Phonetics - items found in a bathroom Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - items found in a bathroom > Flashcards

Flashcards in Phonetics - items found in a bathroom Deck (38):
1

ˈbəbəl ˈbæθ

bubble bath

2

ˈkoʊm

comb

3

ˈdentəl ˈflɑs

dental floss

4

diːˈoʊdərənt

deodorant

5

ˈdaɪəˌdem

diadem

6

dɪˈspoʊzəbəl ˈreɪzər

disposable razor

7

ˈemriː ˈbɔrd

emery board

8

ˈaɪ ˈlaɪnər

eye liner

9

ˈaɪ ˈʃædoʊ

eye shadow

10

ˈaɪˌlæʃ ˈkərlər

eyelash curler

11

ˈfeɪs ˈkriːm

face cream

12

ˈflɔr ˈwaɪpər

floor wiper

13

fæʊnˈdeɪʃən

foundation

14

ˈher ˈbrəʃ

hair brush

15

ˈher ˈspreɪ

hair spray

16

ˈlɪpˌstɪk

lipstick

17

mæˈskerə

mascara

18

ˈmedəsən ˈkæbnɪt

medicine cabinet

19

ˈmɪrər

mirror

20

ˈneɪl ˈbrəʃ

nail brush

21

ˈneɪl ˈklɪpərz

nail clippers

22

ˈneɪl ˈfaɪl

nail file

23

ˈneɪl ˈpɑlɪʃ

nail polish

24

ˈneɪl ˈsɪzərz

nail scissors

25

ˈpərˌfjuːm

perfume

26

ˈpæʊdər kəmˈpækt

powder compact

27

ʃæmˈpuː

shampoo

28

ˈʃeɪvɪŋ ˈbrəʃ

shaving brush

29

ˈʃæʊr ˈkərtən

shower curtain

30

ˈsoʊp

soap

31

ˈtɔɪlət ˈpeɪpər

toilet paper

32

ˈtuːθˌbrəʃ

toothbrush

33

ˈtæʊl

towel

34

ˈtwiːzərz

tweezers

35

ˈwɔʃɪŋ ˈspəndʒ

washing sponge

36

ˈkloʊz ˈpeg

clothes peg

37

ˈkɑtən ˈbədz

cotton buds

38

ˈlɪp ˈglɑs

lip gloss