлэрэх

29

Reconciliation (make for sin) (n) (v)

Эвлэрэл, нүглийн төлөөх эвлэрлийг хийх

30

Re-creation

-ыг,-ийг дахин бүтээх

31

Redeem

Гэмийн төлөөсийг төлж, хүнийг барьцаанаас чөлөөлу Бурханд буцаж өгөх. [Золих - Б - This has other meanings and people don't understand it well for the meaning of redeem]

32

Redeemer X3

Есүс бидний төлөө амиа золиологч, миний гэмийг цагаатгагч(Saviour), Чөлөөлөгч(the one who frees)

33

Redemption

Цагаатгал [Золилт - Б - has other meaning so not good to use]

34

Reed

Зэгс.( Б - Хулс = bamboo)

35

Refine (v) X3

Хайлуулах,цэвэршүүлэх, гал дуэлуур гаргах

36

Refiner X2

Цэвэршүүлэгч, хайлуулагч

37

Reflect (to)

Тусгах

38

Reflection

Тусгал

39

Refresh (soul)

-ыг,-ийг Сэргээх

40

Refuge

Хоргодох газар

41

Refude (v)

-аас4 татгалзах

42

Regret

-д,т харамсах

43

Reign over (v),(n)

Ноёрхох, ноёрхол

44

Reject (v) (candidate, manuscript)

-аас4 голох

45

Rejoice (to) X3

Баясах - Б ,Баяр хөөртэй байх, хөөрч баярлах, хөөрөх

46

Rejoicing

Хөөрч баярлах

47

Personal relastionship

Хувийн харилцаа

48

Relationship (good/bad)

Сайхан/муухай харьцаа/харилцаа

49

Relationship (between people) X2

Харьцах харьцаа, харилцах харилцаа

50

Relationship (between countries)

Гадаад улс хоорондын харилцаа

51

Reliable

Найдвартай

52

Religion

Шашин

53

Remedy (n) X3

Эм, эмчилгээ, арга

54

Remedy (v) X3

Засах, өөрчлах,сайжруулах

55

Remembrance X2

Дурсгал, бэлэг дурсгалын зүйл

56

Remit (pardon) X2

Уучлах, өршөөх

57

Remnant (thing)

Үлдэгдэл

58

Rend (ones clothes)

Хувцас хунахаа тас татах, тастах

59

Render (to)

Өгөх

60

Render (our best)

Чадах бүхнээ хийх/ өгөх

61

Renew

-ыг,-ийг шинэчлэх

62

Repair (n), (v) X3

Засвар. Засах, засварлах, сэлбэх

63

Repay X2

Нөхөн төлөх, буцааж төлөх

64

Repay (debt of gratitude etc)

-д,т хариулах

65

Repent (big wrongs/sins)

Нүглээ/буруугаа наманчлах

66

Repent (small wrongs)

-д,т гэмших

67

Repentance X2

Гэмшил,наманчлал

68

Represent (act on behalf of)

Төлөөлөх

69

Reproach (v)

Буруутгах

70

Reproach (to be above/beyond) X2

Өөгүй, өө хэлэхийн аргагүй

71

Reproach (n)

Шившиг,гутамшиг - Б, буруутгал (hardly used)

72

Reproach (to suffer)

Хүнд буруушаагдах, [зэвүүцэл тэсвэрдэх - Б endure reproach]

73

Reprove X2

Зэмлэх, донгодох

74

Reputation X3

Нэр хүнд, нэр төр, нэр алдар

75

Request

Хүсэлт, хүсэл

76

Require

Хүнээс юм шаардах

77

Rescue

Аврах. Аврал

78

Resign oneself to

-тай эвлэрэх, эвлэрэхээс өөр арга болих

79

Resign from (by others demanding ones resignation)

-аас4 огцрох

80

Resignation (to hand in - after others have demanded it)

Огцрох өргөдлөө өгөх

81

Resignation (to things/Gods will etc)

Хүлээцтэй

82

Resist

-ыг,-ийг эсэргүүцэх

83

Resolve (v) X2

Шийдэх, шийдвэр гаргах

84

Resolve (n) (determination)

шийдэмгий зан

85

Resound

Цуурайлах

86

Respect (v)X2, (n)

-ыг,-ийг хүндэтгэх, дээдлэх. Хүндэтгэл

87

Respectful/ respectful

Хүндэтгэсэн

88

Respecter (God is no respecter of persons)

Бурхан хүнийг ялгадаггүй

89

Respond (to a call etc)

Хариу үзүүлэх/хий

90

Response X2

Хариу үйлдэл, хариу

91

Responsibility (take/give). (n) X2

Үүрэг/хариуцлаг авах/өгөх,

92

Responsibility (to take on)

Хариуцлаг хүлээх

93

Responsive

Уриалагхан

94

Rest (n), (v)

Амралт. Амрах [ Cause to rest - Амраах]

95

Restless (horse, heart)

