Psychopatologie Flashcards Preview

Přijímačky > Psychopatologie > Flashcards

Flashcards in Psychopatologie Deck (21)
Loading flashcards...
1

Normalita chování.

 1. deviace - odchylka od statistické normy
 2. odchylka od sociální normy
 3. maladaptace chování
 4. způsobování obtíží sobě a okolí

2

Diagnostické osy

 1. diagnostická kategorie a její vhodná subkategorie - Schizofrenie, paraniodní typ
 2. popis významných osobnostních vlastností a zvldání stresu
 3. přehled všech současných somatických onemocnění, důležitých pro léčbu
 4. dokumentace stresových událostí, které předcházely vzniku poruchy - rozvod, smrt milované osoby
 5. hodnocení kvality fungování jedince v sociální a pracovní oblasti

3

Organické duševní poruchy

Nemoc nebo porušení CNS.

epidemiologie demence - 5% ve věku 60 let, 20% ve věku nad 80 let

Alzheimerova choroba - neurodegenerativní onemocnění - zánik neuronů

Vaskulární demence - po infarktu při cerebrovaskulárním omecněním (včetně hypertneze)

Amnestický syndrom - nejčastěji při nedostatku vitamínu B6

Delirium - nespecifický syndrom

Poruchy osobnosti vyvolané onemocněním mozku

Diferenciální diagnostika

demence vs deprese - nemocný trpící demencí má tendenci kognitivní deficit skrývat

demence vs delirium - u demence není narušeno vědomí

Diagnostika

Paměťové schopnosti, řečové schopnosti, vizuospaciální schopnosti, exekutivní funkcem intelektové schopnosti

Farmakoterapie

kognitiva - zvýšení achytilcholinu, při depresi SSRI

Nefarmakologické léčba

Rehabilitace a psychoterapie, nácvik činností běžného dne

 

4

Duševní poruchy a poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek.

Akutní intoxikace - přechodný stav po požití psychoaktivní látky

Škodlivé úžívání - způsob užívání psychoaktivních látek vedoucí k porušení tělesného a duševního zdraví

Tolerance - při opakovaném užívání se zvyšuje dávka

Závislost - progresivní adaptace buněk, neschopnost vést život bez látky

Syndrom závislosti - silná touha po látce, potíže s kontrolou užívání, užívání přes vědomí, že to jedinci škodí, zvýšení tolerance, rozvoj odvykcího stavu při nedostatku látky

Odvykací stav - tzahrnuje příznaky po úplném či částečném vysazení látky

Tělesná závislost - rozvoj a tolerance, absitenční příznaky

Psychická závislost - touha po látce s přítomností psychických příznaků

Craving - bažení, touha po látce

Flashback - psychotická reminiscence

Dezinhibice - chování, o němž člověk cí, že je škodlivé, ale není schopný jej potlačit

5

Obyvkle užívané psychoaktivní látky.

 1. centrálně tlumivé látky - alkohol, barbituráty, benzodiazepinová anxiolotika
 2. opiáty a jeho deriváty - kodein, heorin, morfin, metadon
 3. stimulují látky - amfetaminy, kokain, kofein, nikotin
 4. hlucinogeny - kyselina lysergová LSD, mezkalin, psylocyboin,, fencyklidin PCP
 5. konopí - marihuana, hašiš

6

Diagnostika závislosti na psychoaktivních látkách.

 1. kognitivní deficit
 2. porucha osobnosti

7

Farmakologická léčba osob závislých na psychoaktivních látkách.

Delirium tremens - nejčastěji benzodiazepiny ve vyšších dávkách

Opiáty - u lehčích stavů spasmolitika, u horších bupronorfin. K detoxikaci nalaxon - opidový antagonista

Kanabionoidy - při flashbacku a psychotických příznačích antipsychotika

Barbituráty a benzodiazepiny - postupně se snižují dávky

Pervitin (metamfetamin) a kokain - léčba není nutná, spavost je příznakem vyčerpání organismu

halucinogeny - nevyvolávají tělesné odvykací stavy, u flashbacků antipsychotika

těkavé látky - nevyvolávají tělesné odvykací stavy

8

Co je to metoda semafor?

Osoba závislá na psychoaktivních látkách si v situaci, která by mohla být krizová vzpomene na semafor.

Červená - stop, oranžová - zváž možnosti, zelená - uskutečnit akt a zhodnotit výsledek

9

Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

1 % schizofreniků v populaci.

Nejčastěji začíná mezi a) ženy 25. - 35. rokem, b) muži mezi 15. - 25. rokem.

Pozitivní vs negativní příznaky.

 1. paranoidní
 2. heberfrenní
 3. katatonní (katatymní stupor)
 4. nediferenciovaná - neodpovídá žádnému z uvedených
 5. reziduální - chronický stav po odeznění - proevuje se podivínstvím, zanedbáváním sebe i okolí
 6. simplexní forma - postupné stažení, redukce volní složky, oploštěním emotivity

10

Co je indukovaná porucha s bludy?

Poruchy s bludy, kdy pouze jedna z osob má schizofrenii.

