Wady Zastawkowe Serca Flashcards Preview

Patofizjologia > Wady Zastawkowe Serca > Flashcards

Flashcards in Wady Zastawkowe Serca Deck (83)
Loading flashcards...
1
Q

Czego mogą dotyczyć objawy gorączki reumatycznej?

A
 • serca
 • stawów
 • skóry
 • tkanki podskórnej
2
Q

Typowe objawy gorączki reumatycznej to:

A
 • reumatyczne zapalenie serca
 • ostre zapalenie wielostawowe
 • pląsawica
3
Q

Co jest przyczyną gorączki reumatycznej?

A

Zakażenie górnych dróg oddechowych paciorkowcem β-hemolizującym z grupy A u osób z predyspozycją genetyczną

4
Q

Czym jest ostra gorączka reumatyczna?

A

Wielonarządowym schorzeniem zapalnym, związanym z alergią paciorkowcową

5
Q

Przez co wyzwolona jest reakcja autoimmunizacyjna w gorączce reumatycznej?

A

Typowo-swoiste białko M paciorkowców β-hemolizujących wykazuje reakcję krzyżową z antygenami sarkolemmowymi tropomiozyny i miozyny. Możliwy jest rownież w patogenezie udział toksyny paciorkowcowej

6
Q

Jakie objawy wyróżniamy w obrazie klinicznym gorączki reumatycznej?

A

→ogólne:

 • gorączka
 • bóle głowy
 • poty

→stawowe:

-ostre, “wędrujące” zapalenie wielostawowe

→skórne:

 • rumień brzeżny
 • guzki podskórne
 • rumień guzowaty

→ze strony serca:

-pancarditis (rokowanie zależy od przebiegu zapalenia wsierdzia => wady zastawkowe)

(Objawy sercowe mogą nie występować lub przejawiać się w sposób niecharakterystyczny jako: szmer skurczowy, pericarditis, myocarditis ze skurczami dodatkowymi, niespecyficzne zmiany zapisu EKG), zapalenie opłucnej, pląsawica Sydenhama.

7
Q

Co twierdza się w badaniach laboratoryjnych podczas gorączki reumatycznej?

A

→przyspieszone OB

→podwyższony poziom CRP

→niedokrwistość śródinfekcyjna

→przeciwciała przeciwko antygenom paciorkowcowym (ASO>300 j., anty-DNAza B), przeciwciała reagujących krzyżowo z antygenami sarkolemmowymi

8
Q

Przebieg kliniczny zakażenia paciorkowcem:

A

Zakażenie paciorkowcem, następnie od 1-3 tygodni trwa okres utajenia i rozwija się gorączka reumatyczna: faca wysiękowa => faca rozrostowa (6-12 tyg.), po kilku latach (1-3 lat) rozwija się wada zastawkowe jako blizna po przebytym zapaleniu.

9
Q

Których zastawek serca dotyczą zmiany reumatyczne?

A

W 80% zastawki mitralnej i 20% zastawki aortalnej

10
Q

Na jakiej podstawie rozpoznaje się gorączkę reumatyczną?

A

Według kryteriów małych i dużych według Jonesa. Do rozpoznania konieczne są 2 duże objawy lub 1 duży + 2 małe oraz dowód zakażenia paciorkowcowego: ASO, pozytywny (+) wynik posiewu z gardła, przebyta niedawno płonica.

11
Q

Wymień duże kryteria według Jonesa (dla gorączki reumatycznej)

A

→zapalenie serca

→zapalenie wielostawowe

→pląsawica

→guzki podskórne

→rumień brzeżny lub obrączkowaty

12
Q

Wymień małe kryteria według Jonesa (dla gorączki reumatycznej)

A

→gorączka

→bóle stawów

→OB i/lub CRP

→wydłużenie odcinka PQ

→gorączka reumatyczna lub reumatyczne zapalenie serca w wywiadzie

13
Q

Jak inaczej nazywa się zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej?

A

Zespół Barlowa lub MVP (mitral valve prolapse)

14
Q

Na czym polega zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej (Zespół Barlowa) i u kogo występuje?

