June Vocabulary 02 Flashcards Preview

Japanese > June Vocabulary 02 > Flashcards

Flashcards in June Vocabulary 02 Deck (25)
Loading flashcards...
1

need

iru

2

voice

koe

3

to need(to do) something (non physical)

hitsuyou GA

4

long time no see

hisashiburi

5

I need to study Japanese, clean, and meet my friend

Nihongo O benkyou shita RI soji shita RI tomodachi NI ata RI shimasu hitsuyou GA arimas

6

week/end

shou/matsu

7

university

daigaku

8

art

geijutsu

9

too cold (formal)

samu sugi masu

10

too cold (informal)

samu sugi ru

11

mobile phone

keitai

12

long

negai

13

one more time

mou-ichi-do

14

something

nanika

15

I want to do something

nanika shita

16

this year

kotoshi

17

this month

konshou

18

this week

kongetsu

19

4 weeks

yon shou kan

20

I came 4 weeks ago

yon shou kan mai ni kimashita

21

cook

ryori

22

mood/feel

kibun

23

dizzy

memai

24

to forget

wasureru

25

to use

tsukau