Wady Zastawkowe Serca Flashcards Preview

Patofizjologia > Wady Zastawkowe Serca > Flashcards

Flashcards in Wady Zastawkowe Serca Deck (83)
Loading flashcards...
1

Czego mogą dotyczyć objawy gorączki reumatycznej?

-serca

-stawów

-skóry

-tkanki podskórnej

2

Typowe objawy gorączki reumatycznej to:

-reumatyczne zapalenie serca

-ostre zapalenie wielostawowe

-pląsawica

3

Co jest przyczyną gorączki reumatycznej?

Zakażenie górnych dróg oddechowych paciorkowcem β-hemolizującym z grupy A u osób z predyspozycją genetyczną

4

Czym jest ostra gorączka reumatyczna?

Wielonarządowym schorzeniem zapalnym, związanym z alergią paciorkowcową

5

Przez co wyzwolona jest reakcja autoimmunizacyjna w gorączce reumatycznej?

Typowo-swoiste białko M paciorkowców β-hemolizujących wykazuje reakcję krzyżową z antygenami sarkolemmowymi tropomiozyny i miozyny. Możliwy jest rownież w patogenezie udział toksyny paciorkowcowej

6

Jakie objawy wyróżniamy w obrazie klinicznym gorączki reumatycznej?

→ogólne:

-gorączka

-bóle głowy

-poty

→stawowe:

-ostre, "wędrujące" zapalenie wielostawowe

→skórne:

-rumień brzeżny

-guzki podskórne

-rumień guzowaty

→ze strony serca:

-pancarditis (rokowanie zależy od przebiegu zapalenia wsierdzia => wady zastawkowe)

(Objawy sercowe mogą nie występować lub przejawiać się w sposób niecharakterystyczny jako: szmer skurczowy, pericarditis, myocarditis ze skurczami dodatkowymi, niespecyficzne zmiany zapisu EKG), zapalenie opłucnej, pląsawica Sydenhama.

7

Co twierdza się w badaniach laboratoryjnych podczas gorączki reumatycznej?

→przyspieszone OB

→podwyższony poziom CRP

→niedokrwistość śródinfekcyjna

→przeciwciała przeciwko antygenom paciorkowcowym (ASO>300 j., anty-DNAza B), przeciwciała reagujących krzyżowo z antygenami sarkolemmowymi

8

Przebieg kliniczny zakażenia paciorkowcem:

Zakażenie paciorkowcem, następnie od 1-3 tygodni trwa okres utajenia i rozwija się gorączka reumatyczna: faca wysiękowa => faca rozrostowa (6-12 tyg.), po kilku latach (1-3 lat) rozwija się wada zastawkowe jako blizna po przebytym zapaleniu.

9

Których zastawek serca dotyczą zmiany reumatyczne?

W 80% zastawki mitralnej i 20% zastawki aortalnej

10

Na jakiej podstawie rozpoznaje się gorączkę reumatyczną?

Według kryteriów małych i dużych według Jonesa. Do rozpoznania konieczne są 2 duże objawy lub 1 duży + 2 małe oraz dowód zakażenia paciorkowcowego: ASO, pozytywny (+) wynik posiewu z gardła, przebyta niedawno płonica.

11

Wymień duże kryteria według Jonesa (dla gorączki reumatycznej)

→zapalenie serca

→zapalenie wielostawowe

→pląsawica

→guzki podskórne

→rumień brzeżny lub obrączkowaty

12

Wymień małe kryteria według Jonesa (dla gorączki reumatycznej)

→gorączka

→bóle stawów

→OB i/lub CRP

→wydłużenie odcinka PQ

→gorączka reumatyczna lub reumatyczne zapalenie serca w wywiadzie

13

Jak inaczej nazywa się zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej?

Zespół Barlowa lub MVP (mitral valve prolapse)

14

Na czym polega zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej (Zespół Barlowa) i u kogo występuje?

na wypadaniu tylnego, przedniego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka w czasie skurczu. Występuje u około 2% populacji, częściej u kobiet, zwłaszcza szczupłych. Niekiedy występuje rodzinnie i dziedziczony jest autosomalnie dominująco.

15

Z czym związany jest zespół wypadania zastawki dwudzielnej (Zespół Barlowa)?

→poszerzeniem pierścienia mitralnego lub/i

→nieprawidłowym przyczepem strun ścięgnistych lub/i

→śluzakowatym zwyrodnieniem zastawki dwudzielnej lub/i

→wydłużeniem strun ścięgnistych

16

Z czego może wynikać wypadanie jednego z płatków zastawki mitralnej w zespole Barlowa?

może wynikać z:

→dysproporcji pomiędzy długością strun ścięgnistych i mięśni brodawkowatych

lub

→dysproporcją pomiędzy powierzchnią płatków zastawki dwudzielnej i powierzchnią ujścia mitralnego

17

U kogo częściej występuje zespół Barlowa (MVP)?

u osób z zespołem Marfana i innymi chorobami tkanki łącznej

18

Czym jest spowodowanie występowanie fali zwrotnej przez zastawkę dwudzielną w zespole Barlowa i na co pozwala?

Jest skutkiem wypadania lub rozszerzenia pierścienia zastawki. Zwykle pozwala na wysłuchanie tonu śród-skurczowego, czyli kliku i szmeru późno-skurczowego fali zwrotnej przez zastawkę dwudzielną. Szmer i klik wykazuje znaczną zmiennośc zależną od oddechu i pozycji ciała.