A

na wypadaniu tylnego, przedniego lub obu płatków zastawki dwudzielnej do lewego przedsionka w czasie skurczu. Występuje u około 2% populacji, częściej u kobiet, zwłaszcza szczupłych. Niekiedy występuje rodzinnie i dziedziczony jest autosomalnie dominująco.

15
Q

Z czym związany jest zespół wypadania zastawki dwudzielnej (Zespół Barlowa)?

A

→poszerzeniem pierścienia mitralnego lub/i

→nieprawidłowym przyczepem strun ścięgnistych lub/i

→śluzakowatym zwyrodnieniem zastawki dwudzielnej lub/i

→wydłużeniem strun ścięgnistych

16
Q

Z czego może wynikać wypadanie jednego z płatków zastawki mitralnej w zespole Barlowa?

A

może wynikać z:

→dysproporcji pomiędzy długością strun ścięgnistych i mięśni brodawkowatych

lub

→dysproporcją pomiędzy powierzchnią płatków zastawki dwudzielnej i powierzchnią ujścia mitralnego

17
Q

U kogo częściej występuje zespół Barlowa (MVP)?

A

u osób z zespołem Marfana i innymi chorobami tkanki łącznej

18
Q

Czym jest spowodowanie występowanie fali zwrotnej przez zastawkę dwudzielną w zespole Barlowa i na co pozwala?

A

Jest skutkiem wypadania lub rozszerzenia pierścienia zastawki. Zwykle pozwala na wysłuchanie tonu śród-skurczowego, czyli kliku i szmeru późno-skurczowego fali zwrotnej przez zastawkę dwudzielną. Szmer i klik wykazuje znaczną zmiennośc zależną od oddechu i pozycji ciała.

19
Q

Scharakteryzuj przebieg kliniczny zespołu Barlowa:

A

Jest zwykle bezobjawowy. Zespołowi mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu serca albo dolegliwości wieńcowe.

20
Q

Na czym polega niedomykalność zastawki dwudzielnej (niedomykalność mitralna)?

A

W fazie skurczu komór istnieje wsteczny przepływ krwi z lewej komory przez niewydolną zastawkę mitralną do lewego przedsionka.

21
Q

Najczęstsze przyczyny niedomykalności mitralnej u dorosłych:

A

→wypadanie płatka zastawki dwudzielnej

→dysfunkcja mięśnia brodawkowatego

→reumatyczne uszkodzenie zastawki

→zerwanie struny ścięgnistej

→kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu

22
Q

Czy spowodowana jest izolowana reumatyczna niedomykalność mitralna?

A

Spowodowana jest zmianami nie tylko płatków zastawki, ale również mięśni brodawkowatych i strun ścięgnistych, czyli całego aparatu zastawkowego.

23
Q

Czym najczęściej spowodowana jest niedomykalność mitralna wynikająca z dysfunkcji mięsnia brodawkowatego?

A

Jest najczęściej skutkiem zawału serca. Zawał komory przy podstawie mięśni brodawkowatych, jak też niedokrwienie tego obszaru podczas ataku dusznicowego, może wywoływać niedomykalność mitralną nawet przy prawidłowych mięśniach brodawkowatych.

24
Q

Co obserwujemy w niedomykalności zastawki mitralnej?

A

Część objętości wyrzutowej lewej komory cofa się podczas skurczu do lewego przedsionka, gdzie jest niższe ciśnienie i prowadzi do spadku rzutu serca. Konsekwencją niedomykalności mitralnej jest wzrost ciśnienia i objętości w lewym przedsionku, zmniejszenie rzutu serca oraz przeciążenie objętościowe lewej komory (do lewej komory podczas rozkurczu napływa krew prawidłowo powracająca z żył płucnych jak również objętość fali zwrotnej). Aby wyrzucić na obwód tę dodatkową objętość krwi musi wzrosnąć objętość lewej komory co następuje zgodnie z prawem Franka-Starlinga. Wraz z zwiększonym obciążeniem wstępnym (czyli zwiększoną objętością późno rozkurczową) rośnie rozciągnięcie włókien mięśniowych co powoduje wzrost objętości wyrzutowej lewej komory.

25
Q

Co dzieje się w ostrej niedomykalności mitralnej?

