Phonetics - animals Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - animals > Flashcards

Flashcards in Phonetics - animals Deck (152):
1

ˈæləˌgeɪtər

alligator

2

ˈænt

ant

3

ˈæntˌiːtər

anteater

4

ˈæntəˌloʊp

antelope

5

ˌɑrməˈdɪloʊ

armadillo

6

bæˈbuːn

baboon

7

ˈbædʒər

badger

8

ˈbæt

bat

9

ˈber

bear

10

ˈbiːvər

beaver

11

ˈbiː

bee

12

ˈbiːtəl

beetle

13

ˈbɔr

boar

14

ˈbəfəˌloʊ

buffalo

15

ˈbəmbəlˌbiː

bumblebee

16

ˈkæməl

camel

17

kəˈneriː

canary

18

ˈkæt

cat

19

ˈkætəˌpɪlər

caterpillar

20

ˈsentəˌpiːd

centipede

21

kəˈmiːljən

chameleon

22

ˈtʃiːtə

cheetah

23

ˈtʃɪkən

chicken

24

ˈklæm

clam

25

ˈkɑkˌroʊtʃ

cockroach

26

ˈkɔrəl

coral

27

ˈkuːgər

cougar

28

ˈkæʊ

cow

29

kaɪˈoʊtiː

coyote

30

ˈkræb

crab

31

ˈkreɪn

crane

32

ˈkreɪˌfɪʃ

crayfish

33

ˈkrɑkəˌdaɪl

crocodile

34

ˈkroʊ

crow

35

ˈdædiː ˈlɔŋ ˈlegz

daddy long legs

36

ˈdɪr

deer

37

ˈdɪŋgoʊ

dingo

38

ˈdɔg

dog

39

ˈdɑlfən

dolphin

40

ˈdɑŋkiː

donkey

41

ˈdəv

dove

42

ˈdrægənˌflaɪ

dragonfly

43

ˈdək

duck

44

ˈiːgəl

eagle

45

ˈiːl

eel

46

ˈeləfənt

elephant

47

ˈelk

elk

48

fləˈmɪŋgoʊ

flamingo

49

ˈflaɪ

fly

50

ˈfɑks

fox

51

ˈfrɔg

frog

52

gəˈzel

gazelle

53

dʒəˈræf

giraffe

54

ˈgoʊt

goat

55

ˈguːs

goose

56

gəˈrɪlə

gorilla

57

ˈgræsˌhɑpər

grasshopper

58

ˈgræʊnˌhɔg

groundhog

59

ˈgɪniː ˈpɪg

guinea pig

60

ˈgəl

gull

61

ˈhæm(p)stər

hamster

62

ˈher

hare

63

ˈhen

hen

64

ˌhɪpəˈpɑtəməs

hippopotamus

65

ˈhɔrs

horse

66

ˈhəmɪŋˌbərd

hummingbird

67

haɪˈiːnə

hyena

68

ˈdʒæˌgwɑr

jaguar

69

ˈdʒeliːˌfɪʃ

jellyfish

70

ˌkæŋgəˈruː

kangaroo

71

kəˈwɑlə

koala

72

kəˈmoʊdoʊ ˈdrægən

komodo dragon

73

ˈleɪdiːˌbəg

ladybug

74

ˈliːmər

lemur

75

ˈlaɪən

lion

76

ˈlɪzərd

lizard

77

ˈlɑmə

llama

78

ˈlɑbstər

lobster

79

ˈlɪŋ(k)s

lynx

80

ˈmɪrˌkæt

meerkat

81

ˈmɪŋk

mink

82

ˈmoʊl

mole

83

ˈməŋkiː

monkey

84

məˈskiːtoʊ

mosquito

85

ˈmɔθ

moth

86

ˈmæʊs

mouse

87

ˈɑktəpəs

octopus

88

ˈpɑsəm

opossum

89

ˈɑstrɪtʃ

ostrich

90

ˈɑtər

otter

91

ˈæʊl

owl

92

ˈɑks

ox

93

ˈpændə

panda

94

ˈpænθər

panther

95

ˈperət

parrot

96

ˈpiːˌkɑk

peacock

97

ˈpengwən

penguin

98

ˈfezənt

pheasant

99

ˈpɪg

pig

100

ˈpɪdʒən

pigeon

101

pəˈrɑnə

piranha

102

ˈplætɪpəs

platypus

103

ˈpoʊlər ˈber

polar bear

104

ˈpoʊniː

pony

105

ˈpɔrkjəˌpaɪn

porcupine

106

ˈprɔn

prawn

107

təˈrænəˌdɑn

pteranodon

108

ˈpəfən

puffin

109

ˈræbət

rabbit

110

ræˈkuːn

raccoon

111

ˈræt

rat

112

ˈreɪnˌdɪr

reindeer

113

raɪˈnɑsrəs

rhinoceros

114

ˈruːstər

rooster

115

ˈskɔrpiːən

scorpion

116

ˈsiː əˈneməniː

sea anemone

117

ˈsiː ˈkjuːkəmbər

sea cucumber

118

ˈsiː ˈərtʃən

sea urchin

119

ˈsiːl

seal

120

ˈsiːˌʃel

seashell

121

ˈʃɑrk

shark

122

ˈʃiːp

sheep

123

ˈskəŋk

skunk

124

ˈsləg

slug

125

ˈsneɪl

snail

126

ˈsneɪk

snake

127

ˈspaɪdər

spider

128

ˈskwərl

squirrel

129

ˈstɑrˌfɪʃ

starfish

130

ˌstegəˈsɔrəs

stegosaurus

131

ˈreɪ

ray

132

ˈstɔrk

stork

133

ˈswɑn

swan

134

ˈsɔrdˌfɪʃ

swordfish

135

ˈteɪpər

tapir

136

tæzˈmeɪniːən ˈdevəl

tasmanian devil

137

ˈtaɪgər

tiger

138

ˈtoʊd

toad

139

ˈtuːnə ˈfɪʃ

tuna fish

140

ˈtərkiː

turkey

141

ˈtərtəl

turtle

142

təˌrænəˈsɔrəs

tyrannosaurus

143

ˈwɔlrəs

walrus

144

ˈwɔrtˌhɔg

warthog

145

ˈwɑsp

wasp

146

ˈwiːzəl

weasel

147

ˈweɪl

whale

148

ˈwʊlf

wolf

149

ˌwʊlvəˈriːn

wolverine

150

ˈwʊdˌpekər

woodpecker

151

ˈwərm

worm

152

ˈziːbrə

zebra