19

Scharakteryzuj przebieg kliniczny zespołu Barlowa:

Jest zwykle bezobjawowy. Zespołowi mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu serca albo dolegliwości wieńcowe.

20

Na czym polega niedomykalność zastawki dwudzielnej (niedomykalność mitralna)?

W fazie skurczu komór istnieje wsteczny przepływ krwi z lewej komory przez niewydolną zastawkę mitralną do lewego przedsionka.

21

Najczęstsze przyczyny niedomykalności mitralnej u dorosłych:

→wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

→dysfunkcja mięśnia brodawkowatego

→reumatyczne uszkodzenie zastawki

→zerwanie struny ścięgnistej

→kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu

22

Czy spowodowana jest izolowana reumatyczna niedomykalność mitralna?

Spowodowana jest zmianami nie tylko płatków zastawki, ale również mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych, czyli całego aparatu zastawkowego.

23

Czym najczęściej spowodowana jest niedomykalność mitralna wynikająca z dysfunkcji mięsnia brodawkowatego?

Jest najczęściej skutkiem zawału serca. Zawał komory przy podstawie mięśni brodawkowatych, jak też niedokrwienie tego obszaru podczas ataku dusznicowego, może wywoływać niedomykalność mitralną nawet przy prawidłowych mięśniach brodawkowatych.

24

Co obserwujemy w niedomykalności zastawki mitralnej?

Część objętości wyrzutowej lewej komory cofa się podczas skurczu do lewego przedsionka, gdzie jest niższe ciśnienie i prowadzi do spadku rzutu serca. Konsekwencją niedomykalności mitralnej jest wzrost ciśnienia i objętości w lewym przedsionku, zmniejszenie rzutu serca oraz przeciążenie objętościowe lewej komory (do lewej komory podczas rozkurczu napływa krew prawidłowo powracająca z żył płucnych jak również objętość fali zwrotnej). Aby wyrzucić na obwód tę dodatkową objętość krwi musi wzrosnąć objętość lewej komory co następuje zgodnie z prawem Franka-Starlinga. Wraz z zwiększonym obciążeniem wstępnym (czyli zwiększoną objętością późno rozkurczową) rośnie rozciągnięcie włókien mięśniowych co powoduje wzrost objętości wyrzutowej lewej komory.

25

Co dzieje się w ostrej niedomykalności mitralnej?

Gwałtownie wzrasta ciśnienie w lewym przedsionku wskutek wstecznego napływu krwi. Lewy przedsionek jest stosunkowo sztywną jamą serca, która nie jest przystosowana do przyjęcia nagle dużej objętości krwi, stąd pojawia się wysokie ciśnienie hydrostatyczne krwi w przedsionku, które przenosi się wstecznie na naczynia płucne powodując zastój oraz obrzęk płuc. W ostrej niedomykalności podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku (lub ciśnienia zaklinowania włośniczek płucnych) przedstawia się jako zwiększona fala "v". Ciśnienie w tętnicy płucnej i prawych jamach serca rośnie biernie, dlatego przepływ krwi się nie zmienia.

26

Co dzieje się w przewlekłej niedomykalności mitralnej?

Stopniowy rozwój wady pozwala na kompensacyjne zmiany w przedsionku i zmniejszenia wpływu fali zwrotnej na krążenie płucne. Dochodzi do poszerzenia i wzrostu podatności przedsionka, jest on zdolny przyjąć większą objętość krwi. Są to zmiany adaptacyjne, które zabezpieczają przed znacznym wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym, nie pozostają one jednak bez konsekwencji dla obwodowego rzutu serca. Im większa ilość krwi cofa się do przedsionka tym bardziej widoczne są objawy małego rzutu serca (osłabienie, męczliwość). Poszerzenie przedsionka predysponuje do rozwoju migotania przedsionków. Przeciążenie objętościowe lewej komory powoduje kompensacyjny przerost ekscentryczny. W miarę trwania choroby przeciążenie to powoduje pogorszenie funkcji skurczowej, spadek rzutu serca i objawy niewydolności serca.

27

Zmiany hemodynamiczne w niedomykalności mitralnej:

skurczowa fala zwrotna do LA

przeciążenie objętościowe LA i LV

rozstrzeń LA i przerost LV

przeciążenie objętościowe i dekompensacja LV

wzrost ciśnienia w LA

nadciśnienie płucne

przeciążenie "ciśnieniowe" RV

prawokomorowa niewydolność krążenia dołącza do lewokomorowej

28

Przedstaw obraz kliniczny ostrej niedomykalności zastawki mitralnej (obraz kliniczny):

zwykle występuje obrzęk płuc, a następnie mogą dołączać się objawy niewydolności prawokomorowej serca

29

Przedstaw obraz kliniczny przewlekłej niedomykalności zastawki mitralnej (obraz kliniczny):

Objawy wynikają z małego rzutu serca zwłąszcza podczas wysiłku fizycznego i obserwuje się osłabienie i męczliwość. W badaniu przedmiotowym u pacjenta z przewlekłą niedomykalnością mitralną można wysuchać szmer holosystoliczny (parasystoliczny) na koniuszku, który promieniuje do pachy. W przypadku dysfunkcji mięśnia brodawkowatego na tle niedokrwiennym fala niedomykalnośći może być skierowana ku przedniej ścianie lewego przedsionka tuż za aortą.

30

Co pojawi się w badaniu EKG u pacjentów z ostrą niedomykalnością mitralną?

migotanie przedsionków oraz cechy przerostu lewej komoty