A

Gwałtownie wzrasta ciśnienie w lewym przedsionku wskutek wstecznego napływu krwi. Lewy przedsionek jest stosunkowo sztywną jamą serca, która nie jest przystosowana do przyjęcia nagle dużej objętości krwi, stąd pojawia się wysokie ciśnienie hydrostatyczne krwi w przedsionku, które przenosi się wstecznie na naczynia płucne powodując zastój oraz obrzęk płuc. W ostrej niedomykalności podwyższone ciśnienie w lewym przedsionku (lub ciśnienia zaklinowania włośniczek płucnych) przedstawia się jako zwiększona fala “v”. Ciśnienie w tętnicy płucnej i prawych jamach serca rośnie biernie, dlatego przepływ krwi się nie zmienia.

26
Q

Co dzieje się w przewlekłej niedomykalności mitralnej?

A

Stopniowy rozwój wady pozwala na kompensacyjne zmiany w przedsionku i zmniejszenia wpływu fali zwrotnej na krążenie płucne. Dochodzi do poszerzenia i wzrostu podatności przedsionka, jest on zdolny przyjąć większą objętość krwi. Są to zmiany adaptacyjne, które zabezpieczają przed znacznym wzrostem ciśnienia w krążeniu płucnym, nie pozostają one jednak bez konsekwencji dla obwodowego rzutu serca. Im większa ilość krwi cofa się do przedsionka tym bardziej widoczne są objawy małego rzutu serca (osłabienie, męczliwość). Poszerzenie przedsionka predysponuje do rozwoju migotania przedsionków. Przeciążenie objętościowe lewej komory powoduje kompensacyjny przerost ekscentryczny. W miarę trwania choroby przeciążenie to powoduje pogorszenie funkcji skurczowej, spadek rzutu serca i objawy niewydolności serca.

27
Q

Zmiany hemodynamiczne w niedomykalności mitralnej:

A

skurczowa fala zwrotna do LA

przeciążenie objętościowe LA i LV

rozstrzeń LA i przerost LV

przeciążenie objętościowe i dekompensacja LV

wzrost ciśnienia w LA

nadciśnienie płucne

przeciążenie “ciśnieniowe” RV

prawokomorowa niewydolność krążenia dołącza do lewokomorowej

28
Q

Przedstaw obraz kliniczny ostrej niedomykalności zastawki mitralnej (obraz kliniczny):

A

zwykle występuje obrzęk płuc, a następnie mogą dołączać się objawy niewydolności prawokomorowej serca

29
Q

Przedstaw obraz kliniczny przewlekłej niedomykalności zastawki mitralnej (obraz kliniczny):

A

Objawy wynikają z małego rzutu serca zwłąszcza podczas wysiłku fizycznego i obserwuje się osłabienie i męczliwość. W badaniu przedmiotowym u pacjenta z przewlekłą niedomykalnością mitralną można wysuchać szmer holosystoliczny (parasystoliczny) na koniuszku, który promieniuje do pachy. W przypadku dysfunkcji mięśnia brodawkowatego na tle niedokrwiennym fala niedomykalnośći może być skierowana ku przedniej ścianie lewego przedsionka tuż za aortą.

30
Q

Co pojawi się w badaniu EKG u pacjentów z ostrą niedomykalnością mitralną?

A

migotanie przedsionków oraz cechy przerostu lewej komoty

31
Q

Co stwierdza się w radiogramie klatki piersiowej w ostrej niedomykalności mitralnej?

A

obrzęk płuc

32
Q

Co stwierdza się w radiogramie klatki piersiowej w przewlekłej niedomykalności mitralnej?

A

powiększenie lewej komory i lewego przedsionka bez cech zastoju w krążeniu płucnym

33
Q

Co powoduje zwężenie zastawki mitralnej?

A

Utrudnienie przepływu krwi z lewego przedsionka do lewej komory spowodowane zwężeniem ujścia mitralnego.

34
Q

Czego wynikiem najczęściej jest zwężenie zastawki mitralnej?

