Phonetics - numbers Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - numbers > Flashcards

Flashcards in Phonetics - numbers Deck (110):
1

ˈziːroʊ

zero

2

ˈwən

one

3

ˈtuː

two

4

ˈθriː

three

5

fɔr

four

6

ˈfaɪv

five

7

ˈsɪks

six

8

ˈsevən

seven

9

ˈeɪt

eight

10

ˈnaɪn

nine

11

ˈten

ten

12

ɪˈlevən

eleven

13

ˈtwelv

twelve

14

ˌθərˈtiːn

thirteen

15

fɔrˈtiːn

fourteen

16

ˌfɪfˈtiːn

fifteen

17

ˌsɪkˈstiːn

sixteen

18

ˌsevənˈtiːn

seventeen

19

(ˈ)eɪˈtiːn

eighteen

20

naɪnˈtiːn

nineteen

21

ˈtwentiː

twenty

22

ˈtwentiː ˈwən

twenty-one

23

ˈtwentiː ˈtuː

twenty-two

24

ˈtwentiː ˈθriː

twenty-three

25

ˈtwentiː fɔr

twenty-four

26

ˈtwentiː ˈfaɪv

twenty-five

27

ˈtwentiː ˈsɪks

twenty-six

28

ˈtwentiː ˈsevən

twenty-seven

29

ˈtwentiː ˈeɪt

twenty-eight

30

ˈtwentiː ˈnaɪn

twenty-nine

31

ˈθərtiː

thirty

32

ˈθərtiː ˈwən

thirty-one

33

ˈθərtiː ˈtuː

thirty-two

34

ˈθərtiː ˈθriː

thirty-three

35

ˈθərtiː fɔr

thirty-four

36

ˈθərtiː ˈfaɪv

thirty-five

37

ˈθərtiː ˈsɪks

thirty-six

38

ˈθərtiː ˈsevən

thirty-seven

39

ˈθərtiː ˈeɪt

thirty-eight

40

ˈθərtiː ˈnaɪn

thirty-nine

41

ˈfɔrtiː

forty

42

ˈfɔrtiː ˈwən

forty-one

43

ˈfɔrtiː ˈtuː

forty-two

44

ˈfɔrtiː ˈθriː

forty-three

45

ˈfɔrtiː fɔr

forty-four

46

ˈfɔrtiː ˈfaɪv

forty-five

47

ˈfɔrtiː ˈsɪks

forty-six

48

ˈfɔrtiː ˈsevən

forty-seven

49

ˈfɔrtiː ˈeɪt

forty-eight

50

ˈfɔrtiː ˈnaɪn

forty-nine

51

ˈfɪftiː

fifty

52

ˈfɪftiː ˈwən

fifty-one

53

ˈfɪftiː ˈtuː

fifty-two

54

ˈfɪftiː ˈθriː

fifty-three

55

ˈfɪftiː fɔr

fifty-four

56

ˈfɪftiː ˈfaɪv

fifty-five

57

ˈfɪftiː ˈsɪks

fifty-six

58

ˈfɪftiː ˈsevən

fifty-seven

59

ˈfɪftiː ˈeɪt

fifty-eight

60

ˈfɪftiː ˈnaɪn

fifty-nine

61

ˈsɪkstiː

sixty

62

ˈsɪkstiː ˈwən

sixty-one

63

ˈsɪkstiː ˈtuː

sixty-two

64

ˈsɪkstiː ˈθriː

sixty-three

65

ˈsɪkstiː fɔr

sixty-four

66

ˈsɪkstiː ˈfaɪv

sixty-five

67

ˈsɪkstiː ˈsɪks

sixty-six

68

ˈsɪkstiː ˈsevən

sixty-seven

69

ˈsɪkstiː ˈeɪt

sixty-eight

70

ˈsɪkstiː ˈnaɪn

sixty-nine

71

ˈsevəntiː

seventy

72

ˈsevəntiː ˈwən

seventy-one

73

ˈsevəntiː ˈtuː

seventy-two

74

ˈsevəntiː ˈθriː

seventy-three

75

ˈsevəntiː fɔr

seventy-four

76

ˈsevəntiː ˈfaɪv

seventy-five

77

ˈsevəntiː ˈsɪks

seventy-six

78

ˈsevəntiː ˈsevən

seventy-seven

79

ˈsevəntiː ˈeɪt

seventy-eight

80

ˈsevəntiː ˈnaɪn

seventy-nine

81

ˈeɪtiː

eighty

82

ˈeɪtiː ˈwən

eighty-one

83

ˈeɪtiː ˈtuː

eighty-two

84

ˈeɪtiː ˈθriː

eighty-three

85

ˈeɪtiː fɔr

eighty-four

86

ˈeɪtiː ˈfaɪv

eighty-five

87

ˈeɪtiː ˈsɪks

eighty-six

88

ˈeɪtiː ˈsevən

eighty-seven

89

ˈeɪtiː ˈeɪt

eighty-eight

90

ˈeɪtiː ˈnaɪn

eighty-nine

91

ˈnaɪntiː

ninety

92

ˈnaɪntiː ˈwən

ninety-one

93

ˈnaɪntiː ˈtuː

ninety-two

94

ˈnaɪntiː ˈθriː

ninety-three

95

ˈnaɪntiː fɔr

ninety-four

96

ˈnaɪntiː ˈfaɪv

ninety-five

97

ˈnaɪntiː ˈsɪks

ninety-six

98

ˈnaɪntiː ˈsevən

ninety-seven

99

ˈnaɪntiː ˈeɪt

ninety-eight

100

ˈnaɪntiː ˈnaɪn

ninety-nine

101

ˈwən ˈhəndrəd

one hundred

102

ˈtuː ˈhəndrəd

two hundred

103

ˈθriː ˈhəndrəd

three hundred

104

fɔr ˈhəndrəd

four hundred

105

ˈfaɪv ˈhəndrəd

five hundred

106

ˈsɪks ˈhəndrəd

six hundred

107

ˈsevən ˈhəndrəd

seven hundred

108

ˈeɪt ˈhəndrəd

eight hundred

109

ˈnaɪn ˈhəndrəd

nine hundred

110

ˈwən ˈθæʊzən

one thousand