Psychodiagnostika Flashcards Preview

Přijímačky > Psychodiagnostika > Flashcards

Flashcards in Psychodiagnostika Deck (60)
Loading flashcards...
1

Psychologická anamnéza

 1. nukleární rodina
 2. emocionální a intelektový vývoj
 3. vývoj sociálních vztahů
 4. eroticko-sexuální vývoj
 5. pracovní vývoj
 6. vývoj postojů k hodnotám
 7. vývoj abnormálních, hraničních a patických jevů

2

Autoanamnéza

může mít podobu autobiografie; validita je nízká, zajímavý je však vývoj, respektive jak na něj pohlíží daná osoba

3

Dělení výkonových testů

 1. testy inteligence
  1. jednodimenzionální testy (Ravenovy progresivní matice, Koshovy kostky)
  2. komplexní testy inteligence (WAIS-R, IST, TIP)
 2. testy speciálích schopností a jednotlivých psychických funkcí
  1. testy paměti (Wechslerova škála paměti)
  2. zkouška kreativity (Torranceho figurální test tvořivého myšlení)
  3. zkouška parciálních a kombinovaných schopností (číselné řady, názorové řady, zkouška laterality)
  4. test technických schopností
  5. zkouška verbálních a matematických shopností (doplňování vět)
  6. testy uměleckých schopností
  7. testy organiscity (Bender-Gestalt test, Grassiho test organicity)
 3. testy vědomostí

4

Povaha výkonových zkoušek

Jsou nejvíce propracovány, zaměřeny na výkon vyšetřenované osoby

Poskytují dobrou možnost měření a řazení či srovnávání výsledků

Výsledky jsou často nezávislé na subjektivních úmyslech pokusné osoby smařující k příapdnému klamání či ovlivňování výsledků

5

Historie testů inteligence

 • první test Cattel
 • 1905 Binet a Simon - první testy k diagnostikování intelektuální úrovně
 • 1916 - Terman - Standfordská revize Binet-Simonova testu a je základem testu Terman-Merillové
 • 1. SV - Army Alfa (verbální), Army Beta (neverbální)
 • mezi válkami nastal boom v diagnostice - Wechsler-Bellevue
 • v československu Měření inteligence I a II
 • inteligenční testy se začaly dělit na a) jednodimenzionální (teorie g-faktoru - obecné inteligence) a komplexní multidemenzionální testy inteligence (více subtestů měřící dané inteligenční komponenty - nikoli druhy inteligence)

6

Jednodimenzionální testy inteligence

 • Koshovy kostky [kásovy kostky]
  • orientační inteligenční test
  • krátký test pro průměrné a podprůměrné osoby
  • 16 kostek, různě barevné a subjekt skládá obrazce dle zadání
  • jsou normy spíše pro děti
  • skóruje se správnost, počet pohybů
  • tato metoda je nezávislá na kultuře (culture fair)
 • Ravenovy progresivní matice
  • Ravenovy matice pro pokročilé (slebé normy), Raven pro děti (barevný, od 5 let)
  • není časově omezený, ale čas se měří, odhadem 30-45min
  • má 5 setů a vněm sadu s jiným způsobem doplňování
  • věk 6 - 65, měří se index variablity (je-li součet všech rozdílů v pěti setech 7 výsledek je nespolehlivý)
  • nezávislost na vzdělání a kultuře; rychlý vhled od inteligence
 • D48 Domino
  • homogenní neverbální zkouška inteligence pro individuální i ksupinové užití
  • věk 12+
  • doplňují se chybějící čaásti
 • CF2A
  • Cattel culture fair itelligence test
  • nezávislý na kultuře, testují fluidní inteligenci - je to tedy odděleno od školních a jiných znalostí a dovedností
 • UNESCO test
  • zjišťuje logické usuzování a vyvozování závěrů v oblasti abstraktní neverbální inteligence
 • KVIT krátký verbální test inteligence
  • osoby musí najít ke každému slovu kresbu, která se ke slovu nejvíce hodí

7

Wechsler-Bellevue W-B test

Věk 12+ (pro nižší jsou k dispozici varianty WISC a WPPSI). Tets se skládá z části verbální a názorové.