A

U osób dorosłych jest wynikiem przebytej gorączki reumatycznej (średnio 20 lat przed wystąpieniem objawów wady). Gorączka reumatyczna wywołuje przewlekły proces włóknienia elementów zastawki, pogrubienie i zwapnienie płatków, zrastanie się spoideł, pogrubienie ze skróceniem strun ścięgnistych.

35
Q

Ile wynosi prawidłowa powierzchnia ujścia mitralnego?

A

4-6 cm2

36
Q

Przy jakich powierzchniach ujścia mitralnego obserwujemy zmiany?

A

Poniżej 1cm2 dochodzi do istotnych zaburzeń hemodynamicznych kwalifikujących chorych do zabiego komisurotomii mitralnej*, czy też wszczepienia sztucznej zastawki.

*polega na rozklejeniu lub rozerwaniu zrośniętych zastawek za pomocą balonu wprowadzonego przez przegrodę międzyprzedsionkową

Poniżej 2 cm2 pojawiają się istotne hemodynamiczne zmiany.

37
Q

CO powoduje zwężenie lewego ujścia żylnego?

A

Powstawanie w okresie rozkurczu utrudnienie opróżniania się lewego przedsionka co prowadzi do gradientu ciśneinia rozkurczowego między lewym przedsionkiem, a lewą komorą, który jest bezpośrednim wskaźnikiem stopnia zwężenia.

Skutkiem tego jest wzrost ciśnienia w lewym przedsionku aby zapewnić przepływ przez zwężoną zastawkę i przenosi się na krążenie płucne (=>zastój płucny).

38
Q

Co dzieje się z tętniczkami płucnymi podczas ostrego zastoju płucnego?

A

ODruchowo się zwężają co przeciwdziała wzrostowi włosmoczlpwegp cosmoemoa hydrostatycznego i tym samym ogranicza zastó płucny.

stenoza mitralna

39
Q

Do czego z czasem doprowadza wzrost oporu tętniczek płucnych?

A

do nadcisńienia płucnego, obciążenia ciśnieniowego i w efekcie do przerostu prawej komory, a długotrwałę przeciążenie prawej komory doprowadza w końcowym efekcie do niewydolności RV

stenoza mitralna

40
Q

Jakie rodzaje nadciśnienia płucnego może powodować wzrost ciśnienia w lewym przedsionku w zwęzeniu zastawki mitralnej?

A
 • bierne
 • odczynowe
41
Q

Bierna postać nadciśnienia płucnego:

A

związana jest z przenoszeniem podwyższonego ciśnienia z lewego przedsionka wstecznie na tętnice płucne

42
Q

Odczynowa postać nadciśnienia płucnego:

A

związana z przerostem błony środkowej i zwłóknieniem błony wewnętrznej tętniczek płucnych

43
Q

Konsekwencje przewlekłego przeciążenia ciśnieniowego lewego przedsionka w zwężeniu zastawki mitralnej:

A

Powiększenie lewego przedsionka, co może powodować migotanie przedsionków.

Migotanie powoduje dalszy spadek rzutu serca, ponieważ szybki rytm serca skraca okres rozkurczu, redukuje czas napływu krwi do lewej komory i znacznie podnosi sićnienie w lewym przedsionku.

Zastój krwi w powiększonym lewym przedsionku przy współistniejącym migotaniu przedsionków predyskonuje do powstawania w nim zakrzepów (=> zatory obwodowe i mózgowy)

44
Q

Obraz kliniczny stenozy mitralnej:

A
 • ograniczenie tolerancji wysiłku
 • łatwe męczenie, duszność wysiłkowa (z powodu obrzęku płuc)
 • kaszel z odkrztuszaniem pienistej wydzieliny
 • podbarwiona krwią plwocina
 • nawracające zakażenia ukłądu oddechowego
 • kołatania serca
 • chrypka (zespół Ortnera - ucisk powiększonego lewego przedsionka na nerw krtaniowy wsteczny)
 • facies mitralis
45
Q

Stenoza mitralna - osłuchowo:

A
 • głośny kłapiący I ton, ton otwarcia zastawki mitralnej
 • szmer roskurczowy decrescendo o niskiej częstotliwości (turkot)
 • wraz z rozwojem nadciśnienia płucnego wzrasta amplituda skłądowej płucnej II tonu
46
Q

Co to facies mitralis?

