Phonetics - professions Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - professions > Flashcards

Flashcards in Phonetics - professions Deck (121):
1

æktər

actor

2

ˈɑrkəˌtekt

architect

3

ˈɑrtɪst

artist

4

ˈæstrəˌnɔt

astronaut

5

ˈæθˌliːt

athlete

6

ˈɔθər

author

7

ˈbeɪkər

baker

8

ˌbæləˈriːnə

ballerina

9

ˈbændət

bandit

10

ˈbɑrbər

barber

11

ˈbɑrˌtendər

bartender

12

bjuːˈtɪʃən

beautician

13

ˈbegər

beggar

14

ˈblækˌsmɪθ

blacksmith

15

ˈbɑdiːˌgɑrd

bodyguard

16

ˈbʊkˌkiːpər

bookkeeper

17

ˈboʊlər

bowler

18

ˈbɑksər

boxer

19

ˈbrɪkˌleɪər

bricklayer

20

ˈbroʊkər

broker

21

ˈbəs ˈdraɪvər

bus driver

22

ˈbʊtʃər

butcher

23

ˈbətlər

butler

24

ˈkæmrə ˈmæn

camera man

25

ˈkæptən

captain

26

ˈkɑrpəntər

carpenter

27

kæˈʃɪr

cashier

28

ˈʃoʊfər

chauffeur

29

ˈʃef

chef

30

ˈkoʊtʃ

coach

31

ˈkoʊst ˈgɑrd

coast guard

32

kəmˈpoʊzər

composer

33

kənˈdəktər

conductor

34

ˈkʊriːər

courier

35

ˈdentəst

dentist

36

dɪˈtektɪv

detective

37

dəˈrektər

director

38

ˈdaɪvər

diver

39

ˈdɑktər

doctor

40

ˈdrəmər

drummer

41

ɪˌlekˈtrɪʃən

electrician

42

ˈfæktriː ˈwərkər

factory worker

43

ˈfɑrmər

farmer

44

ˈfɪgjər ˈskeɪtər

figure skater

45

ˈfɪr ˈfaɪtər

fire fighter

46

ˈflaɪt əˈtendənt

flight attendant

47

ˈflɔrɪst

florist

48

ˈfʊtˌbɔl ˈpleɪər

football player

49

ˈfɔrtʃən ˈtelər

fortune teller

50

ˈfəriːər

furrier

51

ˈgɑrdənər

gardener

52

ˈgeɪʃə

geisha

53

ˈdʒenrəl

general

54

ˈgoʊlˌsmɪθ

goldsmith

55

ˈdʒɪmˌnæst

gymnast

56

ˈhæʊsˌwaɪf

housewife

57

ˈhəntər

hunter

58

ˈaɪs ˈhɑkiː ˈpleɪər

ice hockey player

59

ɪnˈtərprətər

interpreter

60

ˈdʒɑkiː

jockey

61

ˈdʒədʒ

judge

62

ˈkɪŋ

king

63

ˈlɔjər

lawyer

64

ˈləmbərˌdʒæk

lumberjack

65

məˈdʒɪʃən

magician

66

ˈmeɪlˌmæn

mailman

67

ˈmɑrʃəl ˈɑrtɪst

martial artist

68

məˈsɑʒ ˈθerəpɪst

massage therapist

69

mɪˈkænɪk

mechanic

70

ˈmɑdəl

model

71

ˈməŋk

monk

72

mjuːˈzɪʃən

musician

73

ˈnən

nun

74

ˈnərs

nurse

75

ɑpˈtɪʃən

optician

76

ˈpeɪntər

painter

77

pəˈθɑlədʒɪst

pathologist

78

fəˈtɑgrəfər

photographer

79

piːˈænɪst

pianist

80

ˈpɪkəˌloʊ

piccolo

81

ˈpaɪlət

pilot

82

ˈpaɪrət

pirate

83

ˈpləmər

plumber

84

ˈpoʊət

poet

85

pəˈliːs ˈɑfəsər

police officer

86

ˌpɑləˈtɪʃən

politician

87

ˈpoʊp

pope

88

ˈpɔrtər

porter

89

ˈprezədənt

president

90

ˈpriːst

priest

91

ˈprɪns

prince

92

ˈprɪnsəs

princess

93

ˈprɪzən ˈgɑrd

prison guard

94

səˈkaɪətrɪst

psychiatrist

95

ˈkwiːn

queen

96

ˈroʊər

rower

97

ˈseɪlər

sailor

98

ˈsaɪəntɪst

scientist

99

ˈsekrəˌteriː

secretary

100

sɪˈkjʊrətiː ˈgɑrd

security guard

101

ˈʃepərd

shepherd

102

ˈʃerəf

sheriff

103

ˈsɪŋər

singer

104

ˈskiː ˈdʒəmpər

ski jumper

105

ˈskaɪ ˈdaɪvər

sky diver

106

ˈsoʊldʒər

soldier

107

ˈspiːd ˈskeɪtər

speed skater

108

ˈstuːdənt

student

109

ˈsərdʒən

surgeon

110

ˈteɪlər

tailor

111

ˈtæksiː ˈdraɪvər

taxi driver

112

ˈtiːtʃər

teacher

113

ˈtenəs ˈpleɪər

tennis player

114

ˈθiːf

thief

115

ˌvetərəˈneriːən

veterinarian

116

ˈweɪtrəs

waitress

117

ˈweɪst kəˈlektər

waste collector

118

ˈwaɪnˌmeɪkər

winemaker

119

ˈwɪtʃ

witch

120

ˈreslər

wrestler

121

ˈzuːˌkiːpər

zookeeper