Organisering av NAV Flashcards Preview

Velferdspolitikk > Organisering av NAV > Flashcards

Flashcards in Organisering av NAV Deck (12):
1

Hva er NAV?

Hjelper mennesker å komme på rett vei....

Samfunnsoppdragene :

- Bidra til at flere kommer i arbeid

- Portvoktere til velferdsytelsene/ forvalte et politisk bestemt regelverk

- Bidra til et velfungerende arbeidsmarked

 

Basale behov – mat og bolig – før jobb

Arbeidsrettede tiltak og helsebehandling samtidig.


Fokus på barn og familie :

utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud

2

Hvorfor er arbeid viktig for den enkelte?

- Inntekt

- Status

- Ordner hverdagen

- Gir rutiner

- Sosial tilhørighet, vennskap

- Mestring

- Mening utenfor en selv

Arbeid = medisin ?

3

Hva menes med "Kommune + Stat = NAV kontor"?

...

4

Hvilket departement er ansvarlig for NAV? Og hvordan er NAV oppbygd?

- Arbeids- og sosialdepartementet (øverst)

- Arbeids- og velferds- direktoratet (nest øverst)

- NAV- fylker (Statlige styringssignaler og statlig rapportering) og kommuner (kommunale stryingsstingaler og kommunal rapportering)
- NAV kontor

- Kommunestryet og fylkesmannen (tilsyn med kommunen?)

5

Hva har Arbeids- og sosialdepartementet ansvar for?

Ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

6

Hva har Arbeids- og velferdsdirektoratet ansvar for?

Ansvar for å styre, leie og utvikle Arbeids- og velferdsetaten. Direktoratet har overordna ansvar for at

NAV når de mål og resultater som er satt og omsetter

politiske føringer til praktisk handling.

Direktoratet er også fagdirektoratet for de kommunale sosiale tjenestene.

 

7

Hva har NAV fylke ansvar for?

NAV Fylke :
 

- Iverksette statlige styringssignaler.
- Støtte, styre og utvikle de lokale NAV kontorene i partnerskap med kommunene.

8

Hvordan er NAV organisert?

NAV :

- Arbeids- og tjenestelinjen 

- Ytelseslinjen 

- Økonomilinjen 

9

Hvordan fungerer arbeids- og tjenestelinjen i NAV?

Arbeids- og tjenestelinjen :

- NAV fylke med spesialenheter som f.eks ALS og ARK

- NAV kontor i kommuner og bydeler (partnerskap med 428 kommuner)

- NAV kontaktsenter

- NAV hjelpemidler

10

Hvordan fungerer Ytelseslinjen i NAV?

Ytelseslinjen :

- NAV arbeid og ytelser

- NAV familie- og pensjonsytelser

- NAV kontroll

- NAV klageinstans

11

Hvordan fungerer økonomilinjen i NAV?

Økonomilinjen :

- NAV innkreving

- NAV Økonomi pensjon
- NAV Økonomi stønad

- NAV Økonomitjeneste

12

Hva gjør NAV kontorene?

- Følge opp brukere mot arbeid

- Hjelp til selvhjelp

- Lage aktivitetsplan med de brukerne som trenger det mest

- Stille krav om aktiv jobbsøking eller annen aktivitet

- Matche mot ledige stillinger

- Vurdere aktuelle Arbeidsmarkedstiltak (praksisplan, AMO, oppfølgingstiltak mm)

- Bistå arbeidsgivere med å finne aktuelle kandidater

- Opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven herunder økonomisk rådgivning

- Økonomisk sosial stønad

- Midlertidig botilbud

- Følge opp sykmeldte

- Avklare bistandsbehov/ avklare arbeidsevne