A

mitralne zabarwienie policzków w przebiegu zaawansowanej stenozy mitralnej

47
Q

Niedomykalność zastawki aortalnej (niedomykalność aortalna, wsteczny przepływ aortalny):

A

wsteczny przepływ krwi w czasie rozkurczu z aorty do lewej komory przez niedomykające się płatki zastawki aortalnej.

48
Q

Co jest najczęstszą przyczyną niedomykalności zastawki aortalnej?

A

przebywcie choroby reumatycznej serca, bakteryjnego zapalenia wsiedzia, urazu lub kiły.

49
Q

Najczęstsza przyczyna łagodnej niedomukalności aortanej:

A

zaawansowane nadciśnienie tętnicze z ciśnieniem rozkurczowym >110 mm Hg

inne przyczyny:

 • kiłowe zapalenie aorty
 • tętniak aorty
 • zwężenie aorty
 • zespół łuku aorty (choroba takayasu)
 • pęknięcie zatoki Valsalvy
50
Q

Co może prowadzić do ostrej, dużej niedomykalności zastawki aortalnej?

A
 • infekcyjne zapalenie wsierdzia
 • rozwarstwienie aorty
 • uraz
51
Q

Co powoduje ostra niedomykalność aortalna?

A

Powoduje szczególnie duże zmiany hemodynamiczne u chorych, u których wcześniej doszło do przerostu lewej komory na skutek obciążenia ciśnieniowego, w związku z tym niepodatna lewa komora o małej jamie ma zmniejszoną rezerwę obciążenia wstępnego (np. rozwarstwienie aorty u chorych z nadciśnieniem tętniczym, infekcyjne zapalenie wsierdzia)

52
Q

Jaki przerost występuje w niedomykalności aortalnej?

A

przerost ekscentryczny

53
Q

Do czego prowadzi przewlekła niedomykalność aortalna?

A

W czasie rozkurczu dochodzi do wstecznego przepływu krwi z aorty do lewej komory przez niedomykające się płatki zastawki.
Objętościowe przeciążenie lewej komory wywołuje reakcje kompensacyjne obejmujące:

 • wzrost objętości końcoworozkurczowej
 • zwiększenie podatności ściany komory, która przyjmuje zwiększona objętość krwi
 • przerost ekscentryczny
54
Q

Obraz kliniczny niedomykalności aortalnej:

A

Okres wyrównania może utrzymywać sie przez bardzo długi czas, w związku z tym chorzy mogą nie odczuwać żadnych dolegliwości i prowadzić aktywny tryb życia.

U chorego stwierdza się:

 • uczucie silnego bicia serca
 • zawroty głowy
 • rzadziej krótkotrwałe omdlenia (z powodu gwałtowych wahań ciśnienia)
 • uczucie pulsowania w głowie
 • nieprzyjemne tętnienie w szyi
 • bóle wieńcowe
 • duszność (niewydolność LV)
55
Q

Badanie fizykalne u pacjenta z niedomykalnością aorty:

A
 • wzrost amplitudy ciśnienia tętniczego (>60mmHg)
 • chybkie i wysokie tętno (pulsus celer et altus)

Duże wahania ciśnienia powodują wyraźne tętnienie naczyń obwodowych, widoczne tętnienie tętnic szyjnych, rzadziej synchroniczne z tętnem drżenie głowy (objaw de Musseta), wyraźne tętno włośniczkowe (objaw Quinckego) na paznokciach, wartach lub płatkach małżowin usznych, widoczne jako naprzemienne czerwienie i blednięcie.

56
Q

Co to Cor bovinum (serce wole) i dla jakiej wad charakterystyczne?

A

jest to jedno z największych serc spotykanych w patologii kardiologicznej

występuje w niedomykalności aortalnej

57
Q

Zwężenie zastawki aortalnej (zwężenie lewego ujścia tętniczego, zastawkowe zwężenie aorty)

A

Zwężenie aortalnej drogi odpływu na poziomie zastawki, nadzastawkowym lub podzastawkowym, powodujące zmniejszenie odpływu z lewej komory do aorty wstępującej i wywołujące skurczowy gradient ciśnienia.

