Metodologie Flashcards Preview

Přijímačky > Metodologie > Flashcards

Flashcards in Metodologie Deck (51)
Loading flashcards...
1

Jaká jsou kritéria pro určení pravdivosti hypotézy?

 1. Korespondenční - Akvinský (shoda s realitou)
 2. Konsensuální - shoda autorit (paradigma)
 3. Autoritou - jedna autorita
 4. Konzistentní - tvorba logicky pravdivé věty na základě axiomů (Gödelova věta - Většina tvrzení, která známe, neleze prokázat.)
 5. Pragmatické - pravdivé, co vede k užitečným věcem (James)
 6. Falzifikační - vše, co dosud není popřeno (Popper)
 7. Statistické - pravděpodobnostní odhad

2

Jaké jsou typy kvalitativních výzkumů?

 1. Kazuistika - případová studie (jeden subjekt)
 2. Hermeneutický (fenomenologický) - jeden jev - vnášení do něj interpretací (Výklad snů)
 3. Narativní - výzkum vývoje jevu
 4. Zakotvený - hledáme z rozhovorů podobnosti (zakotvené tvrzení)
 5. Etnografický - porovnávání v přirozených podmínkách
 6. Akční výzkum - snaha o pochopení a změnu jevu

3

Co je metoda konstantního srovnávání textu?

Najdeme nějaký jev či informaci v textu a hledáme ji v textech dalších.

4

Co je metoda teoretického vyhledávání?

Zjistit, co všechno se vyskytuje. Nejde o homogenní vzorek, ale o co nejheterogennější vzorek, právě aby ukázal jsou různost.

5

Co je otevřené kódování?

Zobecnění toho, co lidé o zkoumaném jevu vypovídají (kategorizace).

6

Co je axiální kódování?

Srovnávání jednotlivých kategorií mezi sebou (hledání souvislostí).

7

Co je selektivní kódování?

Sledujeme, co subjekty vypověděly v dané kategorii.

8

Co je grounded theory (zakotvená teorie)?

Z jednotlivých výpovědí utváříme teorii o jisté vybrané kategorii.

9

Jak vypadá mapující kvantitativní výzkum?

Nesnaží se ověřit hypotézy, ale snaží se zjistit nějaké hodnoty (zachycuje kvantitativní údaje jevu - typicky epidemiologie - výskyt jevu).

10

Jak vypadá korelační experiment?

Kvantitativní výzkum. Ověřuje vztah mezi proměnnými. Korelace ≠ kauzalita.

11

Jak vypadá kvaziexperiment?

Když nelze rozřadit subjekty do kontrolní a experimentální skupiny náhodně (například nemocní rakovinou, kuřáci apod.), nebo když nemůžeme mapilovat s nezávisle proměnnou (míra onemocnění apod.).

12

Jak vypadá experiment?

Jev A je příčinou jevu B a neexistuje vysvětlení C. Jev A vždy předcházel jevu B.

Subtyp experimentu je experiment ex post facto, kdy se zkoumá jev až potom, co nastal.

Dále existuje prodrobný experimentální plán - kdy se provádí řada komplexních experimentů zkoumající jeden jev.

13

Jaké jsou hlavní formy definic?

 1. nominální - neznámý pojem vysvětlit známým (mentální retardace = rozumové zaostání)
 2. reálná - vysvětlení typickými vlastnostmi (jejich výčet; psychologie je....)
 3. operacionální - definuje pojem ve vztahu k měřenému jevu ve výzkumu (co myslíme úzkostí ve studii - zpravidla redukované na jednotlivé projevy, které měříme)

14

Proměnné ve výzkumu.

 1. nezávislá - hodnota, kterou manipulujeme
 2. závislá - hodnota, kteoru měříme po manipulaci nezávislé (měla by se podle manipulace NP měnit)
 3. intervenující - rušivá proměnná, kteoru je třeba transformovat na kontrolovanou proměnnou
 4. další - a) spojité (všechny možné hodnoty - poměrové škály, čas...), b) diskrétní - jen celá čísla

15

Škály meření jsou:

 1. nominální - nominal - kategorické a dychotomické proměnné (muž/žena, barva vlasů)
 2. ordinální - ordinal - pořadí, Likertovy škály - nelze říci, že rozdíl mezi velmi dobře a dobře je stejný jako mezi velmi špatně a špatně.
 3. intervalové - interval - lez určit rozdíly mezi daty, jsou stejně daleko od sebe (teplota - nula je jen konvenční)
 4. poměrové - ratio - mají počátek v nule

16

Jaké proměnné potřebuji pro užití  χ² Chi-kvadrátu?

Nominální a nominální.

17

Jaké proměnné potřebuji pro užití  Fisherova testu?

Nominální a nominální, méně než 20 subjektů.

18

Jaké proměnné potřebuji pro užití  McNemarova testu?

Nominální a nominální, závislé proměnné.

19

Jaké proměnné potřebuji pro užití  kontingeční tabulky?

Nominální a nomiální data.

20

Jaké proměnné potřebuji pro užití Wilcoxonova t testů?

Nominální a ordninální. Méně než 30 subjektů. Závislé proměnné.

21

Jaké proměnné potřebuji pro užití  Man-Whitneyho t testu?

Nominální a ordinální. Méně než 3é subjektů. Nezávislé proměnné.

22

Jaké proměnné potřebuji pro užití Kruskal-Wallis ANOVA?

Nominální a ordinální. Méně než 30 subjektů. Více než 2 skupiny.

23

Jaké proměnné potřebuji pro užití  t testu?

Poměrové a nominální.

24

Jaké proměnné potřebuji pro užití  ANOVA?

Poměrové a nominální.

25

Jaké proměnné potřebuji pro užití  Spearmanovy korelace?

Ordinální/poměrové a ordinální.

26

Jaké proměnné potřebuji pro užití  Pearsonovy korelace?

Ordinální/poměrové a ordinální.

27

Chyby měření jsou:

Chyba I. řádu - H0 platí, ale přesto ji zamítáme (unáhlenost).

Chyba II. řádu - H0 neplatí, ale přesto ji přijmeme (váhavost).

28

Náhodné strategie výběru jsou:

 1. prostý náhodný - každý má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán. Ne vždy to jde, proto existují další.
 2. systematický - náhodně si rozdělím sujekty a vyberu každé např. 5.
 3. stratifikovaný - procentuální výběr - výběr tedy proporčně odpovídá složením populaci.
 4. více stupňový - výzkum žáků na ZŠ. Udělám seznam škol v Praze, náhodně si nějaké vyberu, v nich náhodně zvolím třídy a ve třídách náhodně vyberu žáky.
 5. trsový - udělám si seznam náhodných škol, vyberu třídu a v ní všechny žáky.
 6. náhodná procházka - udělám si seznam všech ulic, náhodně nějakou vyberu a zde vezmu všechno.

29

Typy nenáhodného výběru jsou:

 1. kvótový - kvóty zaručí správné demografické charakteristiky výběru vůči populaci.
 2. typologický - lidé z určité skupiny (např. typický divák akčních filmů) - často v kvalitativním výzkumu.
 3. kriteriální (záměrný) - je zde společné kritérium/znak - například nemocní danou chorobou.
 4. snow-ball - přes subjekty získávám další kontakty.
 5. sebe-výběr - sami se přihlásili, např. po hromadné výzvě.
 6. oportunní namátkový - testujeme koholi, kdo se nám namane.

30

Co je Hawthornský efekt?

Chování subjektů je ovlivněno tím, že vědí, že jsou součástí experimentu.