Sociální psychologie Flashcards Preview

Přijímačky > Sociální psychologie > Flashcards

Flashcards in Sociální psychologie Deck (55)
Loading flashcards...
1

Teorie sociální percepce

Heide - jak vnímáme ostatní osoby. Podléhá určitým zákonitostem. Máme tendenci uvažovat o ostatních v určitých kategoriích, stereotypech a schématech a velkou roli zde hrají různé efekty vnímání, jako např. efekt prvního dojmu.

2

Teorie kognitivní disonance

Festinger - dvě složky kognice jsou k konfliktu

3

Teorie sociální interakce

dyadická interakce je popsatelná v pojmech možností reciproční kontroly - pravděpodobnost nějakého chování je závislá na chování druhých

4

Teorie sociálního učení

Rotter - výskyt chování bude pravděpodobnější, když bude pozitivně posíleno; locus of control - vnější/vnitřní

5

Teorie sociální směny

lidé vstupují do interakcí s očekáváním zisku

6

Teorie nápodoby

Dollard a Miller - specifický druh sociálního učení

7

Teorie observačního učení

Bandura - observace, imitace, indentifikace

8

Dramaturgický interakcionismus

Gofmann - role, scénář, struktura, skupina, skupinová dynamika...

9

Kognitivní paradigma SP

Gestalt pozadí - figura (Koffka, Lewin, Köhler - teorie sociální percepce

10

Sociální konstruktivismus

společnost utváří člověka, člověk utváří společnost

11

Interní validita

Kontrola nad všemi nežádoucími proměnnými

12

Externí validita

Míra zobecnitelnosti a přenositelnosti na normální podmínky

13

Sémantický diferenciál

Osgood, umožňuje srovávání postojů k určitým objektům 5é bipolárních dvojit na 7 bodové škále

14

Sociometrie

Moreno - výzkum struktury v malé skupině - intenzita a polarita - ke zjišťování sociálně-emocionálních vztahů mezi členy skupiny (zjištění zejména sympatií a anipatií)

15

Cocktail party phenomenon

V prostředí, kde je hodně podnětů se soustředíme pouze na jeden - instinkt přežití. Můžeme pouze přesouvat pozornost. Asi 1-2= populace umí multitasking.

16

Hindsiht bias

tendence myslet si, že jsme po nějaké události, věděli předem, co se stane

17

Prototyp

pojem uložený v paměti jako struktura znalostí a zkušeností reprezentovaný prototypem (představa toho, jak jev vypadá)

18

Sebediskrepanční teorie

zažíváme-li diskrepanci mezi aktuální já a vlastním ideálem, prožíváme zklamání, nenaplnění a frustraci

19

Kategorizace

Setřídění objektů dle podobných znaků do dané pojmové kategorie

20

Selekce

z množství podnětů, které na jedince působí si vybíráme jen některé

21

Inference

do smylového vnímání je vnášeno i něco, co neobsahují smyslová data (z vnímaného výrau tváře se vysuzuje na emoční stavy...)

22

Schéma

Asch - jsou kognitivní struktury, které obsahují všobecné ai specifické poznatky z určité podnětové oblasti a ovlivňují kognitivní procesy

23

Duální model

informace o osobě nejprve aktivují určité klasifikační prcesy, které probíhají implicitně a pak to závisí na angažovanosti pozorovatele

24

Spojitý model

při setkání proběhne počáteční kategorizace osoby, při zainteresování vnímajícho, prohlubuje se znalosri vnímajícího a v případě zájmu formujeme dojem získáním co nejvíce informací

25

Ekologický model

v celkovém dojmu se projevuje spojený účinek procesů na straně poznávajícího a atribut vnímané osoby (např ovoce říká sněz mě....)

26

Positivity bias

jestliže jsme v prostředí pozitivních lidí máme sklony vnímat vše pozitivně

27

Efekt prvního dojmu

primacy-effect - první dojmy mají největší vliv a do jisté míry ovlivňují i další postoj k osobě, jevu

28

Efekt novosti

to co se dozvídáme nově o osobě překrývá staré - nové jsou zvýrazněny

29

Haló efekt

první silný dojem dominuje nad ostatními

30

Efekt rozptýlení

Vliv určitého jendání na formování dojmu je slabší v případě, že informace je podána v kontextu s ní nesouvisejících infformací, než když je podána samostatně