58
Q

Jaki przerost komory występuje w zwężeniu zastawki aortalnej?

A

dośrodkowy (koncentryczny) co zmniejsza wielkość jamy serca ze wszystkimi tego następstwami

59
Q

Prawidłowa powierzchnia ujścia aortalnego:

A

>3cm2

60
Q

Kiedy występuje łagodne zwężenie zastawki aortalnej?

A

jeśli prawidłowa powierzchnia ujścia aortalnego zmniejszy się o >50% (ale jeśli zmniejszy się do <0,7 cm2 o wtedy zwężenie krytyczne)

61
Q

Kiedy możemy mówić o krytycznym zwężeniu zastawki aortalnej?

A

jeśli powierzchnia ujścia aorty zmniejszy się do <0,7 cm2

62
Q

Obraz kliniczny zwężenia zastawki aortalnej:

A

Długi okres bezobjawowy (progresja zwężenia).

Po tym okresie pojawia się:

 • dławica piersiowa
 • omdlenia
 • duszność

i wówczas rokowanie zmienia sę dramatycznie (średnio po tych objawach chory żyje kilka lat)

inne typowe objawy:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • zasłabnięcia
63
Q

Niedomykalność zastawki trójdzielnej:

A

Wsteczny przepływ krwi z prawej komory do prawego przedsionka spowodowany jest niedomukaniem się płatków zastawki trójdzielnej. Wada jest rzadko pochodzenia organicznego. Najczęściej jest to wada czynnościowa, powstała w wyniku rozstrzeni prawej komory i wtórnego poszerzenia pierścienia zastawki.

64
Q

Etiologia niedomykalności zastawki trójdzielnej:

A

Jest zwykle skutkiem rozstrzeni prawej komory spowodowanej niewydolnością prawej komory lub nadciśnieniem płucnym, kiedy jej rozszerzenie powoduje rozciągnięcie pierścienia zastawki.

Radziej może ona wynikać z zapalenia wsierdzia.

65
Q

Patofizjologia niedomykalności zastawki trójdzielnej:

A

W następstwie cofania się krwi w czasie skurczu z prawej komory do prawego przedsionka wzrasta ciśnienie w prawym przedisonku i w ukłądzie żylnym, co prowadzi do objawó niewydolności prawokomorowej.

66
Q

Obraz kliniczny niedomykalności zastawki trójdzielnej:

A
 • nieprzyjemne uczucie pulsowania na szyi
 • widoczne poszerzone i tętniące żyły szyjne spowodowane falami zwrotnymi w żyłach szyjnych odzwierciedlającymi ciśnienie w prawej komorze
 • uczucie dyskomfortu, rozpierania w prawym podżebrzu (z powodu zastoju krwi w wątrobie)
 • u 15-20% żółte zabarwienie skóry
 • w dołku sercowym widoczne jest tętnienie powiększonej prawej komory
 • niecharakterystyczne skargi na uczucie zmęcznia i osłabienia

Nawet poważna niedomykalność zastawki trójdzielnej może być dobrze tolerowana przez wiele lat.

67
Q

Zwężenie zastawki trójdzienje:

A

zwężenie ujścia trójdzielnego utrudniające przepływ z prawego przedsionka do prawej komory

68
Q

Etiologia zwężenia zastawki trójdzielnej:

A

występuje bardzo rzadko i jest prawie zawsze pochodzenia reumatycznego

69
Q

Patofizjologia zwężenia zastawki trójdzielnej:

A

Prawy przedsionek przerasta i poszerza się.

Prawa komora nie jest odpowiednio napełniana i pozostaje mała.

W obrazie klinicznym bominują objawy niewydolności prawokomorowej.

Przerost prawego przedsionka i mała prawa komora.

70
Q

Obraz kliniczny zwężenia zastawki trójdzielnej:

A

Często mało charakterystyczne skargi chorego na znużenie i osłąbienie, występuje uczucie tętnienia na szyi spowodowane falami tętna żył szyi spowodowane falami tętna żył szyjnych, gniecenie i rozpieranie w prawym podżebrzu, duszność występuje tylko przy współistniejącym zwężeniu mitralnym.

