Phonetics - toys Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - toys > Flashcards

Flashcards in Phonetics - toys Deck (31):
1

ˈbɔl

ball

2

bəˈluːn

balloon

3

ˈbiːtʃ ˈbɔl

beach ball

4

ˈblɑks

blocks

5

ˈbɔrd ˈgeɪm

board game

6

ˈbəkət ənd ˈspeɪd

bucket and spade

7

ˌkerəˈsel

carousel

8

ˈklæʊn

clown

9

ˈkreɪˌɑnz

crayons

10

ˈdek əv ˈkɑrdz

deck of cards

11

ˈdɑl

doll

12

ˈdɑlˌhæʊs

dollhouse

13

ˈdʒækənðəˌbɑks

jack-in-the-box

14

ˈdʒɪgˌsɔ ˈpəzəl

jigsaw puzzle

15

ˈdʒəmp ˈroʊp

jump rope

16

ˈkaɪt

kite

17

ˈmɑrbəlz

marbles

18

ˈməŋkiː ˈbɑrz

monkey bars

19

ˈpəpət

puppet

20

ˈreɪdiːˌoʊ ˈkɑr

radio car

21

ˈrætəl

rattle

22

ˈroʊˌbɑt

robot

23

ˈsiː ˈsɔ

see saw

24

ˈspɪnɪŋ ˈtɑp

spinning top

25

ˈstɔriː ˈbʊk

story book

26

ˈswɪŋ

swing

27

ˈtediː ˈber

teddy bear

28

ˈtɔɪ ˈerˌpleɪn

toy airplane

29

ˈtɔɪ ˈkɑr

toy car

30

ˈvɪdiːˌoʊ ˈgeɪm

video game

31

ˈjoʊ -ˈjoʊ

yo-yo