Makt Flashcards Preview

Velferdspolitikk > Makt > Flashcards

Flashcards in Makt Deck (26):
1

Hva menes med institusjonell makt?

Institusjonell makt :

Formelle og uformelle regler som regulerer forholdet mellom de som har, eller ønsker å ha, ulike former for makt.

 

F.eks om noen blir lagt inn på sykehuset, kan dem ikke forlate sykehuse pga reglene som bestemmer når og om, osv.

2

Hva menes med beslutningsmakt?

Beslutningsmakt =

Evnen til å få sin vilje gjennom til tross for motstan (Weber).

3

Hva menes med strukturell makt?

Strukturell makt =

Alle strukturer og all påvirkning som har evne til å bevege menneske, eller til å holde dem fast og hindre dem i å bevege seg (Engelstad).

4

Hva menes med autoritativ beslutningsmakt?

Autoritativ beslutningsmakt =
Storting, regjering og kommunestyre og fylkesting har denne type makt (den folkevalgte maktkanal).
Dvs. de har makt til å bestemme over andre.

5

Hvilke er de tre supplerende maktkanaler? (til den folkevalgte maktkanal).

1. Den korporative maktkanalen

2. Direkte aksjoner

3. Mediekanalen

6

Hva menes med dagsordenmakt?

Dagsordenmakt =

 

Makt til å påvirke hvilke tema som tas opp.

 

7

Hva menes med definisjonsmakt?

Definisjonsmakt =

 

Makt til å påvirke hvordan temaet oppfattes (problem og løsninger)

8

Hva menes med portvaktsmakt?

Portvaktsmakt =

Makt til å påvirke hvem som får delta i diskusjoner

9

Hva menes med bekjentskapsmakt?

Bekjentskapsmakt = ?

10

Hva menes med posisjonsmakt?

Posisjonsmakt =

 

Beslutningsmakt som følger av posisjon/stilling.

Påstand : Det finnes en elite av samme type mennesker som har makt "overalt".

11

Hva menes med pluralistisk ledelse?

Pluralistisk ledelse =

Noen har makt på ett område, andre har makt på andre områder.

12

Hva menes med makt som bytte?

Makt som bytte :

Begge parter gir og tar.

13

Tror du det finnes mye skjult makt?

Ja.

Bla. indirekte makt, pengemakt og diverse byttesituasjoner.

14

Hva menes med diskurs? (makt)

Diskurs :

Likner på definisjonsmakt. Handler om språk, begreper, relevans, praksis og forståelse.

Forskjellen er : Definisjonsmakt hanlder mer om hv saken er/handler om.

15

Hva menes med markedets makt over sinnene?

Markedets makt over sinnene :

Får oss blant annet til å handle/shoppe mer enn vi trenger, og får oss til å tro at vi trenger mer.

Osv... 

16

Hva menes med kjønnsmakt?

Kjønnsmakt : 

Kjønn blir behandler noe forskjellig...

Blant annet er flere menn ledere, og flere kvinner i lavlønnede yrker..

osv...

17

Hva menes med det tvetydige?

Det tvetydige =

Skjulte baktanker

18

Hva er Foucault? 

Foucault :

En fransk filosof. om makt.

- Dominans (hvem)

- Strategi (forhandling) fordeling og utfordrer

- Stryringsmentalitet (tilpassning) (usikkerhet) (lovlydighet) (f.eks overvåking).

 

19

Hva menes med motmakt?

Motmakt =

F.eks protester. 

20

Hva menes med empowerment/korporativ makt?

Empowerment/korporativ makt =

Brukermedvirkning

21

Hvilke tre spørsmål er gjerne viktigste og mest akutelle ang makt?

Viktigste og mest akutelle spørsmål ang makt =

Hva er?

Hvem har?

Viktigste områder?

22

Hva handler den folkevalgte maktkanal om? 

Den folkevalgte maktkanal :
Folket stemmer frem et Storting, som igjen avgjør hvem som får regjeringsmakten.

Altså går makten fra velgerne til partiene, gjennom stortingsvalg som bestemmer Stortingets sammensetning, som så bestemmer hva slags regjering vi får.

 

 

23

Hva menes med direkte og indirekte makt?

...

24

Hva handler den korporative maktkanalen om?

Den korporative maktkanalen =
En av de tre andre maktkanalene som supplerer den folkevalgte maktkanalen.

- Den viktigste av disse er de organiserte interessenes innflytelse på politikken, dette blir da kalt den korporative maktkanalen.

- I denne deltar profesjoner, arbeidsgivere og andre grupper gjennom sine organisasjoner og prøver å påvirke politiske beslutninger.

25

Hva handler dirkete aksjoner om?

Dirkete aksjoner =

En av de tre andre maktkanalene som supplerer den folkevalgte maktkanalen.

- Den blir kalt den tredje kanal, og handler om streiker, demonstrasjoner, underskriftaksjoner og liknende.

26

Hva handler mediekanalen om?

Mediekanalen =

En av de tre andre maktkanalene som supplerer den folkevalgte maktkanalen.

- Den blir kalt den fjerde maktkanal, og handler om massemedia, aviser, rasio, fjernsyn, osv.

- Denne kanalen (massemedia) setter ofte dagsorden for hvilke sosial- og helseproblemer som velgere og politikere oppfatter som mest presserende (dagsordenmakt). 

- De påvirker hvordan problemene oppfattes, og hvilke løsninger som framstår som mest nærliggende (definisjonsmakt). 

- De styrer også i en viss grad hvem som slipper til i det offentlige ordskiftet og hvem som ikke gjør det (portvaktmakt). 

- I dag, også sosiale medier, som har svekket de tradisjonelle massemediene rolle som portvakter. Langt flere kan nå delta.