Przyczyną dolegliwości jest zmniejszony rzut skurczowy prawej komory oraz zastój krwi w żyłac przewodu pokarmowego i wątroby.

71
Q

Sinicze wrodzone wady serca:

A
 • przełożenie dużych tętnic
 • atrezja zastawki trójdzielnej
 • zwężenie tętnicy płucnej
 • wada Ebsteina
 • tetralogia Fallota
72
Q

Niesinicze wrodzone wady serca:

A
 • ubytki międzykomorowe
 • ubytki międzyprzedsionkowe
 • przetrwały przewód tętniczy
 • zwężenie cieśni aorty
 • zwężenie prawego ujścia tętniczego

ale ubytki międzykomorowe, międzyprzedsionkowe, przetrwał przewód tętniczy po odwróceniu przecieku stają się wadami siniczymi

73
Q

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)

A

Zmiany hemodynamiczne i objawy kliniczne zależą od rozmiarów ubytku i zachowania się oporu płucnego.

Przeciek z lewej strony na prawą zwiększa przepływ płucny. U części chorych wzrost oporu płucnego prowadzi do odwrócenia przecieku (przeciek z prawej do lewej komory serca) - zespoł Eisenmengera.

Występują:

 • szmer holosystoliczny
 • w miarę zwiększania wielkości przepływu pojawiają się cechy nadciśnienia płucnego i przerostu RV
 • przy odwróceniu kierunku przecieku szmer cichnie i zanika
 • najczęstsze powikłanie - bakteryjne zapalenie wsierdzia
74
Q

Rodzaje ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)

A
 • drożny otwór owalny
 • wady zatoki żylnej żył głównej dolnej
 • anomalie zatoki wieńcowej
75
Q

W którą stronę następuje przepływ w ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)

A

U dzieci z pierwotnym ASD występuje przeciek z lewa na prawo w pierwszych miesiącach życia. Zwiększony przepływ płucny staje się przyczyną powstawania szmerów przepływu nad tętnicą płucną.

76
Q

Objawy ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej(ASD):

A
 • częste dolegliwości ze strony ukłądu oddechowego
 • duszność wysiłkowa
 • kołatanie serca
 • niewydolność serca (w zaawansowanym stadium)
77
Q

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

A

Wystęuje częściej u dzieci urodzonych w okolicach górskich lub dziecki matek, które przebył różyczkę. W życiu płodowym przewód pozwala na przepływ krwi z krążenia pucnego do aorty. Zwykle ulega zamknięciu w pierwszym miesiącu.

78
Q

Patofizjologia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

A

Dzieci bez dolegliwości.

Przeciek z lewa na prawo.

Czasami rozwija się nadcisnienie płucne. prowadząc do zespołu Eisenmengera.

79
Q

W którą stronę następuje przeciwk w przetrwałym przewodzie tętniczym?

A

z lewa na prawo

80
Q

Przełożenie (transpozycja) dużych tętnic

A

w najczęstszej postacji jest to odejście aorty od prawej, a tętnicy płucnej od lewej komory. Jeśli nie ma przecieków jedynym połączeniem obiegów jest przewód tętniczy. Jest to najczęstsza sinicza wada serca, sinica po urodzeniu, krążenie hiperdynamiczne.

81
Q

Tetralogia Fallota

A

Sinicza wada serca spowodowana brakiem obrotu szypuły serca w życiu płodowym.

Obejmuje:

 • zwężenie ujścia pnia płucnego
 • ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD)
 • przerost prawej komory
 • prwadostronne przesunięcie aorty nad przegrodę międzykomorową
82
Q

Patofizjologia tetralogii Fallota:

A

Zaburzenia hemodynamiczne i orbaz kliniczny wady zależne są od rozmiarów ubytku i zwężenia ujścia pnia płucnego. Najczęsciej występuje przeciek z prawej strony serca do lewej ze znacznie zmniejszonym przepływem płucnym.

Rozwija się duszność.

Charakterystyczne są napady hipoksemiczne i kucanie dzieci przy wysiłku.

83
Q

Co to jest zespół Eisenmengera?

A

jest to odwrócenie przecieku (z lewej na prawą) na z prawej na lewą z powodu wzrostu oporu płucnego