11

Poruchy nálady

Celoživotní prevalence deprse 16% (u žen vyšší než u mužů).

Nejmenší počet depresivních  (1-2%) Japonsko a Čína, nejvyšší Chille (27,3%).

Celoživotní prevalence bipolárně afektivní poruchy 1-2%, tvoří 10-20% případů poruch nálady.

Biologické faktory ukazují na deficit neurotrasmiterů. Významná genetická komponenta. Dále psychosociální komponenty.

12

Manické epizoda.

Hypomanie - mírně elevovaná náalda, minimálně 4 dny po sobě

Manie - elevovaná nálada po více než týden

Manie s psychotickými příznaky

13

Rekurentní depresivní porucha

Deprese je recidivující onemocnění, depresivní epizoda je vzácná - riziko rekurentní deprese je 50%.

14

Trvalé poruchy nálady

Cyklotymie - nestabilní nálada zahrnující jak deprese, tak hypomanie, které nejsou závažné natolik, aby byly diagnostikovány jako depresivní nebo manická epizoda

Dystymie - dominují trvalé nebo opakující se depresivní nálady, které nejsou dostatečně silné pro depresivní poruchu

15

Komorbidita poruch nálady

U deprese je vysoká somatická komorbitita.

16

Farmakologická léčba deprese

 1. akutní léčba - odstranit nebo zmírnit příznaky, obnovit plnou funkčnost (plná remise) - pouze 30-40% léčených AD dosahuje plné remise. Částečná remise vede k relapsům a zvyšuje suicidální jednání.
 2. Léčba udržovací - udržet stav bez příznaků Doba 4 -6 měsíců.
 3. Léčba preventivní - může být i celoživotní (prevence před depresivními epizody)

17

Volba antidepresiv

 1. deprese se somatickým syndromem - často hospitalizace, 4. generace, někdy placebo a psychoterapie
 2. Psychotická deprese - AD a atypická antipsychotika
 3. Atypická deprese - nereaguje na klasická AD a elektrokonvulzivní léčbu - inhibitory monoaminooxydázy
 4. Úzkostná deprese - AD, kombinace bezodiazepinová antixiolotika a psychoterapie
 5. Sezónní deprese - některá SSRI, terapie světlem, inhibotory monoaminooxydázy
 6. Chronická deprese - aktivní terapie AD
 7. Farmakorezistivní deprese - vyšší dávky AD nebo kombinace AD

18

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy.

Úzkostné poruchy - generalizovaná úzkost, fobie, OCD

Reakce na stres a poruchy přizpůsobení - aktuní reakce na stres (do 48 hod), PTSP

Disociativní poruchy - disociace, disociativní amnézie, disociativní fuga, disociativní stupor, trans stavy a posedlost, disociativní poruchy motoriky, disociativní křeč, Ganserův sydrom (regresivní chování zejménau vězňů), mnohočetná porucha osobnosti

Somatoformní poruchy - přítomnost tělesných příznaků bez prokazatelných organických patologických změn - somatizační porucha, hypochondrická porucha, přetrvávající somatoformní porucha

Jiné - neurastenie (únavnost, slabost, podrážděnost, poruchy spánku, bolesti hlavy), depersonalizační a derealizační syndrom

19

Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory.

Poruchy příjmu potravy - anorexie 1%, bulimie 1-3%

Neorganické poruchy spánku - dyssomnie, parasomnie (somnabulismus - náměsíčnost, spánkové děsy, nočmí můry)

Sexuální dysfunkce - nedostatek nebo ztráta sexuální touhy, odpor k sexualitě, dysfunkční orgasmus, selhání genitální odpovědi, předčasná ejakulace, sexuální bolestivé poruchy, hypersexualita - nadměrný sexuální pud

Abúzus látek nevyvolávajících závislost

20

Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Poruchy osobnosti

schizoidní PO (neschopnost vytvářet vztahy a žít v nich), disociativní PO (hledání uspokojení všude a za každou cenu), emočně nestabilní a hraniční PO (emoční nestálost, labilita, častěji u žen, hraniční - prázdnota, emoční dysregulace, sebepoškozování a sucidia), histriónská PO (neustálé zabývání se vlastním vzhledem), anankastická PO (pochyby, pocity vlastního ohrožení, nadměrná svědomistost, opatrnost), vyhýbavá PO (napjatý, úzkostný, obavy z kritiky), závislá PO (potřeba, aby se o něj druzí starali), nezdrženlivá PO (nedostatek svobodné vůle)

Návykové a impulzivní poruchy - patologické hráčství (2-3% USA), pyromanie, kleptomanie, trichotilomanie (trhání vlasů), oniomanie (nakupování), dromomanie (tuláctví)

Poruchy pohlavní identity a preference (parafilie)

 1. parafilie v objketu - fetišismus, pedofilie a další -filie)
 2. parafilie v aktivitě - exhibicionisus, voyerství, sadismus, masochismus

21

Mentální retardace

 1. lehká - 50-69 IQ (9-12 let)
 2. středně těžká - 35-49 IQ (6-9 let)
 3. těžká - 20-34 IQ (3-6 let)
 4. hluboká - <20 (<3 roky)