niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego, iedociśnienie, omdlenie Flashcards Preview

Patofizjologia > niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego, iedociśnienie, omdlenie > Flashcards

Flashcards in niewydolność krążenia pochodzenia obwodowego, iedociśnienie, omdlenie Deck (27)
Loading flashcards...
1
Q

Co jest pierwotną przyczyną niewydolności krążenia pochodzenia obwodowego?

A

→zmiany czynnościowe naczyń

→słabe wypełnienie naczyń

2
Q

Co to jest niedociśnienie (hipotonia)?

A

spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 105 (100) mmHg

3
Q

Kiedy należy uważać hipotonię za objaw chorobowy?

A

gdy jest przyczyną dolegliwości spowodowanych niedokrwieniem narządów, w tym OUN

4
Q

Jakie typy hipotonii wyróżniamy?

A

→hipotonia pierwotna

→hipotonia wtórna

→pochodzenia sercowo-naczyniowego

→pochodzenia wewnątrzywydzielniczego

→nerkopochodna

→neurogenna

→inne (hipowolemiczna, polekowa, toksyczno-infekcyjna, niedożywienie)

5
Q

Hipotonia pierwotna:

A

→wzmożona aktywność układu współczulnego (zimne, wilgotne ręce, tachykardia)

→zespół ortostatyczny (spadek ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji ciała z leżącej na stojącą)

→spadkowi ciśnienia towarzyszą objawy niedokrwienia mózgu i wzmożonej kompensacji ze strony ukłądu współczulnego

6
Q

Hipotonia wtórna:

A

→zespół objawów towarzyszących chorobie podstawowej

→często pogarsza rokowanie

7
Q

Hipotonia pochodzenia sercowo-naczyniowego (podział + przyczyny):

A
  1. ostra hipotonia:

→wstrząs sercowopochodny lub naczyniowy lub toksyczno-infekcyjny

→napady tachykardii i/lub bradykardii

  1. przewlekła hipotonia:

→zwężenie zastawki aorty

→zwężenie zastawki dwudzielnej

→wysiękowe zapalenie osierdzia

→zarostowe zapalenia osierdzia

→zespół łuku aorty

→zespół Takayashu

8
Q

Hipotonia pochodzenia wewnątrzwydzielniczego (przyczyny):

A

→niewydolność przysadki

→niewydolność kory nadnerczy

→niedoczynność tarczycy

→inne endokrynopatie

9
Q

Hipotonia nerkopochodna (przyczyny):

A

→zespół utraty soli

→polineuropatia mocznicowa

→mocznicowe zapalenie osierdzia

→zespół nerczycowy

10
Q

Hipotonia neurogenna (podział):

A

→objawowa

→samoistna

11
Q

Co to jest omdlenie (syncope)?

A

nagłą przejściowa utrata przytomności spowodowana niedokrwieniem mózgu (spadek przepływu mózgowego lub przerwanie na 6-8s lub zmniejszenie ilości dostarczanego tlenu do mózgu o 20%)

12
Q

Co może towarzyszyć omdleniu?

A

→całkowita utrata świadomości

lub

→niecałkowita utrata świadomości

lub

→ograniczenie świagomości o charakterze przymglenia

→senności (somnolentia)

→odrętwienia (stupor)

13
Q

Co to jest stan przedomdleniowy (presyncope)?

A

stan, w którym chory czuje, że dojdzie do omdlenia objawy mogą być nieswoiste, albo podobne do tych, który poprzedzają omdlenie

14
Q

Podział etiologiczny omdleń:

A
  1. omdlenie odruchowe
  2. omdlenie w przebiegu hipotonii ortostatycznej
  3. omdlenie kardiogenne: wywołane arytmią serca lub chorobą organiczną ze spadkiem rzutu serca
  4. omdlenie związane z chorobami naczyń mózgowych
15
Q

Objawy kliniczne omdlenia (syncope):

A

→spadek RR

→utrata przytomności

→bladość

→poty

→nudności

→rozszerzenie źrenic

→hiperwentylacja

→bradykardia

lub

→tachykardia

16
Q

Omdlenie odruchowe (wazowagalne, neurogenne):

A

→wynik nieprawidłowej reakcji odruchowej prowadzącej do rozszerzenia naczyń lub bradykardii

→37% chorych z omdleniami

→częściej u młodych osób bez organicznej choroby serca

→przyczyny to długie stanie, przebywanie w zatłoczonym gorącym pomieszczeniu, posiłek lub tuż po nie, ucisk zatoki szyjnej, po wysiłku fizycznym w stresie, w trakcie silnego bólu)

17
Q

Co wywołuje zespół nerwu błędnego (syndroma vasovagale)?

A

nadmierne pobudzenie nerwu błędnego po:

→zawale serca

→morfinie

→urazach okolicy zatoki tętnicy szyjnej

→niektórych zabiegach leczniczych i diagnostycznych

18
Q

Czym objawia się zespół nerwu błędnego?

A

→bradykardia

→spadek RR

→duża amplituda ciśnienia

→zaburzenia świadomości do utraty przytomności

19
Q

Czy różni się zespół nerwu błędnego od wstrząsu?

A

w zespole nerwu błędnego brak przyspieszenia akcji serca i duża amplituda ciśnienia tętniczego

20
Q

Objawy prodromalne omdlenia:

A

→głębokie westchnienia, odbijania, czkawka

→narastająca bladość skóry twarzy

→zimne poty

→ślinotok

→nudności i zawroty głowy

→zmniejszenie częstości oddechów

→spadek napięcia mm. szkieletowych

→zachwianie równowagi

→RR poniżej 80/40 mmHg

→zwolnienie częstości serca poniżej 40/min

→stan nieprzytomności - kilka do kilkudziesięciu sekund; chory szybko odzyskuje przytomność i czuje się osłabiony

21
Q

Co jest głównym mechanizmem wywołującym omdlenie?

A

odruch wazowagalny - wyzwalany przez silne bodźce psychiczne lub bólowe, jest przyczyną rozszerzenia łożyska naczyniowego i zmniejszenia napływu krwi do serca

22
Q

Hipotonia ortostatyczna:

A

spadek ciśnienia tętniczego po przyjęciu pozycji stojącej, niezależnie od objawów towarzyszących

23
Q

Z czego wynika hipotonia ortostatyczna?

A

z braku lub słabej aktywności mechanizmów neurohormonalnych, utrzymujących krążenie przy zmianie pozycji z leżącej na stojącą

24
Q

Zmiany w hipotonii ortostatycznej:

A

→spadek RR

→wtórne niedokrwienie mózgu spowodowane jest nagłym przemieszczeniem się krwi w dolne części ciała

25
Q

Etiologia omdlenia:

A

najczęstsze przyczyny omdlenia to:

→przyjmowanie leków moczopędnych i rozszerzających naczynia

→picie alkoholu

26
Q

Czym wywołanie jest omdlenie kardiogenne?

A

chorobami serca powodującymi zmniejszenie rzutu serca oraz arytmiani

27
Q

Kiedy występuje omdlenie związane z chorobami naczyń móżgowych?

A

→w przebiegu zespołu podkradania (niedokrwienie pnia móżgu)

→napadu przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA) w obszarze unaczynienia tętnic kręgowo-podstawnych lub obu tętnic szyjnych wspólnych

→w czasie napadu lub pomiędzy napadami migreny