Subtesty verbální:

 • informace - vědomosti související se vzdělávním, výchovném prostředí, záležitostech
 • porozumění - logický úsudek, postoje, pohotovost, např. Proč pereme prádlo apod.
 • čísla - čtou se čísla a subjekt je opakuje tam a pak i pozpátku
 • počty - řešení artimetických příkladů z paměti, slovní úlohy
 • podobnosti - logický hcarakter myšlenkových pochodů, subjekt hledá pojem, který je společný dvojici slov; největší podíl na g-faktoru
 • slovník - ve W-B nepovinný, ale WAIS-R povinný ano

Performační část:

 • uspořádání obrázků - úkolem je seřadit obrázky, aby dávaly smysl
 • doplňování obrázků - určuje se neúplná čast chybějící kresby
 • kostky - Koshovy kostky - analitickou a syntetickou dovednost
 • symboly - převod symbolů na značku (inteliktuální shopnosti, ale i psychomotorické tempo)

8

Wechslerův inteligenční test pro dospělé WAIS-R

V zásadě pokračování B-W, věk 16+ -74 let. Měří IQ 60 - 150. Osoby s hlubším mentálním defektem vyšetřit WISC

 • upraveny položky, zvýšena validita a reliabilita
 • upravené normy
 • zmodernizování subtestů
 • administrace 60-90min
 • střídá verbální a performační testy, aby nenudil subjekt
 • WAIS-R je zastaralý, proto se nakonec odečítá 10 bodů, aby seděl s WAIS-III

9

WAIS-III

Nová aktualizace položek. Na přání londýnského vydavatele byl test přeložen, ale bez psychometrické adaptace. Otázky tedy nesedí na českou populaci a nejsou normy.

 • 14 subtestů
 • počítají se indexové skóry - index verbálního porozumění, index percepčního uspořádání, index aktuální paměti, index rychlosti zpracování
 • IQ až do 155
 • HS se převádí na vážený skór a dále na IQ (verbální, performační, celkové) nebo na jednotlivé indexy

10

AIT analitický test inteligence

Mimo informace o inteligenci poskytuje i info o jeh formách:

komplexnost

globalita

plastičnost

plynulost

11

IST test struktury inteligence

Novější verze IST2000-R. Test obecné inteligence, který se snaží postihnout její strukturu. Určena pro skupinové užití.

Věk 13+

Používá se v poradenství, ve školách a zaměstnání.

Administrace: 2 hod 40 min

Normy pro celou populaci (SŠ, VŠ, obecná populace, speciální školy)

 1. základní modul
  1. doplňování do vět
  2. eliminace slov
  3. analogie
  4. zobecňování
  5. početní úlohy z aritmetiky
  6. numerické řady
  7. volba geometrického obrazce
  8. úlohy s kostkami
  9. paměť na učení
 2. paměť
  1. subtesty, kde se naučí slova zpaměti a pak jsou na ně otázky
 3. rozšiřující modul - test znalostí
  1. znalostní otázky

 

 • M profil - teorietické nadání
 • W profiul - praktické nadání
 • asi 90 min, ale nejde stihnout všechno
 • nemá dětskou formu
 • dá se zjistit na co je člověk zaměřený - sociální vědy, matematika, teoreticko-technické nadání, přírodovědné nadání

12

TIP test intelektového ponciálu

Říčan

Orientační inteligenční test, neverbální metoda. Princip spočívá v odhalení pravidla, podle kterého jsou uspořádány tři po sobě jdoucí obrázky a vybrání čtvrtého.

Tets pro průměrnou a podprůměrnou inteligenci a pro děti od 12 let.

