Obecná psychologie Flashcards Preview

Přijímačky > Obecná psychologie > Flashcards

Flashcards in Obecná psychologie Deck (42)
Loading flashcards...
1

Dualismus

Mysl a tělo jsou dvě oddělitelné entity

2

Založení laboratoře v Lipsku

1879

3

Psychika

souhrn všech duševních jevů během celého života

4

Mysl

nyní synonymum pro psychiku

5

Kognitivní procesy

vnímání, imaginace, myšlení, paměť, učení

6

Psychofyzický problém

problém vztahu duševního a tělesného

7

Lucidita

jasnost vědomí

8

Somnolence

kvalitativní porucha vědomí, objevující se snížení lucidity (často lehčí intoxikace nebo nemoc) = zhoršení percepce a komunikace s prostředím

9

Sopor

kvantitativní porucha vědomí, těžší než somnolence, lehčí než koma - hluboký či tvrdý spánek, kontakt s okolím jen na velmi intenzivní podnět; reakce na bolest je zachována

10

Ornsteinova klasifikace způsobů utváření vědomí

1) atomistický typ - logický, racionální, intelektový, analytický...(mužský); 2) celostní typ - sensuální, intuitivní, syntetický, noční, implicitní, nelineární (ženský)

11

Cirkadiální periodicita

Střídání dne a noci

12

Monismus

1) existuje jedna substance (duše a tělo) - indentismus (lorenz); 2) existuje jedna substance buď tělesná nebo spirituální

13

Teorie mysli

kapacita jedince usuzovat na vlastní duševní stavy, reprezentuje zejména kognitivní složku psychiky

14

Eidetická představa

velmi názorné, blížící se realitě

15

Perseverační představa

vrací se proti vůli člověka do mysli - není to to patologický jev

16

Dual-coding theory (teorie dvojího kódování)

Pavio - informace se zpracovává a ukládá imageny a logogeny (infromace kódovaná obojím se snadněji zapamtovává)

17

Kognitivní komplexita

vysoká schopnost direnciovat, citlivě vnímá mateirál a využívá rozlišování

18

Kognitivní simplicita

nízká úroveň rozlišování rozdílů v prostředí

19

Rubinův pohár

reverzibilní figura - na figura a pozadí

20

Apercepce

účelové zaměření pozornosti - závislost každého jevu na předchozí zkušenosti včetně jeho aktuálního psychického stavu

21

Absolutní podnětový práh

rozdíl, který nikdy nepostřhneme a vždy postřehneme - velmi těžké empiricky rozlišit

22

Rozdílový práh

nejmenší rozdíl mezi dvě podněty různé intenzity, který vede ke vzniku dvou počitků nebo vjemů

23

Weber-Fechnerův zákon

intenzita počitku je přímo uměrná logaritmu intenzity podnětu (roste-li intenzita podnětu aritmetickou řadou, intenzita počitku narůstá logaritmickou řadou) - rozdíl mezi váhou lehkého závaží se snáz pozná, než u těžkého

24

Fí-fenomén

prezentace dvou zrakových podnětů v rychlém časovém sledu - stroboskopický pohyb

25

Autokinetická iluze

člověk který sedí v temné místnosti s jedním světlem má pocit, že se světlo začně po chvíli hýbat

26

Müller-Lyerův klam

dvě úsečky s šipkami - klame neboť sjou stejné, ale směr šipky rozhoduje, pro co se lidé rozhodnou

27

Herringova hvězda

dvě rovnoběžné přímky protnuté kratšími čary navzájem nesouběžnmi sejeví jako nerovnoběžné

28

Aproxie

ztráta pozornosti

29

Paraproxie

nesprávné zaměření pozornosti

30

Křivka zapomínání

po 1 hod zapomenu 40%, 1 měsíc 20%; po 12 hod 10-12% - nejvíce zapomínáme abstraktní pojmy