Phonetics - items at home Flashcards Preview

English Phonetics > Phonetics - items at home > Flashcards

Flashcards in Phonetics - items at home Deck (68):
1

ˈɑrmˌtʃer

armchair

2

ˈæʃˌtreɪ

ashtray

3

ˈbed

bed

4

ˈbedˌsaɪd ˈteɪbəl

bedside table

5

ˈbentʃ

bench

6

ˈblæŋkət

blanket

7

ˈbʊk ˈʃelf

book shelf

8

ˈbruːm

broom

9

ˈbrəʃ ənd ˈdəsˌpæn

brush and dustpan

10

ˈkændəl ˈstɪk

candle stick

11

ˈkɑrpət

carpet

12

ˈkɑrpət ˈwɪp

carpet whip

13

ˈkɑrpət ˈwɪp

carpet whip

14

ˈsiːlɪŋ ˈspɑtˌlaɪt

ceiling spotlight

15

ˈtʃer

chair

16

ˌsɪgəˈrets

cigarettes

17

ˈkoʊt ˈhæŋər

coat hanger

18

ˈkoʊt ˈhʊk

coat hook

19

ˈkɔfiː ˈteɪbəl

coffee table

20

ˈkɔfər

coffer

21

ˈkəbərd

cupboard

22

ˈkərtən

curtain

23

ˈdek əv ˈkɑrdz

deck of cards

24

ˈdesk

desk

25

ˈdɔr

door

26

ˈdɔr ˈhændəl

door handle

27

ˈdresər

dresser

28

ˈdriːɪŋ ˈræk

drying rack

29

ˈæʊr ˈglæs

hour glass

30

ˈhæʊs ˈplænt

house plant

31

ˈaɪrnɪŋ ˈbɔrd

ironing board

32

ˈkiː ˈbɑks

key box

33

ˈlɔndriː ˈbæskɪt

laundry basket

34

ˈlaɪtər

lighter

35

ˈmɑp ənd ˈbəkət

mop and bucket

36

ˈpeɪntɪŋ

painting

37

ˈpɪktʃər ˈfreɪm

picture frame

38

ˈpɪloʊ

pillow

39

ˈpaɪp

pipe

40

ˈplænt ˈstænd

plant stand

41

ˈkwɪlt

quilt

42

ˈreɪdiːˌeɪtər

radiator

43

ˈrɑkɪŋ ˈtʃer

rocking chair

44

ˈsɔnə ˈstuːl

sauna stool

45

ˈʃuː ˈræk

shoe rack

46

ˈsoʊfə

sofa

47

ˈstændɪŋ ˈmɪrər

standing mirror

48

ˈstepˌlædər

stepladder

49

ˈstuːl

stool

50

ˈsuːtˌkeɪs

suitcase

51

ˈteɪbəl

table

52

ˈtiːˈviː ˈstænd

TV stand

53

ˈveɪs

vase

54

ˈwɔl ˈklɑk

wall clock

55

ˈwɔlˌpeɪpər

wallpaper

56

ˈwɔrˌdroʊb

wardrobe

57

ˈwɪndoʊ

window

58

duːˈveɪ

duvet

59

ˈpɪloʊ

pillow

60

ˈpɪloʊ ˈkeɪs

pillow case

61

ˈsliːpɪŋ

sleeping

62

ˈkɑmɪk ˈbʊk

comic book

63

ˈkʊʃənz

cushions

64

ˈlæpˌtɑp

laptop

65

ˈmæps

maps

66

ˈmætʃɪz

matches

67

ˌbætəˈriːz

batteries

68

ˈkədliː ˈtɔɪ

cuddly toy