13

Wechslerova škála paměti

WMS - test paměti. Skládá se ze sedmi subtestů:

informace - odkrývá afázie a senilitu

orientace - totéž

duševní kontrola - organické počkození mozku

logická paměť - bezprostřední zapamatování logického verbálního materiálu

čísla - bezprostřední paměť pro čísla

vizuální reprodukce - kreslí z paměti obrazce, které mu jsou exponovány

asociativní učení - 10 dvojic slo, které se subjekt naučí během čtení

admisnitrace 15min

14

Wechslerova škála paměti III

WMS-III

Novější verze - vývoj.

11 subtestů

15

Torranceho figurální test tvořivého myšlení

Zkouška kreativity. Obsahuje 3 části

 1. tvoření obrázku - dostane samolepku ve tvaru fazole a má ji někam umístit na papír a dokreslit, aby vznikl originální obrazec
 2. neúplné figury - dokončování 10 neúplných figur
 3. opakované figury - subtest obsahuje 36 kruhů, které mají osoby dokreslit

U všech obrazců má subjekt vymyslet originální název-

16

KREATOS

Podobné jako Torranceho figurální test tvořivého myšlení.

Subjekt dokresluje 12 započatých kreeb, kterou opatří názvem a známkou (1-5)

17

S-test

neverbální výkonová zkouška

principem je poznávání částí (která část pratří figuře)

18

Disjunktivní reakční čas DRČ

nonverbální výkonový test na měření rakčního času

je ukazatelem psychického tempa

19

Test diferenciace schopností

DAT

měření schopností studentů vyšších školních ročníků pro cíle psychologického poradenství.

Obsahuje 8 subtestů, u nás jen 6

20

The general aplitude tests battery GATB

test spaciálních schopností používán pro profesionální orientaci a výběr

21

Tvarový skládací test TST

zjišťuje:

kombinační shcopnosti a schopnost doplňování

prostorové vnímání a manipulace s prostorovýcmi představami

schopnost usuzování a myšlení

22

Bourdonova metoda

typický předtavitel zkoušek pozornosti založený na principu diksriminace tvaru - kterých je víc?

testuje úmyslně koncetrovanou pozornost, přesnost percepce a psychomotorické tempo

Subjketi zaškrtávají vybrané značky v každém řádku na čas.

23

Testy technických schopností

PFB - je dán tvar a jeho části a sujekt jej rozděluje

Loeweho pyramida - 7 částí ze kterých se skládá pyramida o čtvercovém základu

Soeweho kostka - ze 6ti destiček s různými řezy se složí kostka

24

Testy verbálních a matematických schopností

Doplňování vět

G-zkouška - na rychlo porozumění přečtenému neodbornému textu v mateřském jazyce

Kalkulia I a II - obrázek ze 100 kroužků, některé jsou černé a má se zjistit kolik - ideálně podle nějakých pravidel

25

Co testují zkoušky organicity?

Organické mozkové léze projevující se:

narušením orientace

postižením intelktových funkcí

labilitou a oploštělostí afektivity

poruchou paměti a pozornosti

poruchou úsudky

poruchou percepce

26

Bender-Gestal test

nonverbální tet užívaný v psychodiagnostice k trojím účelům

 1. zkoumání úrovně percepce a senzomotorické koordinace
 2. zkoumání poruch percepce nasvědčujícím poruchám CNS
 3. zkoumání emocionálníhc poruch

27

Minessotský percepční diagnostický test

Podobný princip jako Beder-Gestal zkouška

28

Vizuální retenční test Bentonův

pro diagnostiku poruch vizuální pozornosti a retence paměti

kresebná část - kreslí se předložené obrázky

čast forma volby - vybírá 1 ze 4 variant, která je shodná s předlohou

29

Test organické integrity OIE

přiřazují se obrázky dle společného znaku

30

Perceptual maze test

v překlrelené pyramidě musí protnout body tak, aby jich bylo co nejvíce a nesmí se vracet