June Vocabulary Flashcards Preview

Japanese > June Vocabulary > Flashcards

Flashcards in June Vocabulary Deck (46):
1

to be (on a bike)

noru

2

other

hokano

3

how many (Things/People)

ikutsu

4

to teach

oshieru

5

half (time) 6:30

roku ji han

6

anywhere/everywhere

dokodemo

7

girl

onnanoko

8

boy

otokonoko

9

how long/much?

bregurai

10

hours

jikan

11

week

shoukan

12

months

kagetsu

13

everything

monogoto

14

unchanged

kawaranai

15

to work

hataraku

16

tonight

konya

17

long time no see

hisashiburi

18

weekend

shoumatsu

19

weak

yowai

20

cool (cold)

guzushi

21

change

kawaru

22

finish

oeru

23

finished

owatta

24

when the job is finished you say...

otsukaresama

25

Ill do my best

gambaramasu

26

used as "no"

chigau

27

teacher

kyoushi

28

s. korea

kankoku

29

-food/cuisine

-ryouri

30

this morning

kesa

31

lunch

hiru gohan

32

happy

ureshii

33

busy

isogashii

34

noun/negative

janai desu

35

noun/negative/past

janakatta

36

verb/negative/informal

nai

37

verb/negative/informal/past

nakatta

38

verb/negative/formal

masen

39

verb/negative/formal/past

masen deshita

40

adjective/negative

kunai

41

adjective/negative/past

kunakatta

42

to have (thing) dictionary form

aru

43

to have (people) dictionary form

iru

44

to have a sister

imoto GA imasu

45

I live in Americamura near the Dotonbori river

Americamura DE watashi WA Dotonbori NO chikaku NI sundemasu

46

Starbucks near Nanba train station

Starbucks WA Nanba eki NI chikai desu