Тогтож явсан

96

Restore (to) (property)

Буцааж өгөх, эргүүлж өгөх

97

Restoration (after war or collapse)

Сэргэн босголт

98

Restrain

Зогсоох

99

Resurrect (to)

Амилах

100

Resurrection (n)

Амилалт

101

Reveal (v) X2

-ыг,-ийг илчлэх, илрэх

102

Revealed (to be) X2

Илчлэгдэх, илэрэх

103

Revelation

Илчлэлт - Б

104

Revenge (n) X2, (v)

Өшөө хонзон, өс хонзон. Өшөө авах

105

Reverence X2

Хүндэтгэл, бишрэл

106

Reverent

Бишрэнгүй

107

Revive

-ыг,-ийг сэргээх

108

Revile(insult) X3

Хараах, доромжлох, зүхэх

109

Reward

Шагнал

110

Rich

Баян

111

Riches

Эд баялаг

112

Righteous

Зөвт -Б, Зөв

113

Righteousness

Зөв шударга байдал

114

Rightful

Хууль ёсны

115

Rigid (structure, attitude)

Хатуу

116

Ripe

Боловсорсон

117

Rise up (in opposition)

Бослого гаргах

118

Rise (thoughts in the heart)

Санаа бодол сэтгэлдээ төрөх

119

Rise again

Дахин амилах

120

Risk (v)

(Ямар нэгэн юм) амь өрсөх

121

Roar (growl of lion, dog)

Архирах

122

Rob (bank,train)

Дээрэмдэх

123

Rock X3

Хад,хад чулуу,хадан цохио

124

Rocky (difficult road)

Бартаат зам

125

Rod

Таяг

126

Roll away

Өнхрөх(by itself),-ыг,-ийг өнхрүүлэх

127

Rooster

Азарган тахиа

128

Root(n), (v)

Үндэс, үндэслэх

129

Roots (to go down)

Шигдэх

130

Root (out) (real plants)

Зулгаах

131

Rot (v) X3

Муудах, ялзрах,өмхрөх

132

Rough road X2

Бартаат зам, хүнд хэцүү зам

133

Row (v) (a boat)

Сэлүүрдэх

134

Royal X3

Хааны, Вангийн, Хааны гэр бүлийн хүн

135

Ruby

Бадмаараг

136

Rudder

Залуур

137

Ruin (v) (economy, health)

Сүйтгэх

138

Ruins (city etc)

Балгас (болдог)

139

Rule (i.e law) X2

Дүрэм, журам

140

Rule (v) X2

Удирдах(country, people), захирах(leader,monarch)

141

Ruler X2

Удирдагч,захирагч

142

Rumour (n), (v)

Цуурал үг/яриа. Цуурал тараах

143

Run aground (ship)

Ямар нэгэн газарт газардах

144

Rust

Зэв

145

Rut (made by a vehicle)

Машин замын хонгор

146

Ruthless

Харгис, хэрцгий догшин

147

Race/competition (for power/control)

өрсөлдөөн

148

Ruthless person or used ruthlessly

хайр найргүй хэрэглэх/хүн]

149

Rut (to be in a rut - fig)

нэгэн янзын уйтгартай байдалд орох

150

Ruin (child,pet)

эвдрэх

151

Ruin (holiday, meal, clothes, eye sight)

баллах

152

Root out (things in the heart)

авч хаях

153

Rocky (relationship)

тогтворгүй

154

Rob (person)

хулгайлах

155

Rob (not used for heart but real things like from marmots hole)

суйлах

156

Roar (of thunder - rumble)

нүргээн

157

Roar (sea/waves)

хүрхрээн

158

Restoration (territory) (n) (v)

буцаалт,буцаан олгох

159

Restoration (throne, authority, period of time) (n) (v)

сэргээлт, сэргээж өгөх

160

Restoration (painting) (n) (v)

засварлалт, сэргээн засварлах

161

Restore (rights,soul) X2

сэргээх, сэргээж өгөх

162

Restless (person)

байж ядсан, тайван биш

163

Respond (to a question)

хариу өгөх

164

Resign from (leave ones job of ones own accord)

Ажлаас гарах

165

Represent (was a result of )

....-ын үр дүн

166

Represent (convey,present) X2

харуулах,үзүүлэх

167

Remnant (people)

үлдэгсэд, үлдсэн хүмүүс

168

Reject (claim, suggestion)

эсэргүүцэх татгалзах

169

Reject (suitor)

татгалзсан хариу өгөх

170

Refresh (recuperate in body)

тэнхрэх

171

Recognise (sign,symptom)

таньж мэдэх

172

Receive (meet)

хүлээн авах

173

Receive (be...into)

-д оруулах

174

Reach/arrive

-д,т хүрэх

175

Raise (standard of something) X2

нэмэгдүүлэх, сайжруулах

176

Raise (increase)

нэмэх

177

Raise (place upright)

босгох