Motto Goi Desu Flashcards Preview

Japanese > Motto Goi Desu > Flashcards

Flashcards in Motto Goi Desu Deck (8)
Loading flashcards...
1

beach

hama

2

vocabulary

goi

3

soon

sugu ni

4

return (not kaeru)

modorimasu

5

I have a lot of movies

Watashi wa takusan eiga o motte imasu

6

there are a lot of people here

koko ni ha takusan hito ga imasu

7

I have a lot of clothes

Watashi wa takusan fuku o motte imasu

8

Outside

Soto de